2019. Június 27., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2018. évi tevékenységéről.
3. - Beszámoló a Kőszegi Ostromnapok Egyesület tevékenységéről.
4. - Beszámoló a 2018. évi temetőüzemeltetési tevékenységről, tájékoztatás a tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról.
5. - Beszámoló a 2018. évben végzett hulladékgazdálkodással kapcsolatos elszámolások helyzetéről.
6. - A Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötendő haszonkölcsön szerződés.
7. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosítási kérelme.
8. - A Kőszeg, 6075/1 hrsz-ú földrészlet belterületbe vonása.
9.a - Vagyonügyek: A Kőszeg, 2222 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi szándék.
9.b - Vagyonügy: A Kőszeg, 1329 hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlat.
10. - Egy mappában a 2019. június 27-i képviselő-testületi ülés anyagai.
11. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
12. - Rendkívüli előterjesztés: Költségvetési előirányzatok átcsoportosításának elrendelése a minimálbér és a garantált bérminimum emelése címén kapott támogatás miatt.
12. napirendi pont:
Rendkívüli előterjesztés: Költségvetési előirányzatok átcsoportosításának elrendelése a minimálbér és a garantált bérminimum emelése címén kapott támogatás miatt.

Tisztelt Képviselő–testület!

A Magyar Közlöny 2019.évi 101. számában megjelent a Kormány 1354/2019. (VI.14.) Korm.határozata a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről.
Ez alapján Kőszeg Város Önkormányzatát 33 756 000 forint támogatás illeti meg.
Ezt előre nem kellett igényelni, a számítást ami alapján a támogatást megállapították a Magyar Államkincstár határozta meg a rendelkezésre álló adatai alapján.
Időközben megérkezett a támogatói okirat is. Annak 9. pontjában a következő áll:
„A Kedvezményezett köteles a támogatást elkülönítetten (elkülönített számlán) kezelni és a felhasználásról ellenőrizhető, naprakész nyilvántartást vezetni.”
Kőszeg Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban: Rendelet) a fenntartása alá tartozó intézményei részére önkormányzati támogatásból biztosította a dolgozók minimálbérre és garantált bérminimumra történő kiegészítését és a kiegészítés járulékát.
Ezzel a támogatással az intézményi finanszírozás önkormányzati része csökkenthető. Az így felszabaduló többletforrásból javaslom az alábbi összegnek a Rendeletben történő átvezetését. Az összegből javaslom 6 098 000 Ft-tal a tartalék megemelését, 10 000 000 Ft-tal a vis maior tartalék megemelését, továbbá a Rendelet 4. számú melléklet I. Felhalmozási bevételek 1.pontja alapján a Vagyonhasznosító bevétel csökkentését 17 658 000 Ft-tal. Ezzel lenne biztosítva a költségvetéskor elfogadott felhalmozási célok mielőbbi megvalósulása. Kőszeg Város Önkormányzatának bevételi és kiadási főösszege ezáltal 16 098 000 Ft-tal nőne.
A fentiek alapján, kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a többlettámogatásból felszabaduló Önkormányzati forrás elosztását engedélyezni szíveskedjenek.

Kőszeg, 2019. június 26.

Huber László s.k.
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 1354/2019.(VI.14.) Korm.határozat szerinti támogatás miatt felszabaduló önkormányzati forrás terhére Kőszeg Város Önkormányzatának 2019.évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklet I. felhalmozási bevételek 1.sorának 17 658 000 Ft-tal történő csökkentését, 6 098 000 Ft-tal a tartalék és 10 000 000 Ft-tal a vis maior tartalék megemelését.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal