2019. Június 27., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2018. évi tevékenységéről.
3. - Beszámoló a Kőszegi Ostromnapok Egyesület tevékenységéről.
4. - Beszámoló a 2018. évi temetőüzemeltetési tevékenységről, tájékoztatás a tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról.
5. - Beszámoló a 2018. évben végzett hulladékgazdálkodással kapcsolatos elszámolások helyzetéről.
6. - A Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötendő haszonkölcsön szerződés.
7. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosítási kérelme.
8. - A Kőszeg, 6075/1 hrsz-ú földrészlet belterületbe vonása.
9.a - Vagyonügyek: A Kőszeg, 2222 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi szándék.
9.b - Vagyonügy: A Kőszeg, 1329 hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlat.
10. - Egy mappában a 2019. június 27-i képviselő-testületi ülés anyagai.
11. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
12. - Rendkívüli előterjesztés: Költségvetési előirányzatok átcsoportosításának elrendelése a minimálbér és a garantált bérminimum emelése címén kapott támogatás miatt.
1. napirendi pont:
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Vas Megyei Kormányhivatal az önkor-mányzati választások előtt felülvizsgálta az önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatait.
A felülvizsgálat során megállapította, hogy Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 52. § (2) bekezdése lényegében megismétli a Ma-gyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiak-ban: Mötv.) 43. § (3) bekezdését, amely nem felel meg a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) rendelkezéseinek.

Indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tör-vény (a továbbiakban: Jat.) 3. §-a értelmé-ben: „Az azonos vagy hasonló életviszo-nyokat azonos vagy hasonló módon, szabá-lyozási szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályo-zás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem is-mételhető meg az Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogsza-bály az Alaptörvény alapján nem lehet el-lentétes.”
Az Mötv. 43. § (3) bekezdése értelmében:
„A képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét, a polgármester előterjesztése alapján megvá-lasztja a bizottság vagy bizottságok tagjait, az alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt illetményükről, tiszteletdíjukról.”
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet (a továb-biakban: SZMSZ) 52. § (2) bekezdése lé-nyegében megismétli fenti rendelkezést: „A bizottság elnökét és tagjait – a polgármester írásbeli előterjesztése alapján – a képviselő-testület választja meg legkésőbb az alakuló ülését követő első ülésén.”
A Jat. hivatkozott rendelkezése alapján az önkormányzati rendelet 52. § (2) bekezdését hatályon kívül kell helyezni.

Időközben a Képviselő-testület 2019. június 19-i rendkívüli ülésen meghozta a 105/2019. (VI. 19.) számú határozatát, melynek értelmében 2019. július 1-től a 3. számú felnőtt háziorvosi alapellátást Kőszeg Város Önkormányzatának kell közvetlenül megoldania. Az ehhez kapcsolódó pénzügyi feladatok miatt egy kormányzati funkcióval – 072111 Háziorvosi alapellátás – ki kell egészíteni az SZMSZ 2. § (2) bekezdésében rögzített ellátandó alaptevékenységek kor-mányzati funkciók szerinti besorolását.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendé-szeti Bizottság megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjék.Kőszeg, 2019. június 21.


A jegyző nevében:


Dr. Nagy Edina s.k.
aljegyző

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2019. (VI. ...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kőszeg Város Önkormányzatának Képvise-lő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) be-kezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott fel-adatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelete (a továb-biakban: R.) 2. § (2) bekezdése a következő 23a. ponttal egészül ki:

„23a. 072111 Háziorvosi alapellá-tás”


2. §

Hatályát veszti az R. 52. § (2) bekezdése.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatá-lyát veszti.Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző

(A mellékletet lsd. a letöltehtő formátumban.)


ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkor-mányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)


A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:
A rendelet-tervezetnek társadalmi hatása nincs.

II. gazdasági hatásai:
A tervezetnek gazdasági hatása nincs.

III. költségvetési hatásai:
A rendelet-tervezetnek költségvetési hatása nincs.

IV. környezeti következményei:
A tervezetnek környezeti következményei nincsenek.

V. egészségi következményei:
A tervezetnek egészségi következményei nincsenek.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Adminisztratív terhet nem jelent.

VII. megalkotásának szükségessége:
A Jat. rendelkezéseivel ellentétben az Mötv. rendelkezéseit megismétli a helyi önkormányzati rendelete. Másrészt a Képviselő-testület 105/2019. (VI. 19.) számú határozata miatt szükséges új kormányzati funkcióval kiegészíteni az SZMSZ-t.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelet megalkotásának elmaradása jogszabálysértést eredményez, a Kormányhivatal törvé-nyességi intézkedését vonja maga után.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.