2013. Január 31., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendelete első olvasatban.
2. - Működetésre átadott oktatási intézmények vagyonkezelési szerződése.
3. - Az önkormányzat 2013. évi vagyongazdálkodási koncepciója.
4. - A Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium tanulóinak ideiglenes étkeztetése.
5. - A képviselő-testület 2013. évi munkaterve.
6. - A Jurisics-vár felújításával összefüggő eszközbeszerzésről szóló döntés.
7. - Múzeumok átadásával kapcsolatos megállapodás módosítása.
8.a - Vagyonügyek: A Felső krt. 10. II. 12. alatti lakás hasznosítása.
8.b - Vagyonügyek: A Várkör 16. alatti helyiségre vételi szándék.
12. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
3. napirendi pont:
Az önkormányzat 2013. évi vagyongazdálkodási koncepciója.

Tisztelt Képviselő-testület!


A tavalyi évben történt értékesítések és változások figyelembevételével elkészítésre került a 2013. évi vagyongazdálkodási koncepció.

A tervezet összeállításánál figyelembe vételre került a korábbi koncepció által kialakult gyakorlat. Már a tavalyi évben is két kategória került meghatározásra a korábbi hárommal szemben, azaz az egyedi döntés alapján elidegeníthető ingatlan kategória, valamint az el nem idegeníthető kategória, ennek értelmében bármilyen az egyedi kategóriába tartozó ingatlan vételi szándék felmerülése esetén a kérelem az illetékes bizottságok, és/vagy a képviselő-testület elé kerül előterjesztésre.

Az állami tulajdonú ingatlanok tekintetében a Belügyminisztérium felmérést készít, miszerint a város nyilatkozhat Kőszeg város közigazgatási területén lévő használaton kívüli állami ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba kerüléséről, ezzel is elősegítve az önkormányzati feladatok ellátását. Ennek keretében már az általunk évek óta megigényelt állami ingatlanok, mint a Gyöngyös u. 1, Meskó 1., a Kórház utcai 2116/5 hrsz-ú lakóház, udvar és gazdasági épület, a 6225 hrsz-ú ingatlan (sípálya), a Kossuth L. u. 4. sz. alatti bíróság, a Kiss János utcai 2134/1 hrsz-ú gazdasági épület és udvar, a Határátkelő, a MÁV Nevelőotthon, valamint a Chernel u. 10. sz. alatti ingatlanok kerülnek megjelölésre. Természetesen ez a Belügyminisztérium részéről egy előzetes felmérés, majd a beérkezett igényekben feltüntetett ingatlanok helyzetét és jövőbeli hasznosítási lehetőségeit tételesen felülvizsgálva a Kormány dönt az ingyenes tulajdonba adás elvi támogathatóságáról.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2013. évi vagyonkoncepciót elfogadni szíveskedjen.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti, valamint a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta és a határozati javaslatot mindkét bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kőszeg, 2013. január 25.

A polgármester nevében:

Danka Lajos
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető

HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi vagyongazdálkodási koncepciót elfogadja és elrendeli a végrehajtáshoz szükséges intézkedések megtételét.


Felelős: Huber László polgármester, Simonits Zsolt bizottsági elnök
Hivatali felelős: Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
Határidő: folyamatos


(A koncepció mellékleteit lsd. a letölthető formátumban.)