2023. Január 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 16/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2023. évi illetmény-alapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 21/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Döntés orvosi ügyelet ellátására vonatkozó beszerzési eljárás megindításáról.
4. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ védőnői feladatainak ellátásához új telephely létesítésével kapcsolatos döntések meghozatala.
5. - Általános iskolai körzethatárok véleményezése.
6. - Körzeti megbízott kinevezésének véleményezése.
7. - A 2023. év Lóránt Gyula emlékévvé nyilvánítása.
8. - A polgármester cafetéria juttatásának megállapítása.
9. - A képviselő-testület 2023. évi munkatervének jóváhagyása.
11. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
4. napirendi pont:
A Kőszegi Szociális Gondozási Központ védőnői feladatainak ellátásához új telephely létesítésével kapcsolatos döntések meghozatala.

Tisztelt Képviselő-testület!

Horvátzsidány, Kiszsidány, Ólmod és Peresznye Községek polgármesterei azzal a kérelemmel fordultak Önkormányzatunkhoz, hogy kezdeményezzék Kőszeg Város Önkormányzatával létrejött, a védőnői és iskola-egészségügyi ellátás részét képező védőnői ellátás biztosítása és működtetése tárgyában kötött feladat-ellátási szerződések módosítását, kiegészítését.

Kérésüket azzal indokolták, hogy szeretnék, ha a védőnői szolgáltatás ellátása a 9733 Horvátzsidány, Csepregi utca 4. szám alatti orvosi rendelő védőnői helyiségében telephelyi minőségben történjen.
A szolgáltatás nyújtásához szükséges eszközök rendelkezésre állnak, a feltételek biztosítását az érintett önkormányzatok vállalják.

Az érintett önkormányzatokkal kötött érvényben lévő feladat-ellátási szerződések szerint a fenntartásunkban lévő Kőszegi Szociális Gondozási Központ (továbbiakban: intézmény) útján látjuk el a védőnői ellátást.

Az alapító okirat szerint az intézmény illetékességi, működési területe a védőnői ellátás tekintetében Kőszegen kívül Horvátzsidány, Kiszsidány, Ólmod és Peresznye önkormányzatok közigazgatási területére is kiterjed. Azonban az intézmény telephelyei között jelenleg nem szerepel a védőnői ellátásnak helyet adó horvátzsidányi orvosi rendelő (Horvátzsidány, Csepregi utca 4.).

A kérelmező önkormányzatokkal létrejött feladat-ellátási szerződések módosításhoz szükséges az új telephely felvétele az intézmény alapító okiratában, ezért elkészítettük a Kőszegi Szociális Gondozási Központ K/291-2/2023. számú Módosító Okiratát és a K/291-3/2023 számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát.

Az alapító okirat módosítását követően szükséges lesz az intézmény működési engedélyének a módosítása is, amelyet majd az intézményvezető kezdeményez. A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya által 2022. november 24-én történt védőnői szakfelügyeleti ellenőrzés során a Horvátzsidány, Csepregi utca 4. szám alatti Egészségházban a tárgyi minimumfeltételek felmérése során feltárt hiányosságokról készült a VA-06/NEO/37358-12/2022 számú jegyzőkönyv. Ennek az ellenőrzésnek a célja már az önálló védőnői tanácsadó létrehozásához szükséges feltételek felmérése volt.
A 2022. december 6-i (jegyzőkönyv: VA-06/NEO/37358-16/2022) utóellenőrzés célja a hiányzó tárgyi minimumfeltételek meglétének ellenőrzése, amely során megállapításra került, hogy a hiányzó eszközök beszerzése megtörtént, a szükséges tárgyi minimumfeltételek hiánytalanul rendelkezésre állnak. Így a telephelyen az önálló védőnői tanácsadóra vonatkozóan a működési engedély iránti kérelem beadható.

Az intézmény alapító okirat módosításának elfogadása esetén lehetséges az alábbi feladat-ellátási szerződések módosítása a kérelmező önkormányzatok kérésének megfelelően:

Kőszeg Város Önkormányzata és Horvátzsidány Község Önkormányzata között a védőnői és az iskola-egészségügyi ellátás részét képező védőnői ellátás biztosítása és működtetése tárgyában 2017. január 1. napjától kötött és 2019. október 1-jei hatállyal módosított,
Peresznye Község Önkormányzata között a védőnői és az iskola-egészségügyi ellátás részét képező védőnői ellátás biztosítása és működtetése tárgyában 2017. január 1. napjától kötött és 2019. október 1-jei hatállyal módosított,
Kiszsidány Község Önkormányzata között a védőnői ellátás biztosítása és működtetése tárgyában 2017. január 1. napjától kötött és 2019. október 1-jei hatállyal módosított, valamint
Ólmod Község Önkormányzata között a védőnői ellátás biztosítása és működtetése tárgyában 2017. január 1. napjától kötött és 2019. október 1-jei hatállyal módosított feladat-ellátás szerződés
1. pontjának és 4. pontjának módosítása.A feladat-ellátási szerződések módosítását egységes szerkezetben készítettük el.

Az előterjesztést a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta, és mindkét bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni és határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2023. január 19.


A polgármester nevében:

Dr. Dömötör Ramóna s. k.
igazgatási osztályvezető
I. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ K/291-2/2023. számú Módosító Okiratát, valamint a K/291-3/2023. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jóváhagyja.


Felelős: Dr. Zalán Gábor jegyző a Magyar Államkincstár felé történő továbbításért
Határidő: azonnal

II. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közte és Horvátzsidány község Önkormányzata között 2017. január 1. napjától létrejött, és 2019. október 1-jei hatállyal módosított, a védőnői és az iskola-egészségügyi ellátás részét képező védőnői ellátás biztosítása és működtetése tárgyában kötött feladat-ellátási szerződés egységes szerkezetbe foglalt módosítását 2023. február 6-ai hatállyal a melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal

III. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közte és Peresznye község Önkormányzata között 2017. január 1. napjától létrejött, és 2019. október 1-jei hatállyal módosított, a védőnői és az iskola-egészségügyi ellátás részét képező védőnői ellátás biztosítása és működtetése tárgyában kötött feladat-ellátási szerződés egységes szerkezetbe foglalt módosítását 2023. február 6-ai hatállyal a melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal


IV. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közte és Kiszsidány község Önkormányzata között 2017. január 1. napjától létrejött, és 2019. október 1-jei hatállyal módosított a védőnői ellátás biztosítása és működtetése tárgyában kötött feladat-ellátási szerződés egységes szerkezetbe foglalt módosítását 2023. február 6-ai hatállyal a melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal


V. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közte és Ólmod község Önkormányzata között 2017. január 1. napjától létrejött, és 2019. október 1-jei hatállyal módosított a védőnői ellátás biztosítása és működtetése tárgyában kötött feladat-ellátási szerződés egységes szerkezetbe foglalt módosítását 2023. február 6-ai hatállyal a melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal

(Valamennyi mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)