2023. Január 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 16/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2023. évi illetmény-alapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 21/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Döntés orvosi ügyelet ellátására vonatkozó beszerzési eljárás megindításáról.
4. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ védőnői feladatainak ellátásához új telephely létesítésével kapcsolatos döntések meghozatala.
5. - Általános iskolai körzethatárok véleményezése.
6. - Körzeti megbízott kinevezésének véleményezése.
7. - A 2023. év Lóránt Gyula emlékévvé nyilvánítása.
8. - A polgármester cafetéria juttatásának megállapítása.
9. - A képviselő-testület 2023. évi munkatervének jóváhagyása.
11. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
8. napirendi pont:
A polgármester cafetéria juttatásának megállapítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A polgármester cafetéria-juttatására vonatkozóan az alábbi jogszabályi rendelkezésekre tekintettel kell eljárni:
• A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 151. §-a, 225/L. § (1) bekezdése,
• A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet 9.§-a,
• Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (4) bekezdése.

A Kttv. 151. § (1) bekezdése szerint a közszolgálati tisztviselők cafetéria-juttatásra jogosultak. Ugyanezen törvény 225/L. § (1) bekezdése írja elő, hogy a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell e törvény 151. §-át is, vagyis cafetéria-juttatásban kell részesíteni a főállású polgármestert is.

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (4) bekezdése alapján a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2023. évben nem haladhatja meg a nettó 400 000 forintot.
Hivatkozott Kormányrendelet 9. § (2) bekezdése értelmében a közszolgálati tisztviselőt megillető cafetéria-juttatás éves összegét a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati szabályzatban határozza meg tárgyév február 15-ig.
A közszolgálati szabályzat alapján 2023. évben a cafetéria-juttatás éves keretösszege – mely fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is – bruttó 400.000 forintban került meghatározásra.
A főállású polgármester felett a munkáltatói jogkört a képviselő-testület gyakorolja, esetében a képviselő-testület dönt a cafetéria-juttatás éves keretösszegéről.
Fentiek alapján javaslom Básthy Béla polgármester úr 2023. évi cafetéria juttatásának bruttó 400.000 forintban történő megállapítását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék!


Kőszeg, 2023. január 12.

Dr. Zalán Gábor s. k.
jegyzőHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Básthy Béla polgármester 2023. évi cafetéria-juttatásának éves, közterheket is tartalmazó összegét bruttó 400.000 Ft összegben, a cafetéria keret felhasználására vonatkozó eljárás rendet a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal cafetéria rendszerének alkalmazását is tartalmazó szabályzatban rögzítettek szerint határozza meg.

Felelős: Dr. Zalán Gábor jegyző.
Határidő: azonnal, illetve folyamatos.