2024. Január 24., Szerda, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatának elrendelése.
2. - A Kőszegi Települési Értéktár Testület beszámolója.
3. - Az általános iskolai körzethatárok véleményezése.
4. - Döntés a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde főigazgatója munkaidejéről.
5. - A Kőszeg 035/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
6. - A Kőszeg, 2869/28 és 2869/29 hrsz-ú kivett ipartelep megnevezésű ingatlanok értékesítésére kiírt pályázati felhívás jóváhagyása.
7. - A polgármester cafetéria juttatásának megállapítása.
8. - A képviselő-testület 2024. évi munkatervének jóváhagyása.
9. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
10. - Egy mappában a 2024. január 24-i ülés anyagai.
6. napirendi pont:
A Kőszeg, 2869/28 és 2869/29 hrsz-ú kivett ipartelep megnevezésű ingatlanok értékesítésére kiírt pályázati felhívás jóváhagyása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2023. november 30-i ülésén döntés született arról, hogy az önkormányzat tulajdonát képező, a Jurisics Miklós Ipari Park területén lévő 2869/28 és 2869/29 hrsz-ú ipartelepekre kiírt pályázati hirdetmény garanciák beépítésével kerüljön vissza a Képviselő-testület elé.

Mint ismert a TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00003 számú „Jurisics Miklós Ipari Park fejlesztése Kőszegen” című pályázat keretében az 2869/28 és 2869/29 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ipartelepek közműellátottsága megvalósult, valamint a megközelítéséül szolgáló útterület kiépítése megtörtént. A pályázatban tett vállalások szerint a fenntartási idő végéig ezek értékesítését végre kell hajtani, így a tavalyi év folyamán ennek érdekében többször is lépéseket tettünk a Vagyonrendelet Versenyeztetési Szabályzatában foglaltak szerint pályázati felhívás közzétételével. Sajnos a kiírt eljárások ajánlatok hiányában eredménytelenül zárultak.

A Vagyonrendelet 20. § (5) bekezdése rendelkezik arról, hogy kétszeri sikertelen pályáztatás után a döntéshozó testület új eljárást köteles lefolytatni, amely során az eredeti értékbecslést felülvizsgálhatja, a vagyontárgy árát legfeljebb 25 %-kal csökkentheti és részletfizetést engedélyezhet.

A kiírásra kerülő pályázati hirdetményben rögzítettük a pályázaton való részvétel feltételeként, hogy a fejlesztett ingatlanon székhelyet, vagy telephelyet kell létesíteni. Ez az Ipari Park pályázat vállalásai közt szerepelt, így ezt mindenképpen kötelező előírni.
Továbbá az egy éven belüli részletfizetés lehetőségét is belefoglaltuk a bírálati szempontok közé.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta. Mindkét ipartelep esetében a 25 %-os csökkentést javasolja a bizottság, így ezzel a kiegészítéssel mindkét határozati javaslatot 6 igen és 2 nem szavazat mellett ajánlja elfogadásra a Képviselő-testületnek.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.


Kőszeg, 2024. január 19.


A polgármester nevében:

Németh Ildikó s.k.
városüzemeltetési osztályvezető


I. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet 20. § (5) bekezdésében foglalt jogkörével élve a Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Kőszeg, 2869/28 hrsz, összesen 6717 m2 nagyságú ipartelep megnevezésű ingatlant a Képviselő-testület 24/2023. (II.15.) képviselő-testületi határozatában elrendelt versenyeztetési eljárás útján értékesíti az ingatlanforgalmi értékbecslésben szereplő nettó 38.300.000,- Ft …..%-ával csökkentett, …………,- Ft induló vételáron, a mellékletben foglalt pályázati hirdetmény alapján.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat ügyvédje által elkészítendő adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: folyamatos
II. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet 20. § (5) bekezdésében foglalt jogkörével élve a Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Kőszeg, 2869/29 Hrsz, összesen 7459 m2 nagyságú ipartelep megnevezésű ingatlant a Képviselő-testület 25/2023. (II.15.) képviselő-testületi határozatában elrendelt versenyeztetési eljárás útján értékesíti az ingatlanforgalmi értékbecslésben szereplő nettó 42.500.000,- Ft …..%-ával csökkentett, …………,- Ft induló vételáron, a mellékletben foglalt pályázati hirdetmény alapján.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat ügyvédje által elkészítendő adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: folyamatos


(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)