2023. Január 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 16/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2023. évi illetmény-alapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 21/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Döntés orvosi ügyelet ellátására vonatkozó beszerzési eljárás megindításáról.
4. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ védőnői feladatainak ellátásához új telephely létesítésével kapcsolatos döntések meghozatala.
5. - Általános iskolai körzethatárok véleményezése.
6. - Körzeti megbízott kinevezésének véleményezése.
7. - A 2023. év Lóránt Gyula emlékévvé nyilvánítása.
8. - A polgármester cafetéria juttatásának megállapítása.
9. - A képviselő-testület 2023. évi munkatervének jóváhagyása.
11. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
9. napirendi pont:
A képviselő-testület 2023. évi munkatervének jóváhagyása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbiakban javaslatot teszek Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. évi munkatervére.
A tervezet összeállítása a Szervezeti és Működési Szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 29.) önkormányzati rendeletben leírtak szerint történt. 2023. január 3-án küldött levélben kértem a bizottságok, a képviselők, a nemzetiségi önkormányzatok elnökeit, az intézmények vezetőit, valamint a jegyzőt és a hivatal osztályvezetőit, hogy tegyenek javaslatokat a 2023. évben megtárgyalandó napirendekre.
A bevett gyakorlatból és a beérkezett javaslatokból állt össze idén is a munkaterv tervezete.
A tavalyi évhez hasonlóan nem tervezünk február végére rendes képviselő-testületi ülést, mivel a 2023. évi költségvetés elfogadásához számos előterjesztés kapcsolódik és ezek előkészítése már folyamatban is van.
Az augusztus havi rendes ülést pedig szintén szeptember első csütörtökére javaslom megtartani, mivel az ülés előkészítése és a bizottsági ülések megtartása még a nyári szabadságolási időszakot érinti.
A költségvetéssel és a költségvetési beszámolókkal kapcsolatos napirendeket a vonatkozó jogszabályok előírásai, valamint az eddigi gyakorlat szerinti időpontokban szerepeltettük.
Az intézményeket tekintve a Kőszegi Szociális Gondozási Központ, valamint a Meseváros Óvoda és Bölcsőde szakmai beszámolóját kötelező megtárgyalni minden évben. A közművelődési és közgyűjteményi intézmények 2022-ben beszámoltak, tehát ezeket idén nem terveztük. Ez alól kivétel a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár, mert mindhárom tag intézménynek más a szakmai felügyelete és a könyvtár esetében is törvényi előírás az évente történő beszámoló a fenntartó felé.
A munkaterv az áttekinthetőség érdekében tartalmazza azokat a napirendeket is, amelyeket csak bizottság fog megtárgyalni és átruházott hatáskörben fog benne döntést hozni.
Fentieken kívül a már megszokott beszámolókat is szerepeltettük a munkatervben: ilyen a kötelező rendőrségi, gyermekvédelmi, vagy tűzvédelmi munkáról szóló előterjesztés. Nem kötelező a munkaügyi helyzet megtárgyalása, de továbbra is szükségesnek tartom, hogy évente ezzel a kérdéskörrel foglalkozzunk.
Évek óta nem szerepelt a munkatervben a Kőszeg város népegészségügyi helyzetéről szóló tájékoztató, mert a covid idején a népegészségügyi hatóság a megnövekedett munkája miatt kérte ennek mellőzését, de most ismét érdemes ezzel foglalkozni.
Továbbra is szerepelnek a munkatervben a civil szervezetekkel kötött megállapodások alapján készítendő beszámolók: ilyen az Írottkő Natúrparkért Egyesület vagy a horgász egyesület munkájába történő betekintés. Viszont két éve már, hogy nem foglalkoztunk a sportegyesületek beszámolójával, idén ezeket is javaslom újra napirendre venni.
Indítványozom Bertók Sándor főépítész úr munkájáról szóló beszámolót is megtárgyalni, továbbá az adóbevételek teljesülésének az áttekintését.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 2023. évi munkatervünket jóváhagyni szíveskedjen.

Kőszeg, 2023. január 25.

Básthy Béla s. k.
polgármesterHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi munkatervét a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
Végrehajtásért felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: folyamatos, ill. értelemszerűen.


KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
MUNKATERVE 2023. ÉVRE

TERVEZETJANUÁR 26.

1. A fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 16/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
2. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2023. évi illetmény-alapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 21/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: dr. Zalán Gábor jegyző.
3. Döntés orvosi ügyelet ellátására vonatkozó beszerzési eljárás megindításáról.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.
4. A Kőszegi Szociális Gondozási Központ védőnői feladatainak ellátásához új telephely létesítésével kapcsolatos döntések meghozatala.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.
5. Általános iskolai körzethatárok véleményezése.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna igazgatási osztályvezető-helyettes.
6. Körzeti megbízott kinevezésének véleményezése.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.
7. A 2023. év Lóránt Gyula emlékévvé nyilvánítása.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.
8. A polgármester cafetéria juttatásának megállapítása.
Előterjesztő: dr. Zalán Gábor jegyző.
9. A képviselő-testület 2023. évi munkatervének jóváhagyása.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.
Zárt ülés keretében:
1. „Új kőszegi mentőállomás építése II” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban eredményhirdetés.
Előadó a polgármester nevében: Fekete Balázs fejlesztési irodavezető.

Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: január 9.
képviselő-testületi ülésre: január 20.
Az előterjesztéseket január 19-én tárgyalják meg a bizottságok.FEBRUÁR 15. (szerda)

1. A 2024-2026. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámainak jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
2. Szociális Gondozási Központ 2023. évi intézményi térítési díjának megállapítása.
Előterjesztő: Raposa Helga intézményvezető
3. A bölcsőde intézményi térítési díjának megállapítása.
Előterjesztő: Guttmann Ferencné intézményvezető
4. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének jóváhagyása.
Előadó a jegyző nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
5. Kőszeg Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.
6. A 2023. évi vagyongazdálkodási koncepció jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
7. A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 21/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.
8. A Társult Evangélikus Egyházközség Nemescsóval kötött feladat-ellátási szerződés módosítása.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.
9. A JustFood Kft-vel közétkeztetési feladatainak ellátása tárgyában létrejött szolgáltatási szerződés módosítása.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.
10. Az óvodai beiratkozás időpontjának és az óvodai körzetek meghatározása a 2023/2024. nevelési évre
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.
11. A polgármester 2023. évi szabadságtervének jóváhagyása.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.
12. Beszámoló a 2022. évben Kőszeg városában működő civil szervezetek számára nyújtott támogatások elszámolásáról és a civil szervezetek, valamint az önkormányzat kapcsolatrendszerének áttekintéséről.
Előadó a polgármester nevében: Dr. Zalán Gábor jegyző.
(Humánerőforrás Bizottság)
13. Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház munkaterve (Humánerőforrás bizottság)
Előterjesztő: Pócza Zoltán intézményvezető
14. Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár munkaterve (Humánerőforrás bizottság)
Előterjesztő: Révész József intézményvezető

Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: január 30.
képviselő-testületi ülésre: február 10.
Az előterjesztéseket február 8-9-én között tárgyalják meg a bizottságok.


MÁRCIUS 30.

1. Beszámoló Kőszeg város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
Előterjesztő: Maxim László városi rendőrkapitány.
2. Tájékoztató a polgárőrség 2022. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Méhes Attila elnök.
3. Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2022. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Horváth Ferenc elnök.
4. Az Írottkő Natúrparkért Egyesület 2022. évi szakmai beszámolója, 2023. évi munkaterve, továbbá beszámoló a Térségi TDM Szervezet és a Tourinform 2022. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Schrott Tamás elnök.
5. Beszámoló a közétkeztetés minőségellenőrzéséről
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.
6. A Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója a zsilipkezelési tevékenységről.
Előterjesztő: Stipkovits István elnök.
7. A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. beszámolója az önkormányzati bérlakások ellenőrzéséről (Humánerőforrás Bizottság)
Előterjesztő: Eső Attila igazgató.

Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: március 13.
képviselő-testületi ülésre: március 24.
Az előterjesztéseket március 22-23. között tárgyalják meg a bizottságok.


ÁPRILIS 27.

1. A városüzemeltetési és kommunális közszolgáltatási szerződés felülvizsgálata.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető és Eső Attila a Városüzemeltető Kft. ügyvezető igazgatója.
2. Beszámoló a Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2022. évi szakmai munkájáról.
Előterjesztő: Raposa Helga intézményvezető.
3. Beszámoló a 2022. évben végzett gyermekvédelmi munkáról.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.
4. Gyermekorvosi helyettesítésről döntés.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.
5. A felnőtt háziorvosi szerződések felülvizsgálata.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.
6. Beszámoló a „Kőszeg és Vidéke” lap elmúlt évi munkájáról.
Előterjesztő: Pócza Zoltán felelős kiadó.
7. A 2022. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés.
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző.
8. A Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár intézményvezetői pályázat elbírálása.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.


Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: április 11.
képviselő-testületi ülésre: április 21.
Az előterjesztéseket április 19-20. között tárgyalják meg a bizottságok.


MÁJUS 25.

1. A 2022. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása (IV. negyedév).
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
2. Kőszeg Város Önkormányzata 2022. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás).
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.
3. A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. éves beszámolója, mérlegbeszámoló.
Előterjesztő: Eső Attila igazgató.
4. A Kft. Felügyelő Bizottságának a beszámolója.
Előterjesztő: a felügyelő bizottság elnöke.
5. Kőszeg Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodai csoportok létszámának meghatározása.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.
6. A közterületek elnevezésének rendjéről és a házszámmegállapítás szabályairól szóló 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.
7. Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár munkájáról a könyvtári szolgáltatás tekintetében.
Előterjesztő: Révész József igazgató.
8. A „Jó tanuló és jó sportoló” elismerés adományozásáról szóló szabályzat szükség szerinti felülvizsgálata.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.

Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: május 8.
képviselő-testületi ülésre: május 19.
Az előterjesztéseket május 17-18. között tárgyalják meg a bizottságok.


JÚNIUS 29.

1. A Kőszegi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.
2. Beszámoló a 2022. évi temetőüzemeltetési tevékenységről, tájékoztatás a tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról.
Előterjesztő: Eső Attila igazgató.

Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: június 12.
képviselő-testületi ülésre: június 23.
Az előterjesztéseket június 21-22. között tárgyalják meg a bizottságok.


JÚLIUS
Szünet


SZEPTEMBER 7.

1. A 2023. évi költségvetési rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
2. Beszámoló a 2023. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről.
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
3. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.
4. Tájékoztatás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítás tapasztalatairól.
Előterjesztő: Eső Attila igazgató.
5. Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
6. Tájékoztató a Kőszeg város népegészségügyi helyzetéről.
Előterjesztő: járási tisztifőorvos.
7. A 2022. évi adóbevételek teljesülésének áttekintése.
Előterjesztő: dr. Zalán Gábor jegyző.

Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: augusztus 15.
képviselő-testületi ülésre: augusztus 26.
Az előterjesztéseket augusztus 24-25. között tárgyalják meg a bizottságok.


SZEPTEMBER 28.

1. Tájékoztató a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi tűzvédelmi tevékenységéről.
Előterjesztő: Bognár András mb. tűzoltóparancsnok.
2. Beszámoló a Kőszegi Meseváros Óvoda és Bölcsőde 2022/23-as nevelési évéről.
Előterjesztő: Guttmann Ferencné intézményvezető.
3. A Kőszeghegyaljai bezárt regionális hulladéklerakóval kapcsolatos tájékoztatás.
Előterjesztő: Eső Attila igazgató.
4. Önkormányzati kitüntetések és elismerések adományozására érkezett javaslatok elbírálása.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.
5. Kőszegi Meseváros Óvoda és Bölcsőde munkaterve.
Előterjesztő: Guttmann Ferencné intézményvezető.
(Humánerőforrás Bizottság)

6. Beszámoló Kőszeg Város Főépítészének a munkájáról.
Előterjesztő: Bertók Sándor főépítész.

Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: szeptember 11.
képviselő-testületi ülésre: szeptember 22.
Az előterjesztéseket szeptember 20-21. között tárgyalják meg a bizottságok.


OKTÓBER 26.

1. Jelentés a város környezeti állapotáról.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
2. Nyári táborozások elszámolása.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.
(Humánerőforrás Bizottság)
3. „Jó tanuló és jó sportoló” kitüntető címre javaslattétel.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.
(Humánerőforrás Bizottság)

Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: október 9.
képviselő-testületi ülésre: október 20.
Az előterjesztéseket október 18-19-én tárgyalják meg a bizottságok.


NOVEMBER 6.

Királyi Városnap
(ünnepi ülés)


NOVEMBER 30.

1. A 2023. évi költségvetési rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
2. Beszámoló a 2023. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről.
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
3. Tájékoztató Kőszeg és a térség foglalkoztatási helyzetéről.
Előterjesztő: dr. Kapiller Sarolta járási hivatalvezető.
4. A Kőszegi Települési Értéktár Testület beszámolója.
Előterjesztő: Révész József, elnök, múzeumigazgató.
5. A 2024. évi ellenőrzési terv jóváhagyása.
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző.
8. Új Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.
9. A házi segítségnyújtásra és szociális étkeztetésre kötött feladat-ellátási szerződés felülvizsgálata, meghosszabbítása.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető
10. Beszámoló a kiemelt sportegyesületek munkájáról.
Előterjesztők: egyesületi elnökök.

Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: november 13.
képviselő-testületi ülésre: november 24.
Az előterjesztéseket november 22-23. között tárgyalják meg a bizottságok.


DECEMBER 14.

1. A 2024. évi rendezvénynaptár.
Előterjesztő: Pócza Zoltán igazgató.

Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: november 27.
képviselő-testületi ülésre: december 8.
Az előterjesztéseket december 6-7. között tárgyalják meg a bizottságok.

Időpont nélkül:
A köztemetőkről és a temetkezésről szóló 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.