2013. Január 31., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendelete első olvasatban.
2. - Működetésre átadott oktatási intézmények vagyonkezelési szerződése.
3. - Az önkormányzat 2013. évi vagyongazdálkodási koncepciója.
4. - A Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium tanulóinak ideiglenes étkeztetése.
5. - A képviselő-testület 2013. évi munkaterve.
6. - A Jurisics-vár felújításával összefüggő eszközbeszerzésről szóló döntés.
7. - Múzeumok átadásával kapcsolatos megállapodás módosítása.
8.a - Vagyonügyek: A Felső krt. 10. II. 12. alatti lakás hasznosítása.
8.b - Vagyonügyek: A Várkör 16. alatti helyiségre vételi szándék.
12. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
1. napirendi pont:
Kőszeg Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendelete első olvasatban.

Kőszeg Város Önkormányzata
2013. évi költségvetéséről
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetését az alábbiak szerint terjesztem elő:

A Kormány gazdaságpolitikai elképzelései:
A Kormány elképzelése szerint 2013- ban a bruttó hazai termék (GDP) növekedése 1,3 %-os, az államháztartás hiánya a GDP 2,7 %-ában tervezett.
A Kormány gazdaságpolitikájának középpontjában az államháztartás stabilitásának megőrzése és a növekedés beindítása áll a Széll Kálmán Terv segítségével. Magyarország célja 2013-ban egy ambiciózus gazdasági növekedés megalapozása, lassú kilábalás az euroövezeti válságból. A Kormány célja, hogy a reformok elérjenek az emberekhez, és az erőfeszítések a munkahelyek teremtésében, a gazdaság és a bérek növekedésében nyilvánuljanak meg.

Központi forrásból származó bevételek:
A 2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer alapjaiban változik meg. A megmaradó feladatok tekintetében a forrásszabályozás is átalakul, új finanszírozási struktúra kerül kialakításra. A törvényjavaslat az önkormányzati támogatásokat a szakmai törvények előírásai alapján határozza meg.
A 2013. évi szervezeti változások a következők:
- Létrejött a járási hivatal: okmányirodai, gyámügyi, egyes szociális ügyek, és egyéb feladatok ellátására.
- Létrejött a közös hivatal Velem és Bozsok önkormányzata részvételével
- A többcélú társulás 2013. június 30-ig látja el vállalt feladatait, majd megszűnik vagy átalakul. Az óvodák, a gondozási központ, a bölcsőde és az egyéb feladatok ellátása, illetve az intézmények fenntartása visszakerül az önkormányzathoz vagy ellátható új önkormányzati társulás útján is. A társulás munkaszervezetének megszűnésével a fenti intézmények gazdálkodási feladatait, valamint a társulás munkaszervezetének egyéb feladatait 2013. január 1-jétől a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
- Az eddig a megyei múzeumi szervezethez tartozó városi múzeumok fenntartása az önkormányzathoz került
- A köznevelési törvény alapján az általános iskolák, a gimnázium és a zeneiskola fenntartása az államhoz kerül, az önkormányzat pedig nyilatkozott arról, hogy az épületek működtetési kötelezettségét gazdasági teherviselő képessége miatt vállalni nem tudja. Az iskolákkal kapcsolatos működtetési kötelezettség átadásával 195 192 E Ft befizetési kötelezettséget vállalt az önkormányzat.
Továbbra is önkormányzati feladat marad a köznevelési intézményekben az intézményi étkeztetés megszervezése, amely bővült a Dr. Nagy László EGYMI-ben tanuló gyermekek étkeztetésével is. A jogszabály ugyanis a települési önkormányzat feladatává teszi a közigazgatási területén működő köznevelési intézményekben a gyermekek napközbeni étkeztetését.

A szervezeti változásoknak megfelelően a finanszírozási struktúra is átalakult:
- Az iskolák fenntartásának átvétele miatt a helyben maradó szja 8%-ából 5%, és a gépjárműadó 60%-a elvonásra kerül (105 555 E Ft), valamint megszűnik a jövedelemkülönbség mérséklés (252 379 E Ft) rendszere is.
Az önkormányzati kötelező feladatok ellátását általános működési támogatás biztosítja, amelynek része az önkormányzati hivatal működésének, és a település üzemeltetési, fenntartási feladatoknak (zöldterület és közterület fenntartás, utak, hidak fenntartása, a közvilágítás és a köztemetők üzemeltetése) a támogatása. A támogatásokat csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele.
Megmaradt az idegenforgalmi adóhoz biztosított támogatás, az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a pénzbeli szociális ellátások támogatása is.
A közoktatás területén az önkormányzat fő feladata az óvodai ellátás. A finanszírozás során a szakmai jogszabályi előírások alkalmazásával a központi költségvetés biztosítja az óvodapedagógusok, és a munkájukat közvetlenül segítők kötelező illetményét és ezek járulékait, figyelembe véve a törvény nevelésszervezési paramétereit. Emellett kötött felhasználású támogatással járul hozzá az óvoda működtetéséhez. (2013-ban egész évre társulási fenntartással tervezve.)
A központi költségvetés a könyvtári és közművelődési feladatok ellátásához lakosságszám-arányos támogatást biztosít. Az átvett múzeumok működése szintén támogatott.
A szociális területen az átmeneti és a napközbeni ellátásokhoz társulási feladatellátás esetén létszám arányosan többlettámogatás igényelhető. A bentlakásos ellátások esetében a szakmai jogszabályokban előírt kötelező szakmai létszám kötelező illetményét és ezek járulékait, továbbá intézmény-üzemeltetési támogatást biztosít a központi költségvetés. (2013-ban egész évre társulási fenntartással tervezve.)
A költségvetési törvény, és a koncepció elvei alapján az intézményeknek egységes szempontrendszert határoztunk meg.


A működés bevételi forrásai:
A működési saját bevételek az előző évi teljesítés alapján tervezettek, az intézményi saját bevételek, és a hatósági bevételek esetében további bővülés nem várható.
A működési bevételek között a helyi adó bevételek hangsúlyos részt képviselnek, a rendelettervezetben 352 694 E Ft a teljesített bevételek és az elfogadott adórendelet alapján tervezett adóbevétel, amely tartalmazza a kedvezmények, mentességek csökkentését is. Az önkormányzat szempontjából tehát továbbra is fontos feladat a vállalkozások letelepedésének segítése, amely forrásbővülést jelentene.

A működési kiadások tervezése:
Az önkormányzat számára elsődleges cél az intézményrendszer és az önkormányzat működőképességének megőrzése, a kiadások tervezésénél ezt az elvet vettük figyelembe. A bevételek alacsony volumene miatt ugyanakkor az önkormányzat teljes feladatellátását felül kell vizsgálni, hiszen az eddigi önként vállalt feladatokra a bevételek sajnos nem nyújtanak fedezetet.
Kizárólag az intézményi és az önkormányzati kötelező feladatokat figyelembe véve a működésben 99 345 E Ft fedezethiány mutatkozik.
A forráshiány miatt az ellátott feladatokat, azok ellátásának mértékét a vonatkozó ágazati jogszabályok alapján felül kell vizsgálni. A felülvizsgálatnak az intézményi és önkormányzati feladatellátásra, létszámra, megkötött szerződésekre egyaránt ki kell terjednie. A jogszabályok alapján fedezetlen kiadás, és működési hiány nem tervezhető, hiszen az önkormányzat működési hitel felvételét nem tudja vállalni, ebből következően olyan kiadás sem tervezhető, amelynek nincsen forrása.


Az önként vállalt feladatok ellátása további 37 060 E Ft forrást igényelne a tavalyi szinten (4. számú információs tábla), a működési mérleg ezeket a feladatokat nem tartalmazza, azaz nem szerepelnek a költségvetésben (kivéve a sportegyesületeknek a koncepciókor megszavazott időarányos támogatást):
- a civil szervezetek támogatása
- a nemzetiségi önkormányzatok támogatása
- a Kőszeg és Vidéke újság kiadása
- a televíziós szolgáltatás
- a járóbeteg ellátás finanszírozása, a sportorvosi tevékenység
- az egyéb szórakoztató tevékenység, azaz a rendezvények költségei
- a kitüntetések adása

Ellátásuk kizárólag az intézményi és az önkormányzati kötelező feladatok elégséges forrásának biztosítása után lehetséges.

1. A közalkalmazottaknál a központi bértábla emelkedése nem várható, így a jelenleg érvényben lévő bértábla szerinti illetményekkel számoltunk. A rendszeres személyi juttatásokat személyenként vettük figyelembe a bértábla alapján. Az alapilletmények előirányzata a tervezetben 95 %-os szinten szerepel. A pótlékok köre nem bővült. A kötelező átsorolásokat, és az egyéb törvény szerinti kötelező juttatásokat figyelembe vettük. A nem rendszeres személyi juttatások között adható juttatások nem szerepelnek, egyéb juttatások a 2012. évi szinten tervezettek.

2. A köztisztviselők illetményalapja várhatóan nem változik. Az önkormányzati hivatal személyi kiadásainál a személyi állományban bekövetkezett változásokkal és átsorolásokkal számoltunk, illetménykiegészítésnél a rendeletben hatályos mértékkel kalkuláltunk. Az egyéb béren kívüli juttatások tekintetében a 2012. évi mértékkel számoltunk.
Az önkormányzati hivatal szervezeti felépítésénél, létszámánál a feladatellátás zavartalansága érdekében szükséges a hivatal, konkrétan a városfejlesztési osztály létszámának bővítése 1 fővel az elfogadotthoz képest, amely a tervezetben szerepel.

3. A vár projekt működésével a projektben vállalt létszámbővítést (7 fő) figyelembe véve számoltunk.

4. A múzeumok átvételével kapcsolatban a szakmai jogszabály által előírt szakmai létszámot és nyitva tartási időt vettük figyelembe.

5. A munkaadói járulékok változatlanul 27%-kal terhelik a munkaadókat.

6. A dologi kiadásoknál alapelvként a várható teljesítést vettük figyelembe, a források elégtelensége nem teszi lehetővé a dologi kiadások emelését. Az előző évi keretösszeggel számoltunk például a városüzemeltetés költségeinél, a helyi közlekedés esetében pedig kizárólag a 2012. II. félévi hozzájárulás szerepel a tervezetben.

7. A többcélú társulás által fenntartott intézményeknél a normatíván felüli önkormányzati támogatásról kell döntést hozni, hiszen a fenntartás 2013. június 30-ig a társulásnál marad. A 2013. évi költségvetés tervezése a kőszegi önkormányzat által fenntartott és finanszírozott intézményeknél egységes elvek alkalmazásával történt, azaz az alapilletmények előirányzatának tervezése 95%-on történhet, nem rendszeres juttatások között adható juttatások nem szerepelhetnek, illetve a dologi kiadások - beleértve a közüzemi költségeket is - az előző évi szinten, emelés nélkül tervezettek.

8. A szociális ellátások tervezésénél az ellátotti kör változását, a nyugdíjminimum emelkedését, illetve a helyi rendelet módosítását (a méltányos ápolási díj, a közgyógy ellátás és az utazási támogatás megszűntetését) vettük figyelembe.

9. Az év közbeni esetleges vis maior helyzetek kezelésére, és az intézmények pályázatainak saját erejére 8 000 E Ft összegű céltartalék képzése elengedhetetlenül szükséges.

10. A vagyonhasznosítással kapcsolatos költségek fedezetére 3 000 E Ft összegű céltartalék képzése szükséges.

11. Az önkormányzat folyószámla hitelkeretének (170 000 E Ft) meghosszabbítása 2013. június 30-ig a jogszabályok módosításával lehetővé vált, ugyanakkor várható az önkormányzatok adósságállományának konszolidációja is, amelynek pontos feltételei még nem ismertek, de az önkormányzat a számítások szerint minimum 60%-os mértékű átvállalásban részesül. Újabb hitelkeret biztosítására (legalább 70 000 E Ft szükséges) a szerződés lejárata után kell majd közbeszerzési eljárást kiírni.

Az önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak részletezése a 3. számú információs táblában található.

12. A fejlesztési tervek meghatározásánál számba kell venni, hogy mennyi fejlesztési forrás áll rendelkezésre (4. és 5. számú melléklet). Fontos szempont a fejlesztési bevételek és kiadások összhangja. A fejlesztési bevétel és a kiadás a tervezetben összhangban van, a bevételi oldalon reálisan tervezett vagyonhasznosítási bevétel szerepel, amely tovább nem növelhető, hiszen az eladható ingatlanok köre egyre szűkül, így a kiadási oldalon is ehhez kell igazítani az igényeket.


A lehetőségek figyelembe vételével a fejlesztési kiadások területén a már megkezdett beruházások szerepelnek elsődlegesen. Több projekt esetében csak a pályázati pénzeszközök visszatérülésével számoltunk.
Az önkormányzat forrásai minden fejlesztési elképzelés megvalósításához elégtelenek, ezért több nagyobb tétel vonal alatti beruházásként szerepel a tervezetben. A megjelölt feladatokra vonatkozóan megkötött szerződéssel rendelkezünk, vagy képviselő-testületi döntés van rájuk. A további tételek - a bevételi oldal növelése nélkül - felcserélhetők a vonal alatt szereplő elképzelésekkel. A vonal alatt maradó elképzelések esetében sorrendet kellene felállítani, mert ezek kizárólag többletbevétel esetén kerülhetnek be a költségvetésbe.
A felújítási és fejlesztési kiadások között ismét szerepel az új egészségház építése pályázat benyújtásával, illetve a vár projekt II. üteme.

A teniszpálya öltöző építésének támogatása 12 600 E Ft-tal céltartalékként szerepel a tervezetben, a képviselő-testület döntésének megfelelően. A KSK Tenisz Szakosztálya kérelmet nyújtott be arra vonatkozóan, hogy ezt az összeget az önkormányzat ne céltartalékként, hanem tényleges fejlesztési kiadásként szerepeltesse.

A fentiek teljesítéséhez szükséges a működési kiadások jelentős visszafogása, elengedhetetlen a saját bevételek növelése, valamint a fejlesztési egyensúly megtartása.


Kőszeg, 2013. január 23.

Huber László s. k.
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT


1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a forráshiány miatt az ellátott feladatok, azok ellátási mértékének a vonatkozó ágazati jogszabályok alapján történő felülvizsgálatát. A felülvizsgálatnak az intézményi és önkormányzati feladatellátásra, létszámra, megkötött szerződésekre egyaránt ki kell terjednie.

Felelős: Huber László, polgármester
Hivatali felelős: Dr. Zalán Gábor, aljegyző
Határidő: 2013. február 15.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámának növelését 1 fővel engedélyezi.

Hivatali felelős: Dr. Zalán Gábor, aljegyző
Határidő: 2013. március 1.


BIZOTTSÁGI JAVASLATOK

A Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság a rendelettervezetet megtárgyalta, a határozati javaslat 1. pontját támogatta, illetve a következő módosító javaslatokat tette:

- A bizottság javasolja az Árpádházi Szt. Margit Óvoda és Általános Iskola óvodájának működtetésére kötött Közoktatási megállapodás felülvizsgálatát.
- A bizottság javasolja a Kőszeg és Vidéke újság kiadására vonatkozóan 150 E Ft önkormányzati támogatás beépítését a költségvetésbe, egyidejűleg tervezet kidolgozását a lap ingyenességének megszüntetésére vonatkozóan, hogy az újság kiadása a továbbiakban önkormányzati támogatás nélkül történjen.


- A bizottsági ülésen módosító javaslatként hangzott el, hogy a hivatal létszáma ne emelkedjen 1 fővel, amely javaslat nem kapta meg a bizottság többségének támogatását.

A Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottság a rendelettervezetet megtárgyalta, a határozati javaslat 1. pontját támogatta, illetve a következő módosító javaslatokat tette:

- A bizottság javasolja az Árpádházi Szt. Margit Óvoda és Általános Iskola óvodájának működtetésére kötött Közoktatási megállapodás felülvizsgálatát.
- A bizottság javasolja a Kőszeg és Vidéke újság kiadására vonatkozóan 150 E Ft önkormányzati támogatás beépítését a költségvetésbe, egyidejűleg tervezet kidolgozását a lap ingyenességének megszüntetésére vonatkozóan, hogy az újság kiadása a továbbiakban önkormányzati támogatás nélkül történjen.


- A bizottsági ülésen módosító javaslatként hangzott el, hogy a hivatal létszáma ne emelkedjen 1 fővel, amely javaslat nem kapta meg a bizottság többségének támogatását.


A Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság a rendelettervezetet megtárgyalta, a határozati javaslat 1. pontját támogatta, illetve a következő módosító javaslatokat tette:

- A bizottság javasolta a forráshiány lefaragása érdekében a feladatellátás felülvizsgálatát, amelynek a kiadások feladatalapon történő 6,5%-os csökkentését kell eredményeznie.
- A bizottság javasolja továbbá a rendelettervezet 9. § (2) bekezdésének törlését.

A bizottság a rendelettervezetet a fenti csökkentéssel, és módosításokkal együtt tartja elfogadhatónak.


Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013.(……) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. §-a, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 23. §. (1) bekezdés, valamint a végrehajtási rendeletei, és a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv. alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testületére és annak bizottságaira, a képviselő-testület hivatalára, és az önkormányzat intézményeire terjed ki, és meghatározza az önkormányzat bevételeit és kiadásait, figyelemmel az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési szervek kiemelt előirányzatának megállapítására, valamint a 2013. évi gazdálkodás főbb szabályaira.
(2) E rendeletben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete, pénzügyi bizottsága, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése mellett költségvetési ellenőrzések, valamint a költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával ellenőrzi.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja

2. §

A képviselő-testület a polgármesteri hivatal és az intézmények együttes 2013. évi költségvetését
1 786 066 E Ft költségvetési bevétellel
2 044 697 E Ft költségvetési kiadással
258 631 E Ft hiánnyal
15 855 E Ft finanszírozási kiadással
175 141 E Ft belső finanszírozási bevétellel
99 345 E Ft külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg. A működési kiadások teljes körű finanszírozásának biztosítására kiegészítő támogatás igénylését rendeli el.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési előirányzatainak részletezését a rendelet 3. számú melléklete szerint állapítja meg.


Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének megoszlása


3. §

Működési célú bevételek:
 működési célú saját bevételek 463 482 E Ft
 működési célú központi bevételek 299 410 E Ft
 átengedett központi bevételek 28 594 E Ft
 működési célú átvett pénzeszköz 69 508 E Ft
Működési bevételek összesen: 860 994 E Ft

Felhalmozási célú bevételek:
 felhalmozási és tőkejellegű bevételek 146 093 E Ft
 felhalmozási célú átvett pénzeszközök 764 629 E Ft
 felhalmozási célú központi bevételek -
 felhalmozási kölcsön visszatérülés 14 350 E Ft
 áfa bevételek
Felhalmozási bevételek összesen: 925 072 E Ft

Költségvetési bevételek összesen: 1 786 066 E Ft


Működési célú kiadások:
 a személyi jellegű kiadások 239 838 E Ft
 a munkaadókat terhelő járulékok 63 153 E Ft
 a dologi jellegű kiadások 628 643 E Ft
 pénzeszköz átadás 169 326 E Ft
 ellátottak pénzbeli juttatásai 0 E Ft
 céltartalék 12 300 E Ft
 fejlesztési célú áfabefizetés és kamat - 5 780 E Ft
Működési kiadások összesen: 1 107 480 E Ft

Felhalmozási célú kiadások:
 felújítási kiadások 1 708 E Ft
 fejlesztési kiadások 886 577 E Ft
 pénzeszközátadás 27 802 E Ft
 kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 2 750 E Ft
 áfabefizetés, kamatfizetés 5 780 E Ft
 céltartalék 12 600 E Ft.
Felhalmozási kiadások összesen: 937 217 E Ft


Költségvetési kiadások összesen: 2 044 697 E Ft


Költségvetési bevételek és kiadások különbözete
 működési költségvetés hiánya - 246 486 E Ft
 fejlesztési költségvetés hiánya - 12 145 E Ft

Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen: - 258 631 EFt

Belső finanszírozás bevételei
 működési célú 2012. évi pénzmaradvány 147 141 E Ft
 fejlesztési célú 2012 évi pénzmaradvány 28 000 E Ft

Külső finanszírozás bevételei
 működési célú hitelfelvétel 99 345 E Ft
 fejlesztési célú hitelfelvétel 0 E Ft

Külső finanszírozás kiadásai
 fejlesztési hitelek törlesztése 15 855 E Ft

Külső finanszírozás egyenlege(bevétel-kiadás): 83 490 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 258 631 E Ft


A 3. §-ban megállapított bevételek jogcímenkénti és intézményenkénti, valamint a kiadások intézményenkénti részletezését a 2., és 3. számú melléklet, a fejlesztési bevételek célonkénti részletezését a 4. számú, a fejlesztési kiadások célonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségért a polgármester a felelős.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények vezetői felelősek saját költségvetésükért és a költségvetési rendeletben foglaltak megtartásáért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért.
(3) A feladat elmaradásból származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül köteles gazdálkodni. Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv köteles a jóváhagyott kiemelt előirányzatokat betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

5. §

(1) A likviditási problémák kezelésére folyószámla-hitel szolgál maximum 170 000 E Ft összegben. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy igénybevételt követően a hitel és kamatának megfizetéséről intézkedjen.
(2) Az önkormányzat nevében hitel felvételéről, a folyószámla hitelkeret összegének változtatásáról, illetve az önkormányzat részesedésként kimutatott értékpapírjainak értékesítéséről, vagy ilyen értékpapírok vásárlásáról a képviselő-testület jogosult dönteni, az elfogadott feltételekkel a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően előkészített hitelszerződés, illetve értékpapír értékesítési szerződés aláírására a polgármestert felhatalmazza.
(3) Forgatási célú, rövid lejáratú (éven belüli) értékpapírok vásárlásáról – az átmenetileg le nem kötött források terhére - , illetve eladásáról, amely műveletek célja kamat, hozam elérése a polgármester jogosult dönteni.
(4) Az önkormányzattal szemben fennálló elismert követelések faktorálására vonatkozó nyilatkozat tételéről a polgármester jogosult dönteni.
(5) Kőszeg Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. Saját bevétel: helyi adóból származó bevétel, az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, a bírság, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalásból származó megtérülés.

6. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A rendelet 5. számú mellékletében felsorolt beruházások felhasználási kötöttséggel járó előirányzatként kezelendőek.
Egyúttal az intézményvezetői hatáskörben kezdeményezett felújítási fejlesztési kiadás céljára történő átcsoportosítás és teljesítés kizárólag a képviselő-testület előzetes engedélyével történhet.
(3) Az önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését rendeletmódosítással megváltoztathatja.
(4) A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület legalább negyedévenként, május 30-ig, augusztus 31-ig, november 30-ig, illetve a tárgyévet követően – december 31-i hatállyal – a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig dönt. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési beszámolóját a tárgyévet követően legkésőbb február 28-ig megküldi az irányító szerv részére.
(5) Az önállóan működő költségvetési szerv előirányzatainak változtatását a szerv vezetője kezdeményezi a meghatározott pénzügyi- gazdasági feladatainak ellátását végző önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnél. A változtatás végrehajtásához az irányító szerv egyetértése szükséges.
(6) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a költségvetési szerv előirányzat módosítás nélkül is eltérhet. A költségvetési szerv a kiadási kiemelt előirányzatán belül a részelőirányzatokat megváltoztathatja, kivéve a szolgáltatási díjak csökkentését. A költségvetési szerv az élelmiszer beszerzés és a vásárolt élelmezés kiadási előirányzatát saját hatáskörben nem módosíthatja. A költségvetési szerv a bevételi kiemelt előirányzatán belül a részelőirányzatait megváltoztathatja.
(7) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között előirányzat átcsoportosítást csak a képviselő-testület jóváhagyásával hajthat végre.
(8) Az intézményeknél túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj, ügyeleti díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor. Az intézményvezető köteles a tételes túlóra-, készenléti-, helyettesítési, ügyeleti díj elszámolásához, kifizetéséhez naprakész, ellenőrizhető analitikus nyilvántartást kialakítani, melynek ellenőrzött vezetéséért felelősséggel tartozik.
(9) A tartósan üres álláshelyre jutó személyi juttatások 4 hónapot meghaladó előirányzata év közben jutalmazásra nem használható fel, az kizárólag a feladatellátás zavartalanságát szolgáló többletmunka jogszabály szerinti formában történő elismerésére fordítható.

8. §

Az önkormányzat által az államháztartás alrendszerein kívülre nyújtott támogatások esetében nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban az, aki a közpénzek átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt korlátozás alá esik.
9. §

(1) Az önkormányzat által nem tervezhető, többletbevételként jelentkező forrásokat, és feladat elmaradásból eredő előirányzat maradványt elsődlegesen a tervezett bevételi elmaradás pótlására, illetve a működési hitel visszafizetésére kell fordítani.
(2) Amennyiben az előző bekezdés szerint részletezett többletbevételeken túli, vagyonhasznosításból származó bevétele keletkezik az önkormányzatnak, az csak fejlesztési célú pályázatok önrészére használható fel a képviselő-testület előzetes engedélyével.
10. §

(1) Az önkormányzat a pénzmaradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg és hagyja jóvá.
(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.
11. §

(1) Az önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.
(2) A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet.
(3) A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a gazdasági vezető jogosult.
(4) A kötelezettségvállalás érvényesítését csak az ezzel írásban megbízott pénzügyi- számviteli szakképesítésű dolgozó végezheti.

12. §

(1) Az év közben megjelenő, előre nem tervezhető pályázatokhoz előírt saját erő biztosítása céljából – amennyiben az a költségvetési szerv saját költségvetéséből nem biztosítható - a költségvetési szerv vezetője köteles a pályázatot benyújtás előtt a képviselő-testület elé jóváhagyásra előterjeszteni.
(2) Az elnyert pályázatokkal kapcsolatos előirányzat-módosítást a legközelebbi költségvetési rendeletmódosításban szerepeltetni kell.
(3) A képviselő-testület elrendeli, hogy azon felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtása, amelyeknek bevételi forrása részben vagy egészében átvett pénzeszköz (kivéve pályázatok), csak abban az esetben indítható, ha a költségvetési elszámolási számlára ezen összegek befizetésre kerültek.
(4) Többletfeladat csak a forrás és előirányzat egyidejű biztosításával vállalható.


Vegyes és záró rendelkezések

13. §

(1) A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2013. január 1-jétől 38 650 Ft. A hivatal költségvetési létszámkerete – polgármesterrel – 46,0 fő.
(2) A polgármesteri hivatal, továbbá az önkormányzat költségvetési szervei dolgozóinak lakásépítési és –vásárlási támogatására fordítható keretösszeg 2013. évben az előző években odaítélt támogatások törlesztőrészleteiből visszafolyt összeg lehet.
(3) A városrehabilitációs támogatásra fordítható keretösszeg 2013. évben az előző években odaítélt támogatások törlesztőrészleteiből visszafolyt összeg lehet.

14. §

A képviselő-testület – amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. §-a szerint adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték – önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak 30 napon túli elismert tartozásállománya van, és ennek mértéke eléri a költségvetési szerv éves eredeti előirányzatának 10%-át. Az önálló költségvetési intézmény a 30 napon túl ki nem egyenlített, elismert szállítói állományáról minden hónap 15-ig köteles a Polgármesteri Hivatalt írásban tájékoztatni.

15. §

Önkormányzati beruházás csak a beruházási szabályzat figyelembe vételével, és a képviselő-testület jóváhagyásával indítható. Beruházási kiadásoknál az előirányzatot várhatóan meghaladó teljesítésről a képviselő-testületet a legközelebbi ülésén tájékoztatni kell.

16. §

Jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.
Kőszeg, 2013. január 23.


Huber László Dr. Zalán Gábor
polgármester aljegyző

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)