2019. Június 27., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2018. évi tevékenységéről.
3. - Beszámoló a Kőszegi Ostromnapok Egyesület tevékenységéről.
4. - Beszámoló a 2018. évi temetőüzemeltetési tevékenységről, tájékoztatás a tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról.
5. - Beszámoló a 2018. évben végzett hulladékgazdálkodással kapcsolatos elszámolások helyzetéről.
6. - A Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötendő haszonkölcsön szerződés.
7. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosítási kérelme.
8. - A Kőszeg, 6075/1 hrsz-ú földrészlet belterületbe vonása.
9.a - Vagyonügyek: A Kőszeg, 2222 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi szándék.
9.b - Vagyonügy: A Kőszeg, 1329 hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlat.
10. - Egy mappában a 2019. június 27-i képviselő-testületi ülés anyagai.
11. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
12. - Rendkívüli előterjesztés: Költségvetési előirányzatok átcsoportosításának elrendelése a minimálbér és a garantált bérminimum emelése címén kapott támogatás miatt.
8. napirendi pont:
A Kőszeg, 6075/1 hrsz-ú földrészlet belterületbe vonása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Lékai út mentén található 6075/1 hrsz-ú kivett lakóház, udvar, gazdasági épület szőlő és rét művelési ágú terület tulajdonosai belterületbe vonási kérelmet terjesztettek elő azzal, hogy az önkormányzat – kérelmüket támogatva – tegye meg a szükséges lépéseket a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Földmérési és Földügyi Osztálya felé.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. 15. § rendelkezései alapján a belterületbe vonásra, mint a végleges más célú hasznosítás egyik esetére kérelmet kizárólag önkormányzat terjeszthet elő, melynek megalapozottságát képviselő-testületi döntéssel és a településszerkezeti terv kivonatával kell igazolni. Nyilatkozni kell a döntésben arról is, hogy kérelmező a kérelmezett terület-felhasználásnak megfelelő 4 éven belüli igénybevételét tervezi.

Kérelmezőnek a 4 éven belüli igénybevételt és a belterület bevonással kapcsolatos egyéb költségek megfizetését vállalnia kell.

A HÉSZ alapján a földterület belterületi határon belül, K-V/1 vendégváró terület övezetben található, így a tulajdonosok kérelme az önkormányzat részéről támogatható.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a döntését meghozni szíveskedjen.

Kőszeg, 2019. június 20.

A polgármester nevében:

Németh Ildikó s.k.
Városüzemeltetési osztályvezetőHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 6075/1 hrsz-ú kivett lakóház, udvar, gazdasági épület szőlő és rét művelési ágú ingatlan belterületbe vonását kezdeményezi.
A képviselő-testület a különleges terület – vendégváró terület (K-V/1) céljára történő belterületbe vonás esetén kijelenti, hogy a kérelmezett területfelhasználásnak megfelelő 4 éven belüli igénybevételét a tulajdonos által megvalósítja, amennyiben a tulajdonos a belterületbe vonással kapcsolatban felmerülő költségeket vállalja.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: értelemszerű