2023. Január 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 16/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2023. évi illetmény-alapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 21/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Döntés orvosi ügyelet ellátására vonatkozó beszerzési eljárás megindításáról.
4. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ védőnői feladatainak ellátásához új telephely létesítésével kapcsolatos döntések meghozatala.
5. - Általános iskolai körzethatárok véleményezése.
6. - Körzeti megbízott kinevezésének véleményezése.
7. - A 2023. év Lóránt Gyula emlékévvé nyilvánítása.
8. - A polgármester cafetéria juttatásának megállapítása.
9. - A képviselő-testület 2023. évi munkatervének jóváhagyása.
11. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
3. napirendi pont:
Döntés orvosi ügyelet ellátására vonatkozó beszerzési eljárás megindításáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A kőszegi orvosi ügyeleti ellátás megszervezéséről Kőszeg Város Önkormányzata gondoskodik. A feladat ellátására a Pusztai Egészségügyi Bt-vel kötött szolgáltatási szerződés 2023. február 18-án lejár.

Az országos – jövőben bekövetkező – jogszabályi változásokat figyelembe véve az orvosi ügyelet ellátására vonatkozó szolgáltatási szerződést célszerű csupán 2023. június 30-ig kötni, ugyanis előreláthatólag ezen ellátási kötelezettség a 2023. év folyamán a települési önkormányzatoktól az állami mentőszolgálathoz kerül át.
Figyelembe véve emellett Kőszeg Város lakosságszámát, illetve azt, hogy az ügyeleti megbízás értéke a jogszabályban foglalt értékhatárt fenti időszakra vonatkozóan nem éri el, ezért Kőszeg Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzata alapján kell lefolytatni az ügyeleti ellátás beszerzési eljárását.

A szolgáltatás ellenértéke a jelenleg érvényes szolgáltatási szerződés alapján a NEAK-finanszírozás és az önkormányzat részéről fizetendő lakosságszám-arányos hozzájárulás összegéből (245 Ft/fő/hó) tevődik össze.

Kőszeg város lakosságszáma a szerződés megkötésekor 11.492 fő volt.
A lekérdezett friss adatok alapján a jelenlegi lakosságszám 11.451 fő, így az új szerződést már ezzel a lakosságszámmal kalkulálva kell megkötni.

A szabályzat értelmében ajánlatkérés csak akkor küldhető el, ha a megrendelő rendelkezik a vásárlás, illetve a szerződés teljesítését biztosító előirányzattal, vagy az arra vonatkozó biztosítékkal, hogy a teljesítés időpontjában az anyagi fedezet rendelkezésre áll.

Az orvosi ügyelet ellátására vonatkozó beszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges, hogy Kőszeg Város Önkormányzata a 2023. évi költségvetésben az ehhez szükséges fedezetet biztosítsa.

Az előterjesztést a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta, és mindkét bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja.


Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntésüket meghozni szíveskedjenek.

Kőszeg, 2023. január 19.

Básthy Béla polgármester nevében:

dr. Dömötör Ramóna s.k.
mb. igazgatási osztályvezető


HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Básthy Béla polgármestert, hogy a központi orvosi ügyelet ellátására vonatkozó beszerzési eljárást Kőszeg Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzata alapján folytassa le, azzal, hogy a megkötendő szolgáltatási szerződést a nyertes ajánlattevővel 2023. június 30-ig kösse meg. Egyidejűleg elrendeli a szolgáltatás teljesítését biztosító fedezet 2023. évi költségvetésbe történő beépítését.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal