Jegyzőkönyv: 2023. Január 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Jegyzőkönyv letöltése
Off-line olvasás:
Jegyzőkönyv nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 16/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2023. évi illetmény-alapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 21/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Döntés orvosi ügyelet ellátására vonatkozó beszerzési eljárás megindításáról.
4. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ védőnői feladatainak ellátásához új telephely létesítésével kapcsolatos döntések meghozatala.
5. - Általános iskolai körzethatárok véleményezése.
6. - Körzeti megbízott kinevezésének véleményezése.
7. - A 2023. év Lóránt Gyula emlékévvé nyilvánítása.
8. - A polgármester cafetéria juttatásának megállapítása.
9. - A képviselő-testület 2023. évi munkatervének jóváhagyása.
11. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
K/684-1/2023. szám.


J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Kőszegen, Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2023. január 26-án, a Városháza tanácskozó termében 9 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésről.

Jelen vannak:
Básthy Béla polgármester, Terplán Zoltán alpolgármester,
Csiki István, Fekete-Pataki Edit, Harkai Norbert, Kiss Péter, Kiss Zoltán Miksa, Rába Kálmán, Sas Norbert, Takácsné Varga Ágnes és Velkyné Ball Andrea képviselő (11 fő).

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Gelencsér Attila képviselő.

Tanácskozási joggal vannak jelen:
Dr. Zalán Gábor jegyző, dr. Nagy Edina aljegyző,
Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető, dr. Dömötör Ramóna igazgatási osztályvezető-helyettes, Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető, Fekete Balázs fejlesztési irodavezető, Révész József a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár igazgatója, Raposa Helga a Kőszegi Szociális Gondozási Központ vezetője, valamint Eső Attila a Kőszegi Városüzemeltető Kft. ügyvezető igazgatója.

Básthy Béla polgármester köszönti a 2023. év első képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőket, a jegyzőt, aljegyzőt, az osztályvezetőket, a megjelent intézményvezetőket és köszöni a hivatalnak az előterjesztések elkészítését. Megállapítja, hogy a képviselő-testületből 11 fő van jelen, így a képviselő-testület ülése határozatképes.

A meghívón közölt napirenddel kapcsolatban a polgármesternek más javaslata nincs, ilyen a képviselők részéről sem hangzik el.

Így a polgármester szavazásra bocsátja a meghívón szereplő napirendet, amit a képviselők 11 igen szavazattal jóváhagynak:


N A P I R E N D:

1. A fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 16/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
2. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2023. évi illetmény-alapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 21/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: dr. Zalán Gábor jegyző.
3. Döntés orvosi ügyelet ellátására vonatkozó beszerzési eljárás megindításáról.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.
4. A Kőszegi Szociális Gondozási Központ védőnői feladatainak ellátásához új telephely létesítésével kapcsolatos döntések meghozatala.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.
5. Általános iskolai körzethatárok véleményezése.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna igazgatási osztályvezető-helyettes.
6. Körzeti megbízott kinevezésének véleményezése.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.
7. A 2023. év Lóránt Gyula emlékévvé nyilvánítása.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.
8. A polgármester cafetéria juttatásának megállapítása.
Előterjesztő: dr. Zalán Gábor jegyző.
9. A képviselő-testület 2023. évi munkatervének jóváhagyása.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.

Zárt ülés keretében:
1. „Új kőszegi mentőállomás építése II” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban eredményhirdetés.
Előadó a polgármester nevében: Fekete Balázs fejlesztési irodavezető.
A napirend megtárgyalása előtt Sas Norbert, a vagyonnyilatkozatokért felelős pénzügyi bizottság elnöke kér szót és jelzi, hogy a mai napig még ugyancsak foghíjas a leadott képviselői vagyon nyilatkozatok száma. Az erre vonatkozó határidő: január 31. Kéri képviselőtársait, hogy mihamarabb adják le a vagyonnyilatkozataikat.

Ezután a polgármester a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentésekkel, valamint az átruházott jogkörben hozott döntésekről szóló beszámolóval kapcsolatban várja az észrevételeket, de ezekkel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzik el.
A képviselők mindkét dokumentumot 11-11 igen szavazattal fogadják el.


Az 1. napirendi pont tárgyalása:

A fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 16/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Németh Ildikó szóbeli kiegészítést tesz.
A parkolási rendelet tavaly november végén történt módosítása során, az Fő téri postával szemben, a Jézus Szíve Templom közvetlen szomszédságában lévő szakaszon 20 perc várakozási korlátozás lépett hatályba.
Az időkorlát meghatározását az indokolta, hogy a a lakótelepi posta bezárt. A változtatás következtében a kihelyezett közlekedési tábla félreértésre adott okot, mert azt többen úgy értelmezték, hogy a 20 perc időtartamra nem kell parkolójegyet váltani, ez idő alatt a várakozás díjmentes. Ennek okán merült fel annak újragondolása, hogy ezen a szakaszon a város biztosítson díjmentes várakozást a 20 perc időkorlát további fenntartása mellett.
Korábban hasonló időkorláthoz kötött várakozással lett kezelve a Várkör II. ütem projekt részeként az Árpádházi iskola előtti közterület, ahol 2 x 3 db, közúttal párhuzamos parkolóhely lett kialakítva. Itt a várakozóhely tábla alá kiegészítésként 15 perc időkorlát került kihelyezésre, amely az iskolába érkező gyerekek szüleinek biztosít várakozási lehetőséget.
Ebbe a körbe célszerű bevenni a Várkör III. ütemben közelmúltban megújult Harangtorony Szálló előtti 3-4 parkoló területét is, ahol az óvodába érkező szülők részére szintén a reggeli órákban indokolt rövid időre díjmentes várakozást biztosítani. Az iskola előtti terület korlátozása jelen rendelet módosítását nem érinti, mivel a tanítás 8 órakor kezdődik, 8 óra előtt pedig még nem díjköteles a várakozás.
Az óvoda házirendje szerint azonban az intézménybe érkezésnek legkésőbb 8 óra 20 percig kell megtörténnie, ez az időpont viszont már érinti a díjköteles várakozási időszakot. A rendelet módosítás keretében ezért indokolt, hogy ezen a helyszínen a várakozási díjfizetési kötelezettséget hétfőtől péntekig 8.30-17.00 óra közötti időszakra módosítsuk, ezzel 8.30-ig biztosított lenne az ingyenes várakozás 15 perc időkorlát bevezetése mellett.
A rendelet módosításával egyidejúleg további kisebb pontosítást javasolnak a díjköteles várakozási területek övezeteiben. Az I. és II. övezeten kívül külön szerepelt eddig a Brenner-ház udvara, ahol eddig is kizárólag behajtási és várakozási engedéllyel, valamint parkolóbérlettel együtt lehetett várakozni. Erre a területre külön parkolójegy megváltására nincs lehetőség, hiszen rendeletben szabályozott az igénybevevők köre. Ebbe a körbe javasolt beemelni továbbá a „Csónaktömb” és a munkaügyi központ előtti területrészt a Szűk utcában. Ezen helyszíneken szintén kizárólag behajtási és várakozási engedéllyel és parkolóbérlettel együtt várakozhatnak az arra jogosultak.

Kérdések és hozzászólások:

Kiss Péter jelzi, hogy a városfejlesztési bizottság a pénzügyi bizottsággal együttes ülés keretében tárgyalta meg az előterjesztést. A képviselő-testületnek elfogadásra ajánlották.

Sas Norbert jelzi, hogy a pénzügyi bizottság szintén egyhangúlag támogatta a rendelet módosítását.

Harkai Norbert a bizottsági ülésen is elmondta a véleményét. A képviselő-testületi tárgyalást követően sajnálatosan sokan félre értették az új helyzetet. Végül egy facebookra felkerült poszt kommentjeiből derült ki a lakosság számára, hogy milyen döntés született. Ebből tanulni kell, legközelebb még jobban át kell tárgyalni a tervezett intézkedéséket.
Remélhetőleg 2023-ban hosszú maratoni csaták és tárgyalások révén egyezség születik majd az új kőszegi parkolási rendszer bevezetéséről. Egy olyan modern parkolási rendszerről, amely más városokban már kipróbált és mind a lakosság, mind a költségvetés számára megfelelő lesz.

Básthy Béla tájékozatja a képviselő-testületet arról, hogy a kialakult helyzet miatt ő a postával folyamatos tárgyalásban volt.
Amikor a rezsiköltségek csökkentése miatt ismertté vált a posta intézkedése, ő többször beszélt Horváth Szabinával a helyi, továbbá a regionális posta vezetőjével is. Két levélváltás is történt köztük. Januárban aztán újra leültek személyesen és megállapították: a lakosságnak nehéz feldolgozni, hogy rövid ideig lehet csak megállni az érintett területen, meg még fizetős is. Arról is kért tájékoztatást, hogy hogy milyen feltételekkel lehetne továbbra is nyitva tartani a lakótelepi postát, amelyre 18 millió Ft-os árajánlatot adtak.
Kivételes helyzet adódott, mert a posta vezetője a saját hatáskörében eljárva, de kicsit az önkormányzat közterület rendeletét is súrolva meghirdette, hogy a kijáratuknál 3 helyen állhatnak meg autók, jóllehet semelyik ingatlantulajdonosnak sincs joga arra, hogy a kapubejárat előtti közterületet bármilyen funkcióra kijelölje.
Az önkormányzat célja nem az, hogy a jogszabályokon lovagoljon, hanem hogy működjön a dolog, ezért megállapodtak abban, hogy ez egyfajta tűrt állapotként működik. Ez is indokolja a rendelet módosítását, mert jelenleg van 3 hely ahol nem kell fizetni és van egy sor, ahol fizetni kell.
Január 17-én pedig behívatta az iskolaigazgatókat és áttárgyalták az intézmények előtti parkolási helyzetet és elmondta a várható változtatásokat. Az igazgatók megértették a problémát és azt is, hogy szabályozásra van szükség, mert az olyan parkolás, amit működtetünk ugyan, de nem kérünk érte pénzt – az nagyon drága rendszer lenne.
Többen örültek, mert pld. az evangélikus iskola előtt korábban nem volt ilyen formában parkolás. A jövőben a Táncsics Mihály utca is fizetős lesz. A Bersek iskolánál tavaly kerékpártárolót, idén néhány parkolót is sikerült kialakítani, amelyet folytatni szeretnénk. De ezeket kizárólag csak az iskola használhatja.
A facebookról csak annyit: vannak, akik megszólalnak a közösségi oldalon és vannak akik nem. Nyilván figyelünk ezekre, de nem a FB irányítja a Városháza döntéseit.
Kihangsúlyozza: ő nem tervez – az esetleges kisebb korrekciókat kivéve – a jelenlegi parkolási rendszerben nagyobb változatást. Ilyen pld. a mostani anyagban a tömbbelsővel kapcsolatos módosítás.
Bármelyik képviselő javaslatát a bizottságok megtárgyalhatják, nem kizárt, hogy ezekből profitálni is lehet. Bár nem tökéletes ez a parkolási rendszer, de költött is rá a város eleget (közlekedési táblákat kellett beszerezni stb.), de azt hogy az idén ezt újra szabályozzuk, az sem pénzügyi szempontból, sem a belváros működése szempontjából nem reális felvetés. A mai napirenden szereplő képviselő-testületi munkaterv tárgyalásakor sem kíván erre újra visszatérni. A rendszer generális átalakítására biztosan nem lesz lehetőség ebben az évben.
Amit Harkai Norbert többször felvetett, az un „Kurzparkzonen”-féle megoldás nem képzelhető el, mert még egyszer megerősíti: az olyan rendszer, amely bevételt nem hoz, de ellenőrzési feladatokat ad, az komoly költségekbe kerül az önkormányzat számára és ő nem akar ezen az úton elindulni.
A következő ülésen a költségvetés lesz napirenden és akkor majd mindenki meg fog erről bizonyosodni lesz a helyzettel.

Harkai Norbert úgy gondolja, hogy polgármester úr ismeri az ő javaslataikat, amely közel 70 millió Ft-os bevételt tudna produkálni. A Kurzparkzonent nem úgy kellene elképzelni, mint ahogyan Oberpullendorfon van, arra Kőszegnek nincsen lehetősége, azt a költségvetés nem bírja el. De mindenki tisztában van vele, hogy a jelenlegi rendszer rossz, bővíteni, toldozni-foltozni kellene – ő nem is részletezi ezt.
De ha már a facebook újra szóba került: a közösségi oldalon polgármester úr megfogalmazása is félreérthető volt arról, hogy gazdagodott Kőszeg – minden kis új kockakővel. A gáncsoskodók arra gondoltak ennek kapcsán, hogy az önkormányzatnak nincs 18 millió Ft-ja arra, hogy újra megnyithasson a 2. posta a lakótelepen. Itt a gazdagság és a szegénység közötti különbség. Oda kerekesszékkel és babakocsival is be tudtak menni a kőszegiek. De ehhez a 18 millió Ft sok.

Básthy Béla megismétli: ő nem gondolja, hogy a jelenlegi parkolási rendszer rossz, és sokak szerint sem így van.
Azt viszont mindenkinek, a lakosságnak is kell tudnia, hogy Kőszegen aszimmetrikus helyzet van. Amire képviselő úr gondolt az az ő interjúja, amely a Vas Népében jelent meg. Ebben ő valóban azt emelte ki, hogy 2022-ben a város anyagilag és szellemileg is jelentősen gyarapodott. De ez nem jelenti azt, hogy Kőszeg egy gazdag város, sőt. Mindenki látja a látványos fejlesztéseket: a templomok felállványozását, az útfelújításokat stb.
Ugyanakkor továbbra is változatlanul szegényes bevételi forrásokkal rendelkezünk, ami a helyi gazdaságból adódik. Az, hogy ennek mi az oka, arról lehet vitatkozni: van, aki szerint az elmúlt 30 év miatt; van, aki szerint az elmúlt 100 év miatt; van aki Trianont hibáztatja ezért, meg van aki azt, hogy annak idején a vasutat nem Kőszeg, hanem Sopron felé építették meg.
Sajnos a város saját adóbevétele töredéke más vármegyei 10 ezer lakos feletti városok bevételeinek. Ebben benne van a vákumhelyzet, az osztrák határ és Szombathely közelsége stb. de ezt nem most kellene megvitatnunk. A működési források szűkössége miatt folyamatosan arra is gondolni kell, hogy ne hozzunk létre olyant, amely újabb fenntartási költségeket generálna.
Miközben hála az EU- forrásoknak, a jól működő magyar gazdaságnak és a lobbinak (és lehetne tovább sorolni) jelentős beruházások zajlanak Kőszegen. Ez a kettő egyszerre jellemzi tehát városunkat és a változást majd az fogja elhozni, ha minél több kőszegi lakosnak lenne módja, kedve és lehetősége kőszegi munkahelyen dolgozni.
Ezen dolgozik az önkormányzat, amikor pld. új telephelyeket akar létrehozni (hiszen két eladó ipartelepítésre alkalmas telek is van a tulajdonában), együttműködik a Wienerberger Zrt.-vel a fejlesztésében, továbbá olyan állami területek megszerzésén fáradozik, amellyel további elképzeléseket valósíthat meg. Reméli, hogy lesz erre példa – neki ez a szándéka.

Végül további hozzászólás nem hangzik el, így a polgármester lezárja a vitát és szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. A képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:


Kőszeg Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete
a fizető parkolók működésének
és igénybevételének rendjéről szóló 16/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet szövege jelen jegyzőkönyv melléklete.)


A 2. napirendi pont tárgyalása:

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2023. évi illetményalapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 21/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Dr. Zalán Gábor jegyző szóbeli kiegészítést tesz. 2022. novemberében állapította meg a képviselő-testület a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselők 2023. évre szóló illetményalapját 50.200,- Ft-ban, míg az illetménykiegészítést változatlanul az alapilletményük 20%-ában állapította meg.
Jelen javaslat azt tartalmazza, mely szerint a törvényben megállapított illetményalaphoz képest 35%-os emelés legyen, azaz az 50.200 Ft helyett 52.200 Ft legyen az alapilletmény, az illetménykiegészítés változatlan tartása mellett.
Az emelést az indokolja, hogy decemberben kihirdetésre került a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló jogszabály, mely a garantált bérminimumot 296.400,- Ft-ban állapította meg, ez a 2022. évihez képest 14 % emelkedést jelent.
Ez nagyon jelentős torzulást eredményezett a hivatalban lévő kollégák között, hiszen sok dolgozó bérét fel kellett emelni erre a szinte, amely így már nagyon közelít a több éve itt dolgozó, felsőfokú végezettséggel rendelkező kollégák béréhez és ez feszültséget okozott a házon belül.
Nyilván ő ismeri a költségvetés már kialakult keretszámait és polgármester úrral egyeztetett is erről az előterjesztésről, hiszen az nem is kerülhetett volna ide az ő engedélye nélkül.
Az 52.200 Ft-ra történő alapilletmény növelésére fedezetet az adna lehetőséget, ha a hivatalban a jelenleg meglévő 4 fő üres álláshely nem lenne betöltve, azaz a következő ülésen, a 2023. évi költségvetés tárgyalásakor arra fog javaslatot tenni, hogy a hivatal létszámát 54 főről 50 főre csökkentse a képviselő-testület.
A jövőben megpróbálják majd ezzel a létszámmal ellátni a feladatokat, aztán majd meglátjuk, hogyan alakul a jövőben az önkormányzati finanszírozás e téren.
A rendelettervezet elfogadásával a hivatalban talán a bérfeszültség csökkenne, és kicsit árnyaltabb lenne a kép.

Hozzászólások:

Sas Norbert tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a pénzügyi bizottság megtárgyalta a rendelettervezetet és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.

Básthy Béla megjegyzi: az előterjesztés szövege egy kicsit félreérthető, mert nem 35%-os emelést jelent, hanem a törvényben megállapított illetményalaphoz képest 35%-os eltérést. Ez a módosítás tulajdonképpen nem egészen 4% emelést jelent a valóságban.
Ezúton is megköszöni jegyző úrnak, hogy ezt a kérdéskört konstruktívan tudták megbeszélni, talán mindenkinek elfogadható ez a megoldás erre az évre, aztán majd meglátjuk. Az előterjesztés „címzettjeinek” jó munkát kíván 2023-ra is, továbbra is számítunk a munkájukra.

Ezután a képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Kőszeg Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete
a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2023. évi illetményalapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 21/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

(A rendelet szövege jelen jegyzőkönyv melléklete.)


A 3. napirendi pont tárgyalása:

Az orvosi ügyelet ellátására vonatkozó beszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Dr. Dömötör Ramóna szóbeli kiegészítést tesz. A kőszegi orvosi ügyeleti ellátás megszervezéséről az önkormányzat a Pusztai Egészségügyi Bt-vel kötött szolgáltatási szerződés útján gondoskodik. Ez a szolgáltatási szerződés 2023. február 18-án lejár.
Az országos – jövőben bekövetkező – jelentős jogszabályi változásokat figyelembe véve az orvosi ügyeletre vonatkozó szerződést célszerű csupán 2023. június 30-ig megkötni, az önkormányzat beszerzési szabályzata alapján lefolytatott eljárás alapján.
Annyi már bizonyos, hogy az önkormányzatoktól el fog kerülni az orvosi ügyelet ellátási kötelezettségének a biztosítása és az állami mentőszolgálathoz kerül át. Ennek időpontja még nem kristályosodott ki, ezért célszerű, hogy a nyertessel kötendő szerződésben ki kell majd térni a felmondási határidőre is, amely előre láthatólag 30 nap lesz majd.

Hozzászólások:

Fekete-Pataki Edit elmondja, hogy bizottságuk a jövőre nézve aggályokkal illetve bizonytalanságokkal terhelten tárgyalta ezt kérdést, de az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra ajánlotta.

Sas Norbert jelzi, hogy a pénzügyi bizottság is megtárgyalta az előterjesztést, a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.

Básthy Béla hozzáfűzi: az év során az ügyelet biztosan el fog kerülni az önkormányzatoktól és a járásszékhelyeken várhatóan este 10-ig a háziorvosok bevonásával megvalósuló ügyelet lesz. Mivel Kőszeg is ebbe a körbe esik, az előkészítő tárgyalások már folyamatban vannak. A mentőszolgálat eddig is kénytelen volt ügyeleti jellegű riasztásokra reagálni. Bízunk abban, hogy az egész úgy lesz majd megszervezve, hogy az elnökasszony által említett bizonytalanságok eloszlanak majd.

További észrevétel nem hangzik el, így a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, a képviselő-testület pedig 11 igen szavazattal elfogadja azt.


1/2023. (I. 26.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Básthy Béla polgármestert, hogy a központi orvosi ügyelet ellátására vonatkozó beszerzési eljárást Kőszeg Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzata alapján folytassa le, azzal, hogy a megkötendő szolgáltatási szerződést a nyertes ajánlattevővel 2023. június 30-ig kösse meg. Egyidejűleg elrendeli a szolgáltatás teljesítését biztosító fedezet 2023. évi költségvetésbe történő beépítését.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.


A 4. napirendi pont tárgyalása:

A Kőszegi Szociális Gondozási Központ védőnői feladatainak ellátásához új telephely létesítésével kapcsolatos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Dr. Dömötör Ramóna szóbeli kiegészítést tesz. Horvátzsidány, Kiszsidány, Ólmod és Peresznye Községek polgármesterei azzal a kérelemmel fordultak a kőszegi önkormányzathoz, hogy a korábban létrejött, a védőnői és iskola-egészségügyi ellátás részét képező védőnői ellátás biztosítása és működtetése tárgyában kötött feladat-ellátási szerződések legyenek kiegészítve, illetve módosítva.
A kérelmük arra vonatkozik. hogy szeretnék, ha a védőnői szolgáltatás ellátása a Horvátzsidány, Csepregi utca 4. szám alatti orvosi rendelő védőnői helyiségében, telephelyi minőségben történjen.
Ehhez a lépéshez előzményeként módosítani kell a Kőszegi Szociális Gondozási Központ alapító okiratát, majd azután lehet valamennyi érintett önkormányzattal kötött feladat ellátási megállapodást megváltozatni.
Megjegyzi: itt már egyértelműen látszik az egészségügyi jogszabályok változása, mert 2023. július 1-től a védőnői szolgálat egyértelműen el fog kerülni az önkormányzatoktól. Ezzel a polgármesterek is tisztában vannak, ettől függetlenül kérik addig is az új telephely bejegyzését. Bíznak abban, hogy ha egy állami szerv veszi át a védőnői feladatok ellátását, akkor tekintettel lesznek arra, hogy Horvátzsidányban volt már ilyen telephely.

Hozzászólások:

Fekete-Pataki Edit elmondja, hogy a humánerőforrás bizottság átbeszélte az előterjesztést és 6 igen szavazattal elfogadásra ajánlotta.

Sas Norbert tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a pénzügyi bizottság mind az intézmény alapító okirat módosítását, mind a négy települési önkormányzattal kötendő feladatellátási szerződés tervezetét egyhangúlag elfogadásra ajánlotta.

Básthy Béla hozzáfűzi: olyan kérésnek teszünk eleget, amely Kőszegnek jelentősebb költséget nem, ellenben a környékbeli településeknek jobb közérzetet okoz. Remélhetőleg a majdani struktúrában a térségen belüli feladat ellátása megmarad.

Mivel további észrevétel nem hangzik el, a polgármester elsőként az alapító okirat módosításáról várja a szavazatokat. A képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:


2/2023. (I. 26.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ K/291-2/2023. számú Módosító Okiratát, valamint a K/291-3/2023. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jóváhagyja.

Felelős: Dr. Zalán Gábor jegyző a Magyar Államkincstár felé történő továbbításért.
Határidő: azonnal.


Ezt követően a feladat-ellátási szerződés egységes szerkezetbe foglalt módosításáról szavaznak a képviselők, elsőként a Horvátzsidánnyal kötendőről. Ezt 11 igen szavazattal fogadják el.


3/2023. (I. 26.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közte és Horvátzsidány község Önkormányzata között 2017. január 1. napjától létrejött, és 2019. október 1-jei hatállyal módosított, a védőnői és az iskola-egészségügyi ellátás részét képező védőnői ellátás biztosítása és működtetése tárgyában kötött feladat-ellátási szerződés egységes szerkezetbe foglalt módosítását 2023. február 6-ai hatállyal a melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.


A Peresznye községgel kötendő megállapodást szintén 11 igen szavazattal fogadják el a képviselők.


4/2023. (I. 26.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közte és Peresznye község Önkormányzata között 2017. január 1. napjától létrejött, és 2019. október 1-jei hatállyal módosított, a védőnői és az iskola-egészségügyi ellátás részét képező védőnői ellátás biztosítása és működtetése tárgyában kötött feladat-ellátási szerződés egységes szerkezetbe foglalt módosítását 2023. február 6-ai hatállyal a melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.


A Kiszsidány községgel kötendő megállapodást szintén egyhangúlag fogadják el a képviselők. Így 11 igen szavazattal az alábbi határozat született:


5/2023. (I. 26.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közte és Kiszsidány község Önkormányzata között 2017. január 1. napjától létrejött, és 2019. október 1-jei hatállyal módosított a védőnői ellátás biztosítása és működtetése tárgyában kötött feladat-ellátási szerződés egységes szerkezetbe foglalt módosítását 2023. február 6-ai hatállyal a melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.


Végül az Ólmód községgel kötendő megállapodást ugyancsak 11 igen szavazattal hagyja jóvá a képviselő-testület.


6/2023. (I. 26.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közte és Ólmod község Önkormányzata között 2017. január 1. napjától létrejött, és 2019. október 1-jei hatállyal módosított a védőnői ellátás biztosítása és működtetése tárgyában kötött feladat-ellátási szerződés egységes szerkezetbe foglalt módosítását 2023. február 6-ai hatállyal a melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.


Az 5. napirendi pont tárgyalása:

Az általános iskolai körzethatárokról szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Dr. Dömötör Ramóna szóbeli kiegészítésében elmondja: ahogy minden évben, idén is megküldte a Sárvári Tankerületi Központ a 2023/2024. tanévre készített általános iskolai körzethatárok kialakításának tervezetét, amely tekintetében az önkormányzatnak véleményezési joga van.
E tervezet elkészítéséhez 2022 októberében a tankerület már megkérte hivatalunk javaslatait, s ekkor jeleztük is új közterületek iskolai felvételi körzetbe sorolásának szükségességét, amely megtörtént.

Hozzászólások:

Fekete-Pataki Edit elmondja, hogy a humánerőforrás bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.

Básthy Béla a napirend kapcsán tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a tegnapi napon tankerületi igazgató úr is járt nála a Városházán, akivel átbeszélték a feladatokat. Mindkét fél igyekszik a közös ügyekben hatékonyan eljárni.

Mivel további észrevétel nem hangzik el, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, amit a képviselők 11 igen szavazattal fogadnak el.


7/2023. (I. 26.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárvári Tankerületi Központ által a 2023/24-es tanévre készített általános iskolai körzethatárok kialakításának tervezetét a melléklet szerint támogatja.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: 2023. február 15.


A 6. napirendi pont tárgyalása:

Körzeti megbízott kinevezésének véleményezéséről szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Básthy Béla szóbeli kiegészítést tesz. Maxim László rendőrkapitány úr megkereste őt az előterjesztésben csatolt levélben és tájékoztatta arról, hogy a Kőszeg I. körzeti megbízotti működési körzetbe Bokor Árpád c. r. törzszászlós urat kívánja kinevezni 2023. február 1-jei hatállyal.
Kapitány úr kinevezését megelőzően a működési körzethez tartozó településeknek azt véleményezniük kell.
Bokor Árpád törzszászlós úr hivatásos rendőri szolgálatát 2001. július 1-jén kezdte a Kőszegi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztályának állományában, járőri beosztásban. Jól ismeri a várost, bizalommal lehetünk iránta. Kinevezésének támogatását kéri a képviselő-testülettől.

Hozzászólás:

Sas Norbert tájékozatja a jelenlévőket, hogy a pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A bizottság bízott rendőrkapitány úr javaslatában és ezt figyelembe véve javasolja, hogy értsen egyet a kinevezéssel a képviselő-testület.


Ezután a képviselők 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:


8/2023. (I. 26.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a körzeti megbízotti szabályzatról szóló 26/2015. (XII.9.) ORFK utasítás 11. pontja szerint Bokor Árpád c. r. törzszászlós úr Kőszeg I. körzeti megbízotti működési körzetbe történő kinevezését támogatja.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.


A szavazás után dr. Zalán Gábor jelzi, hogy a bizottsági ülésen is felmerült: a képviselő-testület megismerhetné-e személyesen is a körzeti megbízottat. Rendőrkapitány úr tájékoztatása szerint Bokor Árpád éppen a mai napon Budapesten vizsgázik, így nem lehet jelen az ülésen, de amennyiben szükség van rá, a kinevezést követően szívesen elhozza bemutatkozásra, akár polgármester úrhoz, akár a képviselő-testülethez.

Básthy Béla ezúton is sok siket kíván törzszászlós úrnak a munkájához és a vizsgájához is. Ő maga is szeretettel várja, bizonyára a kapitány úr magával fogja hozni a rendőrségi beszámoló tárgyalására is.


A 7. napirendi pont tárgyalása:

A 2023. év Lóránt Gyula emlékévvé nyilvánítására vonatkozó előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Básthy Béla szóbeli kiegészítésében tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az év elején a kulturális intézményvezetőkkel tartott vezetői megbeszélésen áttekintették a 2023. évi jubileumi évfordulókat. Ezek közül kiemelkedik Petőfi Sándor, Madách Imre és a Himnusz születésének, 200. évfordulója, de ezek országos jelentőségű évfordulók.
Kőszegen 100 évvel ezelőtt, 1923. február 6-án, megszületett Lóránt Gyula labdarúgó, edző, az Aranycsapat tagja. Ennek a jubileumnak a jegyében született az előterjesztés.
Ő már kapcsolatba lépett az Aranycsapat Testület elnökével, id. Lomnici Zoltánnal, aki jelezte: ha az önkormányzat Lóránt Gyula emlékévet hirdet, abban védnökséget vállalna a testület. Azt is helyesnek és jónak tartotta, hogy az önkormányzat hirdeti meg ezt az emlékévet, hiszen sokan foglalatoskodnak az Aranycsapat emlékével és így sokan csatlakozhatnának hozzá
Ezt a héten kiküldött levelekben jelezték az MLSZ, továbbá olyan nagy klubok felé, mint a Honvéd vagy a Nagyvárad. Felmerült Offenbach is, (amellyel Kőszegnek van testvérvárosi kapcsolata is), hiszen Lóránt Gyula 1972-74 között volt edző az Offenbach Kickersnél is.
Most nem menne bele mélyen a tervezett programokba, az itt nevesített 1 millió Ft-ot – mint minden előirányzatot – takarékosan szeretnék kezelni, de azért ez megadja azt a magabiztosságot, hogy komolyan lehessen tárgyalni a leendő partnereinkkel.
Eddig két dolog vált egyértelművé: február 6-án lenne egy koszorúzási ünnepség, amelyre meghívtak minden érintettet. Szeretnének ezen a napon – Révész József igazgató úr segítségével – archív felvételeken bemutatni Lóránt Gyulát és azt, hogy milyen is az, ha tízpercenként lehet örülni egy magyar gólnak. Ezen a napon még egy munkaértekezlet is lesz, amelyen át lehet beszélni, ki, hogyan csatlakozik ehhez az emlékévhez.
Bízik benne, hogy sok szempontból haszna lesz Kőszegnek a Lóránt Gyula emlékévből.
Az év során aztán megrendezésre kerül a hagyományos Lóránt Gyula Emléknap és a Királynap is, amelyek szintén kiemelkedő események lesznek.

Kérdések és hozzászólások:

Sas Norbert elmondja, hogy a pénzügyi bizottság is örömmel fogadta a kezdeményezést, boldogan szavaztak volna meg magasabb összeget is a Lóránt Gyula emlékévre, de bíznak abban, hogy kellő munkával és kitartással megfelelő módon meg lehet emlékezni Kőszeg híres szülöttjéről.

Fekete-Pataki Edit mint bizottsági elnök szívesen áll rendelkezésre, ha bármiben tud segíteni.

Takácsné Varga Ágnes szerint is nagy öröm, hogy a 100 éves születési évfordulót emlékévvé lehet nyilvánítani, remélhetőleg többen tudnak ehhez majd csatlakozni és minél több klassz programot lehet összeállítani. Ezzel nemcsak Kőszegről, hanem az egész országból ide lehet vonzani a támogatókat, résztvevőket az év során. Ő is mindenben támogatja az emlékév lebonyolítását.

Harkai Norbert is „előre tolakodna”. a segítségek felajánlásában.
Ha már Nagyvárad nagy múltú csapat, akkor a Bayern Münchent, az Eintracht Frankfurtot és a Schalke 04-et is ide kell sorolni, hiszen ezeknél a csapatoknál is edző volt Lóránt Gyula.
Korábban ők is rengeteget foglalkoztak Lóránt Gyula emlékével, fát ültettek, felvették a kapcsolatot több volt klubjával is.
Lóránt Gyula a világ legnagyobb brandjének, azaz a futballnak a szereplője. Olyan ez mint a kereskedelemben a Coca Cola. Lóránt Gyula olimpiai bajnok, világbajnoki döntőt játszott, a világ valaha volt legjobb csapatának volt a sziklája, kapitánya, motorja. Sportolói nyelven szólva „az összes meccsen játszott”.
Sajnos azt is el kell mondania, hogy 2023-ban Kőszeg legcsúnyább utcája a Lóránt Gyula utca és ezt hiányolja az emlékévből, azaz, hogy egy ilyen utca viseli Kőszeg híres szülöttének a nevét. Egyébként az is érthetetlen, hogy éppen ez, a rendezési terv szerint keskeny, gödrös, sáros utca lett róla elnevezve. A tavalyi évben ők már írtak az MLSZ-nek ez ügyben és kérték, hogy próbáljanak meg segíteni ebben és Lóránt Gyula szintjének megfelelően legyen kezelve a róla elnevezett közterület.
Az emlékévben egyébként ő el tudna képviselni egy olyan kerekasztalt, ahol a hozzá hasonlók felvethetnék az ötleteiket. Fel kellene venni a kapcsolatot a helyi éttermekkel, lehetne pld. a Kékfény vendéglő itallapján Lóránt-fröccs, vagy egy másikban a róla elnevezett pörkölt. Ezek is hozzá tartoznának az emlékévhez, hiszen Kőszeg város leghíresebb szülöttéről, az egész világon ismert és tisztelt sportolóról van szó.
Ő nem szeretne megsérteni senkit, de aggályát fejezi ki, és nem szeretné, ha csupán a koszorúzás szintjére kerülne ez az emlékév. A Lóránt Gyula Nap is minden évben csupán a gimi-teki meccsé torkollik.
A Bayern Münchennél is hatalmas hálával tartoznak Lóránt Gyulának, mert egy olyan évben került a csapathoz, amikor közel voltak a kieséshez, sem anyagi, sem más szempontból nem álltak jól. Lóránt Gyula akkor odaérkezett a csapathoz, elkezdte a munkát és egy kupaszerepléssel tudta biztosítani az egyesület bent maradását és a létét. Ezt az Oberpullendorfon működő Bayern fanklub is abszolút ismeri és tisztában van vele. Nagyon-nagyon fontos tehát ez az emlékév méltó megrendezése: neki kell ugrani és azt színvonalassá kell megszervezni.

Básthy Béla szerint jó ötlet a fröccs, bár egy hátvédhez inkább a csusza illene, hiszen ők „becsúszással szerelnek”. Az a szándék, hogy jöjjenek az ilyen ötletek és kreatív felvetések.
Lóránt Gyula érdekes személyisége mindenképpen tanulmányozásra érdemes. Valóban, sokáig a legtöbb győztes meccs edzőjeként tartották számon.
A Lóránt Gyula utca témájában már részéről is születtek megkereső levelek, de az önkormányzat a saját költségéből ezt biztosan nem tudja majd felújítani. Viszont a város legnagyobb fejlesztése éppen a Lóránt Gyula utcában lesz átadva – igaz, hogy az meg egy köztemető, de ez a város életében már nagyon hiányzott.

Terplán Zoltán felveti: ha már az ötletelés szóba került, esetleg a testvérvárosi kapcsolatokat is építsük bele a Lóránt Gyula emlékévbe, mert abban is van lehetőség.

Harkai Norbert kérdezi az alpolgármestertől: lehet-e már tudni, hogy hol lehet „ötletelni”?
Tudhatjuk-e, hogy ki lesz ez a csoport? Szerinte létre kellene hozni egy bizottságot vagy egy munkacsoportot, aki ezért felelős lesz azért, hogy lépésről lépesre erről szóljon ez az év.

Básthy Béla Fekete-Pataki Edit felajánlását elfogadva, kéri, hogy az önkormányzat részéről bizottsági elnökként koordinálja az emlékév eseményeit.
A másik részről pedig ő abban bízik, hogy nyilván a Lóránt Gyula nevét viselő futball klub lesz az, akik ebben segíteni fognak.

Harkai Norbert az utóbbira sajnos az nem lát garanciát.

Básthy Béla visszakérdez: mi a garancia? Mindig van egy feladat, egy forrás és a társadalmi aktivitás az, amire számítani lehet. A Lóránt FC-nek van kb. 200 futballpalántája, meg a szüleik, akik bizonyára segíteni fognak. Neudl Gábor elnökkel és a többi sportvezetővel már megtörténtek az első beszélgetések.
A humánerőforrás bizottság hónapról hónapra hozzá tud ehhez tenni, akár lehet egy olyan bizottsági ülést is szervezni, ami csak ezzel a témával foglalkozik. Az egyesület képviselője is tagja a bizottságnak.
Február 6-a után ki fog körvonalazódni, hogy kik azok, akik szívesen részt vesznek az emlékévben a Kőszegen kívüli térben.
Amit alpolgármester úr mondott, az is elképzelhető, hiszen a német Offenbach város Kőszeghez hasonlóan tagja a Jumelage elnevezésű testvérvárosi körnek Mödling révén. Akár egy utánpótlás futball tornát is lehetne rendezni. De ki lehetne ebben is jobb partner, mint a Lóránt FC, hiszen ő küldhetné ebbe a kőszegi gyereket.

Harkai Norbertnek közvetlen kapcsolata van a Bayern Münchennel, így segítene a tárgyalásban – ha erre felhatalmazást kap.

Básthy Béla jelzi: képviselő urat ő arra hatalmazza fel, hogy a Bayern München vezetőit és a kőszegi polgármestert egy folyamatba összehozza. De óvatosnak kell lenni, mert pénz is kell az ilyen kapcsolatfelvételekhez. Harkai Norbert azt jelezheti a számukra: ha van kedvük, szeretettel várjuk őket Kőszegen.

Mivel további észrevétel nem hangzik el, a polgármester lezárja a vitát és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:


9/2023. (I. 26.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évet Lóránt Gyula emlékévvé nyilvánítja, melynek megszervezéséhez a 2023. év költségvetésében 1.000.000,- Ft-ot különít el.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.


A következő napirend tárgyalása előtt a polgármester átadja az ülés vezetését Terplán Zoltán alpolgármesternek.


A 8. napirendi pont tárgyalása:

A polgármester cafetéria juttatásának megállapítására vonatkozó előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Dr. Zalán Gábor jegyző szóbeli kiegészítést tesz. A polgármester sajátos köztisztviselőnek minősül, ezért a Kttv. szabályai is vonatkoznak rá.
Mivel a közszolgálati tisztviselők cafetéria-juttatásra jogosultak, így ennek értelmében ez a juttatás megilleti a főállású polgármestert is.
A juttatás összege 2023-évben bruttó 400 ezer Ft-ban lett megállapítva a település három polgármestere által jóváhagyott szabályzatban.
Ezt az összeget javasolja megállapítani Básthy Béla polgármester úr számára is és mivel nem kívánnak külön szabályzatot alkotni a polgármester úrra, a cafeteria juttatás tekintetében a hivatal közszolgálati szabályzatát kell alkalmazni.

Básthy Béla bejelenti érintettségét, amelyet Terplán Zoltán azonnal szavazásra is bocsát.


A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

10/2023. (I. 26.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A polgármester cafeteria juttatásának megállapítása” c. napirendi pont vonatkozásában Básthy Béla polgármester érintettség miatt tett bejelentését tudomásul veszi és úgy határoz, hogy a polgármestert a határozati javaslatra vonatkozóan a döntéshozatalból kizárja.

Ezután az alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, amit a képviselők 10 igen szavazattal fogadnak el.

11/2023. (I. 26.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Básthy Béla polgármester 2023. évi cafetéria-juttatásának éves, közterheket is tartalmazó összegét bruttó 400.000 Ft összegben, a cafetéria keret felhasználására vonatkozó eljárás rendet a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal cafetéria rendszerének alkalmazását is tartalmazó szabályzatban rögzítettek szerint határozza meg.

Felelős: Dr. Zalán Gábor jegyző.
Határidő: azonnal, illetve folyamatos.


A napirend megtárgyalása után Terplán Zoltán az ülés vezetését visszaadja Básthy Béla polgármesternek.


A 9. napirendi pont tárgyalása:

A képviselő-testület 2023. évi munkatervének tervezete csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Básthy Béla mindenkinek köszöni, aki a munkatervhez válaszokat, tippeket küldött. Ezek a javaslatok sokszínűek és sokfajták.
Bár vannak kifejezetten előterjesztési formában megfogalmazott javaslatok is, vannak olyan is, amelyek csupán azt tartalmazzák, hogy „foglalkozzunk ezzel meg ezzel”. Igyekezett áttekinteni, hogy ezek közül mit lehet felvenni a munkatervbe és mit nem.
Megjelent néhány új téma is. Egyetért azzal, hogy érdemes csak a helyi adókkal foglalkozni egy külön napirend keretében, ugyanis ez általában a költségvetés tárgyalásakor és esetleg az adórendelet módosításakor kerül szóba. Indokoltnak látszik, hogy a helyi adók beszedésének hatékonysága stb. is külön szóba kerüljön.
Az elmúlt két év tapasztalatai alapján, továbbá a várható jogszabály változások miatt (elég csak az ügyeletre és a védőnői szolgálatra gondolni) is célszerű a város egészségügyi helyzetével is foglalkozni. Korábban szinte kizárólag a praxissal rendelkező háziorvosok végezték a feladat ellátást. Ehhez képest most új helyzet van: nyugdíjba ment két háziorvos is, nem elképzelhetetlen, hogy a jövőben egészségügyi szolgálati jogviszony keretében lesznek ellátva feladatok. Ezért gondolta, hogy legyen egy egészségügyi tárgyú előterjesztés is. Talán ez most nem olyan kiegyensúlyozott időszaka az ellátásnak, vagyis inkább nem olyan, hogy magától működik, hanem hozzá kell nyúlni – elég csak a gyermekorvosi ellátás nehézségeire gondolni. Nem idegen ez a képviselő-testület napirendjétől, mert korábban voltak már a járási tisztifőorvosnőnek hasonló tájékoztatói, de ez a covid miatt abba maradt.
Napi tapasztalataiból azt szűri le és a lakosság tekintetében is igaz ez, mely szerint a Kőszegen zajló magánépítkezések, lakóterület kialakítások, területhasználatok helyzetét is át kellene tekinteni. Kőszegen rengeteg műemlék és helyi védett épület van, továbbá mivel egy organikusan fejlődő városban szeretnénk élni, ez mind indokolja azt, hogy évente egyszer a városi főépítésznek is lehetőséget kellene adni, hogy a munkája tapasztalatait, meglátásait ismertethesse. Ne csak a rendezési terv módosítása kapcsán találkozzon ezzel a képviselő-testület.
Volt olyan javaslat is, hogy kommunikációs szakembert alkalmazzon a hivatal. Ez sem klasszikus napirendi pont, ő maga nem is bánná, de ez egyrészt a hivatal feladatellátásába tartozik, másrészt erre sem lehet többet költeni, mint eddig. Éppen ma hangzott el, hogy 4 fővel lesz csökkentve a hivatal létszáma, tehát ha majd esetleg aktuális lesz, foglalkozunk vele.
Érkezett be javaslat a turisztikával kapcsolatban is, de e témakörben élő megállapodás van erre vonatkozóan az Írottkő Natúrparkért Egyesülettel, amely folyamatosan beszámol a munkájáról. Van tehát gazdája ennek a feladatnak, de azért el lehet gondolkodni bizottsági szinten erről.
A hulladékkezelés témaköre is mindig szerepel a képviselő-testület előtt, a városüzemeltető kft. éves beszámolójában. Vannak nyilván aktualitások, pld. az, hogy a MOL elnyerte a hulladék kezelésére vonatkozó hulladékkoncessziót, de nem gondolná, hogy ezt is napirendre kellene venni.
Az biztos, hogy ez a munkaterv tervezet bőségesen ad a hivatalnak feladatokat, hiszen az előkészítés, a javaslatok kidolgozása rengeteg munkaórát tesz ki.
A munkaterv operatív részét tekintve idén is javasolja, hogy az augusztus végi ülés szeptember első hetében legyen megtartva.
Kikerült a munkatervből a mindig zsúfolt decemberi ülésről a külkapcsolatokról szóló beszámoló, ezt inkább jövő év januárjában célszerű megtárgyalni.

Harkai Norbert sokmindenre választ kapott polgármester úr kiegészítéséből.
Amikor megkapták polgármester úr levelét, akkor az Összefogás Kőszegért Egyesület elég sok javaslatot küldött be. Kérdezi, hogy azokkal a felvetésekkel, amelyek nem kerültek bele a munkaterv tervezetébe, azoknak mi lesz a sorsa? Egy bővített verzióba esetleg bekerülhetnek, vagy más módon elő fognak jönni? Olyan javaslatokra gondol, mint pld. a turizmus segítése vagy az, hogy a nagyrendezvények újra önkormányzati felügyelet alá kerüljenek.

Básthy Béla úgy véli, hogy megvannak azok a fórumok, ahol ezekről a témákról véleményt lehet formálni. A natúrpark minden évben beszámol, a művelődési központ is – éves munkatervet nyújt be a humánerőforrás bizottságnak.
Ő mint polgármester úgy terjesztette elő a munkatervet, hogy olyan fórum és tér legyen a képviselő-testület ülése, ahol ezek a gondolatok elhangozzanak.
A bizottságot nem azért említette, hogy az Összefogás Kőszegért Egyesület javaslatairól elterelje az irányt, de az SZMSZ a munkaterven – amit a képviselő-testület a polgármester javaslatára fogad el – kívül 2 olyan csatornát jelöl meg, ahol a képviselők felvetéseket tehetnek: ez a bizottsági ülés és az egyéni képviselői indítvány.
Egyébként jegyző úrral beszélgettek arról, hogy a jövőben lehet-e a munkatervi javaslatokra vonatkozóan valamilyen formai és a kidolgozottság szempontjából eljárásrendet megfogalmazni.
Korábban hasonló volt a helyzet a kitüntetési javaslatoknál, ugyanis a képviselők gyakran csupán egy kitüntetésre javasolt nevet küldtek be, aztán a hivatal agyon dolgozta magát, hogy hozzájuk csatolja a méltatásokat. Jelenleg az a szabály, hogy meg van szabva, hány karaktert kell tartalmaznia egy kitüntetési javaslatnak a megadott formanyomtatványt kitöltve.
A munkatervi javaslatokat tekintve is volt olyan, hogy csak címsorokat kaptak, – természetesen volt olyan is, amely bővebb volt – de a polgármesternek megvan a lehetősége, hogy ezeket kezelje és megbeszélje a jegyzővel meg a hivatal osztályvezetőivel. Ezért ő a jövőben jóval alaposabb indoklásokat kérne a jövőben a javaslatokhoz.
De így is rengeteg az ez évre tervezett napirendi pont, nem szólva azokról, amelyeket majd még az élet hoz és meg kell tárgyalni.

Kiss Zoltán Miksa érti, hogy a képviselők a leadott munkatervi javaslataikon túl a továbbiakban a bizottságokban kezdeményezhetnek dolgokat, amelyek – a kellő kidolgozás után – kerülhetnek a képviselő-testület elé, ha arra alkalmas javaslat lesz. Ez a lehetőségük arra, hogy a város működésén javítani tudjanak.
Viszont ő hiányolja a lakossági fórumok létét.
Még a kormány is tart tájékoztatót kormányszóvivőkkel és az illetékes miniszterekkel, nálunk ilyen nincs.
Volt ugyan decemberben egy közmeghallgatás a beruházásokról, de nem volt túl nagy hangulat ahhoz, hogy megszólaljanak a résztvevők. Utána őt megkeresték azzal, hogy szerettek volna hozzászólni, de elment a kedvük. Polgármester úr ugyanis – és ez nem sértés akar lenni – nagyszerűen bemutatta a fejlesztéseket, de az előadás tovább tartott, mint kellett volna. Több mint másfél órán át hallgatták a nagyszerű dolgokat, aztán eljött a 8 óra és mindenki elment haza.
Arra is igény lenne, hogy más témában is fel tudják vetni a problémáikat a város lakói és az illetékestől választ kapjanak rá. Nem éppen kommunikációs vezetőtőtől, mint ahogyan azt a híradókban látni, pld. egy baleset kapcsán. Nem feltétlenül a polgármesternek kellene ezt megtartania, mert vannak arra szakmailag megfelelő illetékesek. Ő azzal is tisztában van, hogy polgármester úrnak egyszerűbb talán magának elmondani valamit, mint egy kommunikációs szakembernek elmagyarázni. De ő ezt hiányolja.
Egy kisvárosban kellene lennie annyi lehetőségnek, hogy legalább negyedévente a lakosság kifejthesse – ha nem is ötletbörze alapon – a véleményét, illetve meghallgassa a város vezetőit. Így nem a tévhitek keringenének tovább akár a facebookon, akár az utcán. Ugyanis qvázi hiteltelen emberektől jönnek információk, akik azt mondják, amit gondolnak, nem azt, ami van.
Így ő azt kéri a képviselő-testülettől, hogy bizonyos ciklusonként, legalább negyedévente legyen lakossági fórum, ahol bárki bármit felvethet és választ kap rá.

Básthy Béla szerint ez a felvetés nem a munkatervhez, inkább az SZMSZ-hez tartozna.
A közmeghallgatás törvényi kötelezettsége a képviselő-testületnek. De azért több olyan fórum is az elmúlt időszakban – főleg a projektek kapcsán – amelyeken soha nem szokták leinteni azt a résztvevőt, aki más témát hozott fel.
A meghirdetett közmeghallgatás valóban a folyamatban lévő projektekről szólt, szerinte jól sikerült, emlékezete szerint ő minden felvetésre megválaszolt. (Szívből kívánja, hogy még sok ilyen főrumot lehessen tartani, mert jó az, ha neki több mint egy órán át kell felsorolnia a fejlesztéseket.) A kérdezők ismerős arcok voltak, de ő is tud olyanról, aki ott volt, nem szólalt fel, de utána írásban őt megkereste és választ kapott rá.
A mai világban a kommunikációs illetve tájékozódási csatornák száma óriási és ezekkel képtelenség a kapcsolatot folyamatosan tartani sem a polgármester, sem bárki más számára.
Mostanában a nyugat.hu oldalon volt egy cikk a Kőszegen bevezetett új adó kapcsán, amelyben éppen csak a lényeget nem írták le, azaz azt, hogy annak 180 ezer Ft az éves adó, aki nem tartja be a szennyvízkezeléssel kapcsolatos szabályokat. Ő is azt látja, hogy sok információhiány van, mert a kommentelők között volt aki azt írta, hogy a kommunális adót elveszi az állam.
Neki az a tapasztalata, hogy a meghirdetett fórumokra nem jönnek tömegek.
Ilyen értelemben fontos, hogy a város aktív legyen a különböző felületeken: van Kőszeg és Vidéke, van kőszegi honlap, Kőszeg Város facebook oldala és neki van sajátja is, a képviselőknek is van.
El fog gondolkodni Kiss Zoltán Miksa által felvetett dolgokon, mert azt gondolja, hogy a meghirdetett fórumokon – legalábbis akik arra elmennek – a valósággal legalább köszönő viszonyban lévő válaszokat kaphatnak. Hogy szám szerint hány fórumot kellene tartani, az kérdéses.
Tavaly hatalmas volt a munkatempó, rengeteg zárt és rendkívüli ülés volt, mert folyamatosan a fejlesztésekről kellett dönteni a képviselő-testületnek.

Kiss Zoltán Miksa szeretné tematizálni az elképzelését: továbbá azt is, hogy mit tart ebben lényegesnek – természetesen azon túl, hogy egy lakossági fórumon bárki, bármit kérdezhessen. A tematizálás azért lényeges, mert a lakosság nélkül hiába tervez és alkot rendeletet a képviselő-testület.
Első ilyen téma lehetne a már említett szennyvíz-rendelet problémája. Magánbeszélgetéseken és a fogadóóráján többször felmerülnek az ezzel kapcsolatos dolgok. Ellenzéki képviselőként hozzá talán többen mennek el, és sokszor sikerül megmagyaráznia a hozzá fordulóknak, hogy ami fáj, az miért van.
Másik téma a hulladékkezelés problémája, nincs olyan képviselő-testületi ülés, hogy ez ne kerülne szóba. Érdemes lenne ezzel is célirányosan foglalkozni egy lakossági fórumon.
Ugyanígy az adókérdéssel is, mert szerinte biztosan vannak olyanok, akik elolvasnak egy adórendeletet és kétségeik vannak, vagy nem teljesen érthető a számukra.
További tippje még a lakossági fórum témára a műemlékek helyzete, hiszen Kőszeg az egyik leggazdagabb város e téren.

Básthy Béla hozzáfűzi: minden képviselőhöz rengeteg felvetés jut el a lakosságtól, amit aztán hozzá továbbítanak, majd az illetékesekhez kerül. A bizalom tehát megvan, de ezúton is köszöni Kiss Zoltán Miksának, hogy a nehezen befogadható ügyekben segít a lakosságnak a megértésben.
Hozzá pedig személyesen is, minden lehetséges csatornán jönnek a megkeresések, a messengeren folyamatosan „tűz alatt van” már jóideje.
Azon már ők is gondolkodtak, hogy bizonyos célcsoportonként valóban össze kellene hívni az érintetteket. Főépítész úrral már beszéltek arról, hogy a Kőszegen dolgozó építészeket kellene megszólítani, hiszen ők azok, akik „kiszolgálják” a megbízóikat. Kiváló munkát végeznek ugyan. de ki kellene hangsúlyozni a számukra a településképi arculati kézikönyv és rendeletet, a műemléki szabályokat, továbbá a munkamegosztást az önkormányzat és a kormányhivatal szervei között.
De mindez nem a munkaterv része kell, hogy legyen.

Harkai Norbert kiegészíti képviselőtársa hozzászólását annyiban, hogy Kőszegen nem a kommunikáció hiányáról van szó, hanem a hiányosságáról.
A Kőszeg és Vidéke újság (ami közpénzből van fenntartva) valamint Kőszeg Város hivatalos facebook oldala az elmúlt évek során legalább 50 olyan eseményről tudatosan és szándékosan nem számolt be, ami a teljes lakosság minden korosztályát érintette volna, akár a kultúra, akár a sport területén. Olyan remek rendezvények voltak ezek, amelyek az országban egyedülálló dolgok voltak, és amit más városok átvettek és ünnepeltek. Ezekről a város facebook oldala nem számolt be, pedig mindenkié. Ha Kőszegen bármi történik, ami a lakosságot érinti, esetleg mosolyt csal a polgárok arcára, akkor azt kutya kötelessége erre a közösségi oldalra feltenni.

Básthy Béla tisztázza: Kőszeg város hivatalos közlési felülete a kőszegi honlap.

Harkai Norbert közbevág: szerinte a Kőszeg város nevét viselő facebook oldal is az.

Básthy Béla szerint nem, mert utóbbin azok az információk jelennek meg, amelyek vagy a lakosság felé fontos tudnivalókat közölnek, vagy olyan eseményekről számolnak be, amelyek az önkormányzatot, a hivatalt vagy az intézményeket érintik, továbbá esetleg közösségi és aktuális hírekről is beszámol.
A Kőszeg Város FB oldala nem támogatja azt az ambíciót, hogy a Kőszegen történt események tükre legyen. Olyan csatornát nem lehet létrehozni, ami Kőszeg minden eseményéről beszámolna, mert akkor annak a megosztási sűrűsége olyan lesz, hogy lepörögnének a hírek, a lakosság nem is látná, mert minden hír nagyjából 2 óráig élne, utána újabbat kell feltenni. Akkor viszont tényleg szükséges lenne egy kommunikációs embert alkalmazni a hivatalban, aki mást se csinál, csak FB híreket gyárt. De ezeknek az információknak a megosztását bármely, facebookot használó személy követheti és tudhat róla. A facebook közösségi oldal egy fantasztikusan szabad felület, nem gondolná, hogy nagy szabadság problémák lennének ezen a téren, mert mindenki szabadon kiválaszthatja, hogy mi az amit követ és mi az, ami nem érdekli.


Végül a polgármester lezárja a vitát és szavazásra bocsátja a munkaterv jóváhagyását. A képviselők 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:


12/2023. (I. 26.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi munkatervét a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: folyamatos, ill. értelemszerűen.


Közérdekű képviselői felvetések, kérdések:

Terplán Zoltán visszatérve a parkolási rendeletre javasolja, hogy vegyük fel a kapcsolatot a postával a tekintetben, hogy – amennyiben lehetőségük van rá – lehessen megvásárolni náluk is a parkoláshoz szükséges tárcsát.

Harkai Norbert kérdezi Fekete-Pataki Edittől: honnan kaphat majd tájékoztatást a Lóránt Gyula emlékév eseményeiről? Ahogyan ő ezt már többször elmondta, nagyon támogatja Kőszeg nagy szülöttének az emlékét. A Bayern München csapathoz remek kapcsolata van egy törzsszurkolón keresztül. Ő szívesen ír neki levelet, kérdés, hogy milyen minőségben tegye ezt meg, képviselőként-e?

Fekete-Pataki Edit szerint még egyeztetés alatt van az emlékév kidolgozása, ahogyan Harkai Norbert is hallhatta, polgármester úr is most az ülésen kérte fel őt erre a munkára. Még ki kell dolgozni az egyes lépéseket és utána fogják a képviselőket és az érintetteket is tájékoztatni.

Harkai Norbert szerint félreértette a szavait elnök asszony, mert ő az emlékév folyamatáról szeretne tájékozódni, nem a „végtermékéről”.

Básthy Béla tisztázza, hogy képviselő úr abban tud segíteni, ha megadja az ismerőse e-mail címét. Jövő héten már február 6-a van, addig annyit tudunk tenni, hogy megkeressük, hogyan tudnak az emlékévhez csatlakozni.
Egyébként első körben nem gondolták, hogy minden klubot meghívnak Kőszegre, ahol Lóránt Gyula edző volt. Főleg az 1 millió Ft birtokában sem gondolná, hogy nagylétszámú, nemzetközi meghívásokat tudna a város finanszírozni.

Mivel további észrevétel nem hangzik el, Básthy Béla polgármester 10.45 órakor bezárja a képviselő-testület mai ülésének nyilvános részét, majd a képviselők zárt ülés keretében folytatják napirend tárgyalását.


Kelt, mint az első oldalon.

Dr. Zalán Gábor Básthy Béla
jegyző polgármester