2019. Június 27., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2018. évi tevékenységéről.
3. - Beszámoló a Kőszegi Ostromnapok Egyesület tevékenységéről.
4. - Beszámoló a 2018. évi temetőüzemeltetési tevékenységről, tájékoztatás a tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról.
5. - Beszámoló a 2018. évben végzett hulladékgazdálkodással kapcsolatos elszámolások helyzetéről.
6. - A Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötendő haszonkölcsön szerződés.
7. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosítási kérelme.
8. - A Kőszeg, 6075/1 hrsz-ú földrészlet belterületbe vonása.
9.a - Vagyonügyek: A Kőszeg, 2222 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi szándék.
9.b - Vagyonügy: A Kőszeg, 1329 hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlat.
10. - Egy mappában a 2019. június 27-i képviselő-testületi ülés anyagai.
11. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
12. - Rendkívüli előterjesztés: Költségvetési előirányzatok átcsoportosításának elrendelése a minimálbér és a garantált bérminimum emelése címén kapott támogatás miatt.
4. napirendi pont:
Beszámoló a 2018. évi temetőüzemeltetési tevékenységről, tájékoztatás a tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Munkaprogramjuknak megfelelően tájékoztatom Önöket a 2018. évi temetőüzemeltetési tevékenységről, illetve a tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról.

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 29/2017. (II.23.) számú határozatával elrendelte, hogy a temetőüzemeltetési közszolgáltatási feladatokat a Kft. lássa el.
A Temetőüzemeltetési és kegyeleti közszolgáltatási szerződés 2017.04.01. és 2027.03.31. közötti időtartamra szól.
Ugyanezen időtartamban a Vas Megyei Temetkezési Kft. alvállalkozói szerződés keretében végzi a temetőüzemeltetési tevékenységet.
Az alvállalkozói szerződés szerint a Vas megyei Temetkezési Kft. ugyanazt a tevékenységet folytatja, mint a korábbi években közszolgáltatóként, kivéve a hulladékszállítást, bizonyos kertészeti, parkfenntartási munkákat, műszaki karbantartási feladatokat, amit a Városüzemeltető Kft. végez.

Pénzügyi adatok:
1. Önkormányzattól kapott üzemeltetési díj: 3.900.000 Ft + ÁFA
2. Vas Megyei Temetkezési Kft-nek kifizetett alvállalkozói díj: 3.000.000 Ft + ÁFA
3. Egyenleg: 900.000 Ft + ÁFA
4. A Városüzemeltető által elszállított hulladék mennyisége: 29.260 kg.
Költségek:
- szállítás kézi rakodással 24 Ft/kg: 702.240 Ft
- lerakási járulék 6 Ft/kg: 175.560 Ft
- kezelés 4 Ft/kg: 117.040 Ft
Költségek összesen: 994.840 Ft


A kimutatásból látható, hogy a hulladékszállítás költségét szűken fedezi, de más átvállalt feladatellátásra már nem nyújt fedezetet.
A temetőüzemeltetésre fordított műszakórák száma 318 óra, 763.200 Ft + ÁFA értékben (2400 Ft/óra), a ráfordított anyagköltség 385.000 Ft + ÁFA.
Összességében a Városüzemeltetőnek a temető üzemeltetés éves költsége: 2.143.040 Ft + 3.000.000 Ft + ÁFA = 5.143.040 Ft + ÁFA.
5. A Vas Megyei Temetkezési Kft. által befizetett sírhely árbevétel: 3.629.600 Ft, melyet az Önkormányzat részére teljes mértékben átutaltunk.
6. Önkormányzat tényleges költsége 2018 évben:
üzemeltetési díj – sírhely árbevétel
3.900.000 Ft – 3.629.600 Ft = 270.400 Ft
7. Amennyiben az Önkormányzat temető fenntartásra ennél az összegnél magasabb állami normatív támogatást kap, az Önkormányzat a temetőüzemeltetési feladatot pozitív eredménnyel zárja. Kívánatos lenne, ha a Városüzemeltetőnek fizetett szolgáltatási díj mértékét legalább a közvetlen költségeink mértékéig megemelnék, illetve a temető műszaki fenntartására, fejlesztésére fordíthatnánk.


Összességében elmondható, hogy a kegyeleti közszolgáltatási feladatainkat az alvállalkozó bevonásával zavartalanul elvégeztük, szerződéses kötelezettségeinknek eleget tettünk.
Jövőbeni kiemelt feladat a hulladékgyűjtés és szállítás új rendszerének, műszaki feltételeinek kialakítása. A jelenlegi rendszer korszerűtlen, rendkívül élőmunka igényes és költséges. A gyűjtést, szállítást a továbbiakban 8 db 1100 l-es és 2 db 4300 l-es konténer beállításával tervezzük., legkésőbb 2019.08.01-től. Beruházási igény: 480.000 Ft6 + ÁFA (8 db használt műanyag konténer).

A beszámolót megtárgyalta a pénzügyi és a városfejlesztési bizottság, mindkét bizottság a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.
Kérem a beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

Kőszeg, 2019. június 21.

Kovács István
igazgató

HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft 2018. évi temetőüzemeltetési tevékenységével összefüggő bevételekről és kiadásokról szóló tájékoztatóját elfogadja.