2013. Január 31., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendelete első olvasatban.
2. - Működetésre átadott oktatási intézmények vagyonkezelési szerződése.
3. - Az önkormányzat 2013. évi vagyongazdálkodási koncepciója.
4. - A Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium tanulóinak ideiglenes étkeztetése.
5. - A képviselő-testület 2013. évi munkaterve.
6. - A Jurisics-vár felújításával összefüggő eszközbeszerzésről szóló döntés.
7. - Múzeumok átadásával kapcsolatos megállapodás módosítása.
8.a - Vagyonügyek: A Felső krt. 10. II. 12. alatti lakás hasznosítása.
8.b - Vagyonügyek: A Várkör 16. alatti helyiségre vételi szándék.
12. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
4. napirendi pont:
A Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium tanulóinak ideiglenes étkeztetése.

Tisztelt Képviselő-testület!

A T. Képviselő-testület 2012. december 20. napján tárgyalta a Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium tanulóinak időszakos étkeztetését, a 249/2013. (XII.20.) képviselő-testületi határozatával jóváhagyta a diákok Kőszegi Járási Tankerület szolgáltató által történő étkeztetésére vonatkozó szerződést és megbízta a polgármestert annak aláírásával. A tankerület az étkezést a Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény konyhájáról biztosította volna.
Az előterjesztés elkészítésének időpontjában olyan információval rendelkeztünk, hogy 2013. január 1. napjától a Dr. Nagy László EGYMI a Kőszegi Járási Tankerület fenntartásába kerül.

A megyei intézményfenntartó központok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 419/2012. (XII.29.) Korm. Rendelet 4.§ (2) bekezdése értelmében a megyei intézményfenntartó központok 2013. március 31-én a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságba történő beolvadással megszűnnek. Ebből adódóan a Dr. Nagy László EGYMI még 2013. március 31. napjáig a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ fenntartásában marad.

Fentiek alapján a diákok étkeztetését nem a Kőszegi Járási Tankerület biztosítja, ezért javaslom a 249/2013. (XII.20.) képviselő-testületi határozat visszavonását, valamint a Dr. Nagy László EGYMI-vel az előterjesztéshez mellékelt szerződés jóváhagyását.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra ajánlja.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Kőszeg, 2013. január 14.

A polgármester nevében és megbízásából:

Dr. Nagy Edina s. k.
igazgatási és építéshatósági osztályvezető

HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 249/2013.(XII.20.) számú képviselő-testületi határozatát visszavonja, ezzel egyidejűleg 2013. január 7. hatállyal a Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium tanulóinak időszakos étkeztetéséről a Dr. Nagy László Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény szolgáltatóval kötendő szerződést az alábbiak szerinti jóváhagyja, egyben felhatalmazza a polgármestert annak aláírására:

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Dr. Nagy Edina igazgatási és építéshatósági osztályvezető
Határidő: azonnal

SZERZŐDÉS


Amely létrejött egyrészről Kőszeg Város Önkormányzata (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.), képviseli: Huber László polgármester, mint a Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium étkezési feladatainak megoldásáért felelős, továbbiakban: Megrendelő (adószám: 15733627-2-18 , bankszámlaszám: 11747051-15420909 ), másrészről Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (9730 Kőszeg, Kiss János utca 31.), képviseli Nagy Gábor igazgató, a továbbiakban: Szolgáltató (adószám:15420208-2-18, bankszámlaszám: 10047004-00316422-00000000) között, alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

I.
Előzmények

A felek megállapítják, hogy a Megrendelő vásárolt élelmezés szolgáltatás tárgyában előzetes egyeztető tárgyalások és árajánlat bekérése alapján az alábbi szerződést kötik:


II.
A szerződés tárgya

1) A Megrendelő jelen szolgáltatási szerződés aláírásával megrendelést ad a Szolgáltató részére a kollégista gimnáziumi tanulók étkeztetésének biztosítására. A Szolgáltató e szolgáltatási szerződés alapján a Megrendelő élelmezési feladatait köteles ellátni, a Szolgáltató Dr. Nagy László EGYMI Kőszeg, Kiss János u. 31. szám alatti telephelyén.

2) A szolgáltató az alábbi egységárakon biztosítja az étkeztetést, normál étkeztetés igénybe vételénél napi háromszor.


Középiskolások normál étkeztetése
Nettó nyersanyagnorma Nettó ár Bruttó 27% Áfás ár
Ft/adag

Reggeli 178.- 292.- 371.-
Ebéd 285.- 467.- 594.-
Vacsora 247.- 405.- 514.-
Összesen: 710.- 1164.- 1479.-

3) A menü összeállítása Szolgáltató részéről, meghatározott nyersanyagnorma és az életkornak megfelelő kalória szükséglet betartása és biztosítása a Szolgáltató alkalmazásában lévő élelmezésvezető, illetve dietetikus segítségével történik.

4) Étkezési időpontok:
Reggeli 6:50 – 7:20
Ebéd 13:30-14:15
Vacsora 18:15-18:50

5) A Szolgáltató az étrend összeállításánál a változatosságot biztosítja, és az étlapot a tárgyhetet megelőző héten a rendelkezésre bocsátja. Az esetleges étlapváltozásról a Szolgáltató megfelelő időben köteles értesíteni a megrendelőt.
6) Jelen szerződés határozott időre, 2013. január 07–től 2013. március 31-ig érvényes.
7) A szerződő felek a 2. pontban rögzített eladási árban állapodnak meg, amely tartalmazza nyersanyagnormát, az egyéb rezsi költségeket.
8) A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az eladási árakat nem emeli.
9) Megrendelő a várható étkezési létszámot, előre a tárgyhónapot megelőző hónap, utolsó péntekéig közli a Szolgáltatóval, írásban. A pótmegrendeléseket és lemondásokat, a tárgynapot megelőző munkanapon 10 óráig lehet leadni. A később leadott módosításokat, már nem áll módunkban elfogadni. Az étkezői létszám maximum 66 fő.
10) Szolgáltató köteles a szolgáltatást mindenkor megbízható, szakmailag felkészített, a munkakörük ellátásához szükséges szakképesítéssel, megfelelő bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és egészségügyi alkalmassági vizsgálattal rendelkező, a hatóságoknál bejelentett munkavállalókkal ellátni.

III.
Fizetési feltételek

1.) A Szolgáltató a havi megrendelés alapján előre kiállítja a számlát, amelyet étkezési típus szerinti bontásban, nyújt be a Megrendelőnek. Esetleges eltérések, a tárgyhónapot követő hónap egyeztetésénél kerülnek korrigálásra. Az étkezési szolgáltatás nyújtására vonatkozó teljesítés igazolására kijelölt személy a Megrendelő részéről: A teljesítés igazolására a tárgyhónapot követő egyeztetéshez kapcsolódva, írásban kerül sor. A Megrendelő a számlák ellenértékét, a kiállított számlák ellenében 8 banki napon belül átutalással egyenlíti ki.


IV.
Mulasztás, szerződésszegés

1) Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor a Szolgáltató számára olyan körülmény áll elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy a Szolgáltatónak haladéktalanul értesítenie kell írásban a Megrendelőt a késedelmesség tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól és haladéktalanul pótolni kell az ellátást.

V.
A szerződés megszűnése

1) A szerződés mindkét fél részéről a szerződés lejártakor automatikusan megszűnik.
2) A Szolgáltató azonnali felmondással élhet, ha a Megrendelő, a második kiállított számlát a fizetési határidőn belül sem fizeti ki.VI.
Egyéb rendelkezések

1) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a közétkeztetésre vonatkozó hatályos rendelkezések az irányadók.
2) A felek megállapodnak abban, hogy a megállapodás adatait titkosan kezelik, arról információt harmadik személy részére csak a másik fél előzetes hozzájárulásával adnak.
3) Jelen szerződést érintő vitás kérdéseket a felek egyeztetés útján rendezik, ennek eredménytelensége esetére, vita eldöntésére, kikötik a Kőszegi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Jelen szerződést 3 számozott oldalból álló, 5 eredeti példányát a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. A szerződésből 2 példány a Megrendelőt, 2 példány a Szolgáltatót, 1 példány a Vas Megyei Intézményfenntartó Központot illeti meg.


Kőszeg, 2013. január


Huber László Nagy Gábor
polgármester igazgatóPénzügyi ellenjegyző:………………………… ……………………


Jóváhagyó:


Dr. Huszár Lilla PhD
Vas Megyei Intézményfenntartó Központ
Vezetője