2023. Január 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 16/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2023. évi illetmény-alapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 21/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Döntés orvosi ügyelet ellátására vonatkozó beszerzési eljárás megindításáról.
4. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ védőnői feladatainak ellátásához új telephely létesítésével kapcsolatos döntések meghozatala.
5. - Általános iskolai körzethatárok véleményezése.
6. - Körzeti megbízott kinevezésének véleményezése.
7. - A 2023. év Lóránt Gyula emlékévvé nyilvánítása.
8. - A polgármester cafetéria juttatásának megállapítása.
9. - A képviselő-testület 2023. évi munkatervének jóváhagyása.
11. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
1. napirendi pont:
A fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 16/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A parkolási rendelet tavaly év végi módosítása során az 1. számú postával szemben, a templom közvetlen szomszédságában lévő szakaszon 20 perc várakozási korlátozás lépett hatályba.
Az időkorlát meghatározását az 1-es posta megnövekedett forgalma indokolta, hiszen az energiaválság miatt a lakótelepi postai szolgáltatás 2022. november közepe óta ideiglenesen szünetel. A változtatás következtében a kihelyezett közlekedési táblát többen úgy értelmezték, hogy a 20 perc időtartamra nem kell parkolójegyet váltani, ez idő alatt a várakozás díjmentes.
Ennek okán merült fel annak újragondolása, hogy ezen a szakaszon a város biztosítson díjmentes várakozást a 20 perc időkorlát további fenntartása mellett. A javaslat elfogadását közlekedési táblával kezeljük és a rendelet e szerint módosul.

Korábban ugyancsak időkorláthoz kötött várakozással lett kezelve a Várkör II. ütem projekt részeként az Árpádházi iskola előtti közterület, ahol 2 x 3 db, közúttal párhuzamos parkolóhelyek lettek kialakítva. Itt a várakozóhely tábla alá kiegészítésként 15 perc időkorlát került kihelyezésre, amely az iskolába érkező gyerekek szüleinek biztosít várakozási lehetőséget.
Hasonló megoldással kezelendő a Várkör III. ütemben közelmúltban megújult Várkör 44. házszámú ingatlan (Harangtorony Szálló) előtti 3-4 parkoló területe, ahol az óvodába érkező szülők részére szintén a reggeli órákban indokolt rövid időre díjmentes várakozást biztosítani.

Az iskola előtti terület korlátozása jelen rendelet módosítását nem érinti, mivel a tanítás 8 órakor kezdődik, 8 óra előtt pedig még nem díjköteles a várakozás. A kiegészítő tábla pontosításával biztosítanánk, hogy reggel 7-8 óra között az Árpádházi iskola előtti 6 db parkoló az iskolába érkező szülők részére 15 perc időkorlátra fenntartott legyen.

Az óvoda házirendje szerint azonban az intézménybe érkezésnek legkésőbb 8 óra 20 percig kell megtörténnie, ez az időpont viszont már érinti a díjköteles várakozási időszakot. A rendelet módosítás keretében ezért indokolt, hogy ezen a helyszínen a várakozási díjfizetési kötelezettséget hétfőtől péntekig 8.30-17.00 óra közötti időszakra módosítsuk, ezzel 8.30-ig biztosított az ingyenes várakozás 15 perc időkorlát bevezetése mellett.
A fent részletezett, szükséges közlekedési táblák kihelyezéséről az önkormányzat SZMSZ-e alapján a polgármester átruházott hatáskörben dönt.

Jelen rendeletmódosítással egyidejűleg kisebb pontosítást eszközöltünk a díjköteles várakozási területek övezeteiben. Az I. és II. övezeten kívül külön szerepelt eddig a Brenner-ház udvara, ahol eddig is kizárólag behajtási és várakozási engedéllyel, valamint parkolóbérlettel együtt lehetett várakozni. Erre a területre külön parkolójegy megváltására nincs lehetőség, hiszen rendeletben szabályozott az igénybevevők köre. Ebbe a körbe javasolt beemelni továbbá a „Csónaktömb” és a Munkaügyi Központ előtti területrészt. Ezen helyszíneken szintén kizárólag behajtási és várakozási engedéllyel és parkolóbérlettel együtt várakozhatnak az arra jogosultak.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta.
A rendelet tervezetet mindkét Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendeletmódosítást elfogadni szíveskedjen!

Kőszeg, 2023. január 20.

A polgármester nevében:

Németh Ildikó s.k.
Városüzemeltetési osztályvezetőTERVEZET
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (XII. …) önkormányzati rendelete
a fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 16/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.§ (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 16/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a II. övezetbe sorolt, Várkör 44. házszámú ingatlan előtt lévő díjköteles várakozási területen várakozási díjfizetési kötelezettség hétfőtől péntekig 8.30-17.00 óra között áll fenn.”

2. §

A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.3. §

Ez a Rendelet 2023. február 1-jén lép hatályba.


Dr. Zalán Gábor s.k. Básthy Béla s.k.
jegyző polgármester
1. melléklet a …./2023. (…..) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 16/2005. (VI.26.) önkormányzati rendelethez:

Díjköteles várakozási területek

1. Az I. övezetbe (piros) sorolt várakozási területek:
1.1. Rákóczi F. utca Temető utcától Fő térig terjedő szakasza
1.2. Várkör 57-59. házszámú ingatlanokkal szemben kijelölt terület, valamint a Várkör 61-67. házszámú ingatlanok előtti terület, kivéve Jézus Szíve templom melletti szakasz
1.3. Rajnis József utca
1.4. Táblaház utca,
1.5. Schneller István utca,
1.6. Chernel utca,
1.7. Kelcz-Adelffy utca,
1.8. Várkör Kossuth L. utca és Országzászló közötti szakasza.

2. A II. övezetbe (zöld) sorolt várakozási területek:
2.1. Győry János utca,
2.2. Ady Endre utca,
2.3. Temető utcának a Rákóczi F. utca és Győry J. utca közötti szakasza,
2.4. Rákóczi F. utca Temető utcától Fekete kertig terjedő szakasza,
2.5. Munkácsy M. utca
2.6. Kossuth L. utca,
2.7. Várkör Országzászlótól Károly Róbert térig terjedő szakasza,
2.8. Károly Róbert tér,
2.9. Gyöngyös utca,
2.10. Pék utca,
2.11. Liszt F. utca páros oldalának 2-18. házszámig terjedő szakasza,
2.12. Táncsics M. utca.


3. Kizárólag behajtási és várakozási engedéllyel és parkolóbérlettel együtt igénybe vehető várakozási területek:
3.1. Brenner-ház udvar
3.2. Kossuth L. utca és a Rákóczi F. utcák közötti „Csónaktömb” parkoló,
3.3. A 2247/2 hrsz-ú ingatlan Kossuth L. u. 12-14. és 16. szám alatti ingatlanokkal szomszédos területe.”
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

a fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 16/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)


A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:
A 15 perces díjmentes időkorlát a Meseváros Óvoda környezetében az oda érkező szülők részére a reggeli nagy forgalomban biztosít várakozásra lehetőséget.

II.- III. gazdasági, költségvetési hatásai:
A rendelet módosításnak minimális költségvetési hatása van.

IV. környezeti következményei:
A tervezetnek környezeti következményei nincsenek.

V. egészségi következményei:
A tervezetnek egészségi következményei nincsenek.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendelet módosítása plusz adminisztrációs terhet jelent.

VII. megalkotásának szükségessége:
Az óvodába érkező szülők részére a várakozási díjfizetési kötelezettség kezdetének 8.30 órára történő eltolásával ingyenes várakozási lehetőséget biztosít a rendelet a reggeli órákban. A 15 perces időkorláttal biztosítjuk a parkolóhelyek gyors elhagyását.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Nem jár következményekkel.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.