2019. Június 27., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2018. évi tevékenységéről.
3. - Beszámoló a Kőszegi Ostromnapok Egyesület tevékenységéről.
4. - Beszámoló a 2018. évi temetőüzemeltetési tevékenységről, tájékoztatás a tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról.
5. - Beszámoló a 2018. évben végzett hulladékgazdálkodással kapcsolatos elszámolások helyzetéről.
6. - A Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötendő haszonkölcsön szerződés.
7. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosítási kérelme.
8. - A Kőszeg, 6075/1 hrsz-ú földrészlet belterületbe vonása.
9.a - Vagyonügyek: A Kőszeg, 2222 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi szándék.
9.b - Vagyonügy: A Kőszeg, 1329 hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlat.
10. - Egy mappában a 2019. június 27-i képviselő-testületi ülés anyagai.
11. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
12. - Rendkívüli előterjesztés: Költségvetési előirányzatok átcsoportosításának elrendelése a minimálbér és a garantált bérminimum emelése címén kapott támogatás miatt.
9.b napirendi pont:
Vagyonügy: A Kőszeg, 1329 hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlat.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tavalyi év novemberében a Kőszeg, Puskapor utca 9. sz. alatti (Hrsz.: 1328) ingatlan résztulajdonosa Dömötör Renáta kereste fel az önkormányzatot, illetve szándéknyilatkozat formájában ismertette, hogy az ingatlanukkal szomszédos önkormányzati tulajdonú területet (Hrsz.: 1329 – gazdasági épület és udvar, 588 m2) családjuk már 1966 óta kezeli, gondozza, sajátjaként használja, ezért peren kívüli megegyezés keretében szeretne tulajdonjogot szerezni.

A Földhivataltól kikért iratanyagokból kitűnik, hogy 1965. december 29-én adásvétel útján Dömötör Miklós megvásárolta a kőszegi 3796 számú telekkönyvi betétben a 2301 és 2305 hrsz-ú ingatlanokat 40 négyszögöl nagyságú telekkel együtt, az akkori négyszögölben meghatározott területmérték 3,6 szorzóval 144 m2 területnek felel meg. A jelenleg 1328 hrsz-ú ingatlan tulajdoni lapján ez a területnagyság szerepel, azonban 2005 évben módosult a földrészlet területváltozása miatt 159 m2-re.
A kérelmező által előterjesztett elbirtoklási igényre reagálva jogtanácsos asszony levélben tájékoztatást adott az elbirtoklás jogintézményének jogszabályi hátteréről és bírói gyakorlatáról, s jelezte, hogy az Önkormányzat az elbirtoklás tényét a rendelkezésre áll adatok alapján nem ismerheti el. Erre is tekintettel felhívta az ügyfelek figyelmét arra, hogy az ingatlan megvásárlására vonatkozóan viszont előterjeszthetnek kérelmet.

Időközben az 1328 hrsz-ú ingatlanon tulajdonjoggal rendelkezők megbízták Dr. Árvai Roland ügyvédet, aki ügyfelei képviseletében 2019. március 27-i keltezésű levelében kérte, hogy a tulajdonos önkormányzat ismerje el az 1329 hrsz-ú ingatlan elbirtoklásának tényét.

Értékbecslési szakvélemény elkészítését kértük az önkormányzati 1329 hrsz-ú ingatlanra, amelyben figyelembe véve a kialakult helyzetet, illetve azt, hogy az 1328 hrsz-ú ingatlannak kizárólag az önkormányzati területen keresztül van megközelítési lehetősége 3.300.000,-Ft összeget állapított meg. Ez az összeg ismertetve lett ügyvéd úrral.

Személyes egyeztetés keretében ügyvéd úr az ügyfeleivel együtt 500.000,-Ft összegű vételi ajánlatot tett az 1329 hrsz-ú gazdasági épület és udvar megnevezésű ingatlanra tekintettel arra, hogy a területet már a csatolt levelekben is többször említetten a család gondozza, kezeli, tartja karban.
Nem vitatható továbbá az, hogy az ügyfelek által elbirtoklás jogcímén esetlegesen megindítandó per kimenetele bizonytalan, s így indokolt lehet a peren kívüli megegyezés létrehozása.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta és a II. határozati javaslatot azzal a módosítással javasolja 3 igen, 2 nem szavazat mellett elfogadásra, hogy az ingatlan 25 %-kal csökkentett értéken, azaz 2.475.000,-Ft vételáron kerüljön értékesítésre.
A bizottsági ülésen részt vevő tulajdonosok jogi képviselőjükkel együtt 1 MFt összegű ajánlatot tettek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a döntését meghozni szíveskedjen.


Kőszeg, 2019. június 20.

A polgármester nevében:

Németh Ildikó s.k.
Városüzemeltetési osztályvezető


(Valamennyi mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)


I. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 1329 hrsz-ú kivett gazdasági épület, udvar megnevezésű 588 m2 nagyságú ingatlant értékesíti ifj. Dömötör József, Dömötör Józsefné, és Dömötör Renáta Mária részére az értékbecslésben szereplő 3.300.000,-Ft vételáron.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által készített adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: értelemszerű

II. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Puskapor u. 9. sz. alatti ingatlan (Hrsz.: 1328) tulajdonosainak beadványát, az előzményeket, valamint az értékbecslésben foglaltakat megismerve, a kialakult helyzetre tekintettel a Kőszeg, 1329 hrsz-ú kivett gazdasági épület, udvar megnevezésű 588 m2 nagyságú ingatlant értékesíti ifj. Dömötör József, Dömötör Józsefné, és Dömötör Renáta Mária részére ……………..…. vételáron.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által készített adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: folyamatos