2019. Június 27., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2018. évi tevékenységéről.
3. - Beszámoló a Kőszegi Ostromnapok Egyesület tevékenységéről.
4. - Beszámoló a 2018. évi temetőüzemeltetési tevékenységről, tájékoztatás a tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról.
5. - Beszámoló a 2018. évben végzett hulladékgazdálkodással kapcsolatos elszámolások helyzetéről.
6. - A Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötendő haszonkölcsön szerződés.
7. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosítási kérelme.
8. - A Kőszeg, 6075/1 hrsz-ú földrészlet belterületbe vonása.
9.a - Vagyonügyek: A Kőszeg, 2222 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi szándék.
9.b - Vagyonügy: A Kőszeg, 1329 hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlat.
10. - Egy mappában a 2019. június 27-i képviselő-testületi ülés anyagai.
11. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
12. - Rendkívüli előterjesztés: Költségvetési előirányzatok átcsoportosításának elrendelése a minimálbér és a garantált bérminimum emelése címén kapott támogatás miatt.
5. napirendi pont:
Beszámoló a 2018. évben végzett hulladékgazdálkodással kapcsolatos elszámolások helyzetéről.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Soproni STKH Kft., mint regionálisan kijelölt közszolgáltató alvállalkozójaként 2018.11.15-ig végeztük a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet.

Az elvégzett közszolgáltatási tevékenységek díjainak azt a részét, amit az NHKV Zrt. közszolgáltatási díjként megállapított, a Soproni STKH Kft. részünkre megfizette.
Az STKH Kft. kérelmet nyújtott be az NHKV Zrt. felé a költségalapú elszámolás szerinti díj elismertetésére, amelybe beépítésre került a Kőszegi Városüzemeltető Kft. ilyen irányú követelése 22 millió Ft értékben.
A kérelmet az NHKV Zrt. befogadta, bírálata folyamatban van, jelenleg ennek eredményéről nincs tudomásunk.

A 2018. november 15. utáni üzemeltetést két szerződés szabályozza.
A Lerakási keretszerződés meghatározza az STKH Kft. által lerakott hulladék után fizetendő 13 Ft/kg + ÁFA díjat, amely magába foglalja a lerakási járulékot is.
Vállalkozási szerződés tartalmazza a Kőszeg-hegyaljai Regionális Hulladéklerakó jogszabályoknak megfelelő üzemeltetési feltételeit. Az üzemeltető jogosult 4 Ft/kg díjat felszámítani a lerakott hulladék után.

Az elmúlt időszakban a szerződések értelmezésével akadtak problémák, amely főként a számlázás alapját képező hulladékfajták és azok mennyiségének meghatározásából adódott. Emiatt a Kőszegi Városüzemeltető Kft. az STKH Kft. részére még nem fizetett üzemeltetési díjat.
Az STKH Kft. az általunk kiszámlázott 2018. november-decemberi, 2019. januári díjakat megfizette.2019. május végére az elszámolási vitákat rendeztük, az elszámolás módjáról, a számlázás alapját képező hulladékmennyiségekről megállapodtunk.

Mindezek alapján a 2019. április 30-ig történt teljesítések elszámolása várhatóan 2019. június 15-ig megtörténnek.

A Kőszegi Városüzemeltető Kft. a 2018 évi és 2019. I. negyedévi lerakási járulék fizetési kötelezettségeinek eleget tett. A 2019. II. negyedéves járulékfizetési kötelezettség 2019. július 20-án válik esedékessé, ennek mértékét a június havi beszállítások ismeretében lehet majd meghatározni.

A beszámolót megtárgyalta a pénzügyi és a városfejlesztési bizottság, mindkét bizottság a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.

Kérem a beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

Kőszeg, 2019. június 21.

Kovács István s. k.
igazgatóHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodással kapcsolatos elszámolások helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja.