2024. Január 24., Szerda, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatának elrendelése.
2. - A Kőszegi Települési Értéktár Testület beszámolója.
3. - Az általános iskolai körzethatárok véleményezése.
4. - Döntés a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde főigazgatója munkaidejéről.
5. - A Kőszeg 035/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
6. - A Kőszeg, 2869/28 és 2869/29 hrsz-ú kivett ipartelep megnevezésű ingatlanok értékesítésére kiírt pályázati felhívás jóváhagyása.
7. - A polgármester cafetéria juttatásának megállapítása.
8. - A képviselő-testület 2024. évi munkatervének jóváhagyása.
9. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
10. - Egy mappában a 2024. január 24-i ülés anyagai.
9. napirendi pont:
Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.

(A képviselő-testület 2024. január 24-i ülésére.)


Tisztelt Képviselő-testület!

Szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 12. §-a értelmében a lejárt képviselő-testületi határozatokról az alábbi jelentéseket adom:

A 208/2023. (XI. 30.) képviselő-testületi határozatában a képviselő-testület az önkormányzat és a Társult Evangélikus Egyházközség Nemescsó között a 2020. október 30-án kelt feladat-ellátási szerződés módosítását egységes szerkezetben 2024. január 1-jei hatállyal jóváhagyta, felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására, egyidejűleg elrendelte a feladat teljesítését biztosító fedezetnek a 2024. évi költségvetésbe történő beépítését.
A határozatra jelenti dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető, hogy a feladat-ellátási szerződést a felek aláírták.

A 213/2023. (XI. 30.) határozatában a képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő Hadik András utca 7079 hrsz, 4505/2 hrsz, 4502/2 hrsz közterületeket, valamint a magántulajdonban lévő 4505/1, 7258/9, 7258/10 hrsz-ú ingatlanokat érintő, Szemes és Fia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által SzF-091_3/2023. tervszámon készített engedélyezési tervdokumentáció alapján magánberuházásban létesült szennyvízhálózat térítésmentes önkormányzati tulajdonba adását elfogadta, egyidejűleg a rendszert a Vasivíz Zrt. részére üzemeltetésre átadta azzal, hogy az idegen tulajdonú 4505/1, 7258/9 és 7258/10 hrsz-ú ingatlanok tekintetében Kőszeg Város Önkormányzatát, mint vízvezetési szolgalmi jog jogosultat vízvezetési szolgalmi jog illeti meg.
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a tulajdonba- és üzemeltetésre adással kapcsolatos valamennyi dokumentum aláírására, egyúttal a Kőszeg, 4505/1, 7258/9 és 7258/10 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosai által, saját költségükön készíttetett szolgalmi jog bejegyzésre vonatkozó munkarészek, okiratok, nyilatkozatok aláírására.
A határozatra jelenti Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető, hogy a térítésmentes átadásra vonatkozó megállapodás aláírásra került. A rendszer üzemeltetésre történő átadása zajlik. A szennyvíz-elvezetési szolgalmi jog bejegyzésére vonatkozó munkarészt a kérelmezők elkészíttették, amelynek ingatlan-nyilvántartási bejegyzése folyamatban van.

A 214/2023. (XI. 30.) határozatában a képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő Tamás árok utca, Kárpáti Sándor utca 3344/51 hrsz, 3344/44 hrsz, 3344/41 hrsz 3377 hrsz, 3371/7 hrsz közterületeket érintő, Szemes és Fia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által SzF-066/2023. tervszámon készített engedélyezési tervdokumentáció alapján magánberuházásban létesült ivóvíz gerincvezeték térítésmentes önkormányzati tulajdonba adását elfogadta, egyidejűleg a rendszert a Vasivíz Zrt. részére üzemeltetésre átadta.
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a tulajdonba- és üzemeltetésre adással kapcsolatos valamennyi dokumentum aláírására.
A határozatra jelenti Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető, hogy a térítésmentes átadásra vonatkozó megállapodás aláírásra került. A rendszer üzemeltetésre történő átadása folyamatban van.

A 216/2023. (XI. 30.) határozatában a képviselő-testület elrendelte az önkormányzat vagyonrendeletébe foglalt jogkörével élve a Kőszeg, Kálvária u. 69. I. emelet 3. szám alatti, 75 m2 nagyságú lakás megnevezésű ingatlan liciteljárás útján történő értékesítését az ingatlanforgalmi értékbecslésben szereplő 17.800.000,- Ft 10%-ával csökkentett, azaz 16.020.000,- Ft induló vételáron.
A határozatra jelenti Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető, hogy a licitkiírás most év elején megtörtént. A licit időpontja: 2024. január 29.
Tisztelt Képviselő-testület!

A szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében az alábbiakban beszámolok az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

A Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság január havi ülésén jóváhagyta a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde alapdokumentumait.

Dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető jelentése alapján:
A polgármester nevében az osztály 2023. december 14. és 2024. január 23. között összesen 89 fő részére, 114 esetben települési támogatást, valamint 4 fő részére lakásfenntartási támogatást állapított meg.

Fentieken kívül Básthy Béla polgármester úr az SZMSZ 5. melléklete alapján, átruházott jogkörben az alábbi – számozott – döntéseket hozta:

231/2023 (XII. 21.) polgármesteri határozat:
Elővásárlási jogról való lemondás (Kőszeg, Chernel u. 12. földszint 4. alatti műhely).

1/2024. (I. 4.) polgármesteri határozat:
Tulajdonosi hozzájárulás Kőszeg, Lócserélő dűlő vízbekötése érdekében.

2/2024. (I. 4.) polgármesteri határozat:
Közútkezelői hozzájárulás Kőszeg, Lócserélő dűlő vízbekötése érdekében.

3/2024. (I. 5.) polgármesteri határozat:
Közútkezelői hozzájárulás Kőszeg, 2917/40 hrsz alatt épülő automata üzemanyagtöltő állomás útkapcsolatához.

4/2024. (I. 9.) polgármesteri határozat:
Közterület bontási hozzájárulás Kőszeg, Liszt Ferenc utca 20-22. ingatlanok épület állagmegóvása céljából térkő burkolatú járda felbontásához.

5/2024. (I. 9.) polgármesteri határozat:
Tulajdonosi hozzájárulás a Várkör 1760 hrsz közterületen kovácsoltvas kerítés felszereléséhez (Várkör 120. bejárata mellé).

6/2024. (I. 9.) polgármesteri határozat:
Közútkezelői hozzájárulás Kőszeg, Vadvirág utca 4030 hrsz közúti kapcsolat kialakítása érdekében.

7/2024. (I. 22.) polgármesteri határozat:
Tulajdonosi hozzájárulás a Kőszeg, Szabóhegyi út 4225/5 hrsz ingatlan földgázellátása érdekében.

Kőszeg, 2024. január 23.


Dr. Zalán Gábor s. k. jegyző