2019. Június 27., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2018. évi tevékenységéről.
3. - Beszámoló a Kőszegi Ostromnapok Egyesület tevékenységéről.
4. - Beszámoló a 2018. évi temetőüzemeltetési tevékenységről, tájékoztatás a tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról.
5. - Beszámoló a 2018. évben végzett hulladékgazdálkodással kapcsolatos elszámolások helyzetéről.
6. - A Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötendő haszonkölcsön szerződés.
7. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosítási kérelme.
8. - A Kőszeg, 6075/1 hrsz-ú földrészlet belterületbe vonása.
9.a - Vagyonügyek: A Kőszeg, 2222 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi szándék.
9.b - Vagyonügy: A Kőszeg, 1329 hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlat.
10. - Egy mappában a 2019. június 27-i képviselő-testületi ülés anyagai.
11. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
12. - Rendkívüli előterjesztés: Költségvetési előirányzatok átcsoportosításának elrendelése a minimálbér és a garantált bérminimum emelése címén kapott támogatás miatt.
9.a napirendi pont:
Vagyonügyek: A Kőszeg, 2222 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi szándék.

Tisztelt Képviselő-testület!

A kérelmezők a tulajdonukat képező Kőszeg, Liszt F. u. 21. (Hrsz.: 2231) ingatlan mellett lévő 2222 hrsz-ú önkormányzati területrész megvásárlására nyújtottak be vételi szándékot.

2017 évben már döntés született a 2222 hrsz-ú, mintegy kb. 100 m2 nagyságú részének zártkörű pályáztatás útján történő értékesítéséről, tekintettel arra, hogy annak megvásárlására csak meghatározott ajánlattevők alkalmasak.
A pályáztatásra nem került sor, mivel egyidejűleg a Képviselő-testület a területet határozott időre használatba adta a 2229 hrsz-ú ingatlanon épülő társasház kivitelezőjének építőanyag, illetve egyéb eszközök tárolására.

A kérelmezők időközben Főépítész úrral is felvették a kapcsolatot, akinek állásfoglalása szerint a tárgyi ingatlanrész szervesen a kérelmezők tulajdonát képező ingatlanhoz kapcsolódik.

A tárgyi ingatlan fajlagos négyzetméter árának meghatározására felkért szakértő 5.400,-Ft összeget állapított meg. Továbbá számolni kell még a telekalakítási és engedélyezési (130.000,-Ft), valamint egyéb járulékos költségekkel, amelyek viselését javasolt a vevők részére átruházni.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a döntését meghozni szíveskedjen.


Kőszeg, 2019. június 20.

A polgármester nevében:

Németh Ildikó s.k.
Városüzemeltetési osztályvezetőHATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 89/2017. (IV.27.) határozatát visszavonja.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 2222 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű, a mellékelt térképen jelölt ingatlanrészének értékesítését a Kőszeg, Liszt F. u. 21. (Hrsz.: 2231) ingatlan tulajdonosai részére azzal, hogy a telekalakítással kapcsolatosan felmerült valamennyi költség a vevőket terheli.
3. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a telekalakítással kapcsolatos dokumentumok, illetve a jogtanácsos által készített adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: folyamatos

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)