2023. Január 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 16/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2023. évi illetmény-alapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 21/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Döntés orvosi ügyelet ellátására vonatkozó beszerzési eljárás megindításáról.
4. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ védőnői feladatainak ellátásához új telephely létesítésével kapcsolatos döntések meghozatala.
5. - Általános iskolai körzethatárok véleményezése.
6. - Körzeti megbízott kinevezésének véleményezése.
7. - A 2023. év Lóránt Gyula emlékévvé nyilvánítása.
8. - A polgármester cafetéria juttatásának megállapítása.
9. - A képviselő-testület 2023. évi munkatervének jóváhagyása.
11. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
2. napirendi pont:
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2023. évi illetmény-alapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 21/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása.

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. novemberében döntött a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselők 2023. évi a illetményalapjának és illetménykiegészítésének mértékéről.

Indokolás

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 65. § (1) bekezdése értelémében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalap 2023. évben is 38.650,- Ft, azonban a Tv. 65. § (6) bekezdése 2023. évre is lehetőséget ad a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek, hogy rendeletben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a Kttv-ben foglaltaktól eltérőn, e Tv-ben meghatározottnál magasabb összegben állapítsa meg az illetményalapot.

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendeletével állapította meg a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2023. évi illetményalapját és illetménykiegészítését. Az illetményalapot 50.200,- Ft-ban, míg az illetménykiegészítést a Hivatal felsőfokú és érettségi végzettséggel rendelkező köztisztviselői számára egységesen az alapilletményük 20%-ában állapította meg.

Ezt követően decemberben kihirdetésre került a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet, mely a garantált bérminimumot 296.400,- Ft-ban állapította meg, ez a 2022. évi garantált bérminimumhoz képest 14 % emelkedést jelent.
Mivel az illetményalap és a Kttv. 1. mellékletében szabályozott illetményrendszer hosszú évek óta változatlan, ez a már többször ismertetett, eddig is kialakult anomáliát tovább növeli. A II. besorolási osztályban lévő, azaz érettségi végzettségű köztisztviselők esetén a legmagasabb fizetési fokozatba sorolt, 37 év szolgálati jogviszonnyal rendelkező köztisztviselő illetménye az 50.200,- Ft-os illetményalappal és a 20%-os illetménykiegészítéssel sem éri el a garantált bérminimumot! Az I. besorolási osztályban lévő, felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő pedig 16 év szolgálati jogviszony eltöltése után éri el a tervezett garantált bérminimumot az 50.200,- Ft illetményalappal a Kttv-ben foglalt illetményrendszer alapján, 20 %-os illetménykiegészítéssel!

Ezért azzal a kéréssel fordulok a T. Képviselő-testülethez, hogy az illetményalap mértéke 2023. évre a novemberben megállapított 50.200,- Ft helyett 52.200,- Ft-ban kerüljön megállapításra, amely a törvényben megállapított illetményalaphoz képest 35%-os emelést jelent. Ez sem oldja meg a pályakezdő és a több évtizedes tapasztalattal rendelkező kollégák között a bérfeszültséget, de valamelyest enyhíti azt.

Ez az emelés a 2022. évi illetményalapot alapul véve 12,5 millió forint többletkiadást jelent a Hivatal 2023. évi költségvetésében.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a rendelet-tervezet elfogadására.

Kőszeg, 2023. január 20.Dr. Zalán Gábor s.k.
jegyzőELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP


a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2023. évi illetményalapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 21/2022. (XI. 24.)
önkormányzati rendelet módosításához

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)


A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:

I. társadalmi hatásai:
A hivatalban dolgozók megelégedettségét szolgálja, ami pozitív hatással van munkájukra.


II. gazdasági hatásai:
A tervezetnek gazdasági hatása nincs.


III. költségvetési hatásai:
A tervezet a 2022. évi illetményalapot alapul véve 12,5 millió forint többletkiadást jelent a Hivatal 2023. évi költségvetésében.

IV. környezeti következményei:
A tervezetnek környezeti következményei nincsenek.


V. egészségi következményei:
A tervezetnek egészségi következményei nincsenek.


VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása minimális.


VII. megalkotásának szükségessége:
A 2008 óta elmaradt fizetésemelések miatt a köztisztviselők bére nagyon elmaradt, ezért a hivatalban nagy a fluktuáció és nehéz a kieső emberek pótlása. Egyben a garantált bérminimum és a hatályos illetményrendszer a kezdő és a nagy tapasztalattal rendelkező, hosszú évek óta hű dolgozók között bérfeszültséget eredményez.


VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A szabályozás hiánya jogsértést nem eredményezne.


IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Az eddigiekhez képest nem igényel többlet feltételt.Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2023. (I. …..) önkormányzati rendelete
a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2023. évi illetményalapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 21/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete módosításárólKőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXC. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXC. törvény 65. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2023. évi illetményalapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 21/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 1. §-ában az „50.200,- Ft” szövegrész helyébe az „52.200,- Ft” szöveg lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.Dr. Zalán Gábor s. k. Básthy Béla s. k. jegyző polgármester