2019. Június 27., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2018. évi tevékenységéről.
3. - Beszámoló a Kőszegi Ostromnapok Egyesület tevékenységéről.
4. - Beszámoló a 2018. évi temetőüzemeltetési tevékenységről, tájékoztatás a tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról.
5. - Beszámoló a 2018. évben végzett hulladékgazdálkodással kapcsolatos elszámolások helyzetéről.
6. - A Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötendő haszonkölcsön szerződés.
7. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosítási kérelme.
8. - A Kőszeg, 6075/1 hrsz-ú földrészlet belterületbe vonása.
9.a - Vagyonügyek: A Kőszeg, 2222 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi szándék.
9.b - Vagyonügy: A Kőszeg, 1329 hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlat.
10. - Egy mappában a 2019. június 27-i képviselő-testületi ülés anyagai.
11. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
12. - Rendkívüli előterjesztés: Költségvetési előirányzatok átcsoportosításának elrendelése a minimálbér és a garantált bérminimum emelése címén kapott támogatás miatt.
3. napirendi pont:
Beszámoló a Kőszegi Ostromnapok Egyesület tevékenységéről.

Kőszegi Ostromnapok Egyesület
elnöki beszámoló a 2018. évről


Tisztelt Képviselő-testület!

Először is tisztelettel szeretnék köszönetet mondani az előző évi támogatásért, úgy az anyagia-kat illetően, mint az ingatlanhasználattal kapcsolatban, továbbá a városi rendezvényeken való részvételkor megnyilvánuló megbecsülésükért.
Természetesen továbbra is kérjük megértő támogatásukat, segítségüket, és nem csupán az anya-giakat értem alatta.

2018 sok változással járt az egyesület történetében.
Igyekszem nagyon röviden összefoglalót adni.

A 2018. február 23-án megtartott közgyűlésen hat (6) új tagot vettünk fel az egyesületbe.
A tavasz folyamán sor került az előírásoknak megfelelően az egyesület alapszabályának átdol-gozására.

Ezt követően a 2018. május 30-án megtartott közgyűlésen tisztújítás keretében új elnökséget választott a tagság, továbbá sor került az új alapszabály elfogadására, az éves munkaterv meg-beszélésére, az éves pénzügyi beszámoló elfogadására, a lezárt és új pályázatok ismertetésére, valamint az XII. Ostromnapok programjának előkészítésére.

Pénzügyeinkkel kapcsolatban megnövekedett számlaforgalmunk és működésünk jelentős válto-zása miatt szükségessé vált könyvelésben jártas szakember megbízása, hogy ezen ügyeink inté-zése továbbra is az előírásoknak megfelelően történhessen.
Kőszeg Város Önkormányzata 2018. évben az Önkormányzati Kiemelt Civil Alapból nyújtott pénzügyi támogatást 300.000,-Ft értékben (amely összeg felhasználásáról az előírásoknak meg-felelően időben elszámoltunk), az Ostromnapok rendezvényeire pedig 2,6 millió forintot biztosí-tott. Az idei évtől a vásárszervezésből befolyó összeg is az egyesületen keresztül került elszámo-lásra.
A részletes pénzügyi beszámolót az előírásoknak megfelelően elektronikus úton feltöltöttük a kötelezően előírt felületre.


Az Ostromnapok szervezése során sok nehézséggel néztünk szembe. A helyi önkéntes erők számának jelentős csökkenése, csoportok belül zajló generációváltás szinte megoldhatatlan fel-adatként állt előttünk. Szerencsére korábbi elnökünk Seper András és Szárnyas János is támoga-tott bennünket a háttérből. A szervezési nehézségek akkor jelentkeztek igazán, amikor teljesen világossá vált, hogy a korábban logisztikai és irányító központként működő tűzoltók feladatait a megfogyatkozott, de lelkes önkénteseknek kell átvenni.
Az egyesület tagjainak vezetésével számos hagyományőrző rendezvényen vettek részt csapata-ink: Kapuvár-Sárvár-Körmend. Részben ennek is köszönhető, hogy ezek a hagyományőrző cso-portok ismét kiemelt szerepet kaphattak az ostromnapok rendezvényein.
Ki kell emelni, hogy az Ostromnapok Egyesület égisze alatt működő Darabontok bővültek az ifjú darabontlegényekkel, akik a Jurisich Gimnázium tanulói. Jelenleg öt főt tudunk viseletbe öltöztetni, és ők a városi rendezvényeken is képviseltetik magukat. (Létszámuk növelésének akadálya a hiányzó ruházat és fegyverzet). A korábbi elképzelések alapján a Darabontok mellett Polák Norbertnek sikerült megszervezni egy török csapatot is, akik önállóan az előző évi Tatai Patarán debütáltak, majd Szigetvárra vitték ősszel jó hírünket. Ibrahim martalócai néven jelen-nek meg a különböző rendezvényeken

A 12. alkalommal megrendezésre került „Félhold és telihold - Kőszegi ostromnapok” rendez-vénysorozat végül is sikeres volt. Kiemelkedő feladatokat végzett el az Írottkő Natúrpark. Re-méljük, hogy előkészítő, szervező és bonyolító munkájukra az idén is számíthatunk. Győrffy Gábor turisztikai menedzser számos új megvalósítható ötlettel segítette a rendezvény előkészí-tését, marketing tevékenységünk talán még sohasem volt ilyen jó, mint a tavalyi évben. Az idei évre is összeállította javaslatát, amelynek megvalósítását a vezetőség rendkívül fontosnak ítéli.

A főszereplők kiválása után komoly feladatot jelentett, hogy megfelelő személyeket találjunk Ibrahim nagyvezír, Jurisich várkapitány és a szultán szerepkörére. Az első kettőt szerencsés mó-don az ostromnapokon az első pillanattól részt vevő Horváth Gábor, illetve Tolnay István sze-mélyében helyi erőkkel oldottuk meg. A szultánt az új csapatként meghívott Szigetvári Orosz-lánok egyik tagja Pandúr Gábor jelenítette meg.

Sikernek tartom, hogy a belsővár bejáratánál a várárokban felállított állatsimogató mellett, ismét sikerült a Várparkban egy jól berendezett török tábort megeleveníteni.
Új résztvevőként jelentek meg a Bajvívó magyarok, akik a gyerekostromot szervezték meg és a Szent Sebestyén Íjászkör, akik vasárnap tartottak látványos bemutatót.
Az Ostromnapok hétvégét mindenképpen sikeresnek könyvelhetjük, mert az időjárás a lehető legkedvezőbben alakult, így mind a vásárosok, mind a nézők jelentős számban vettek részt a programokon.
A túlélés évének neveztük magunkban a tavalyi évet, végül sikeresebben alakult mint gondol-tuk.
Köszönhető ez elsősorban a helyi szervezésben élenjáró lelkes és önzetlen résztvevőknek, a hát-térből támogatóknak, akikre az idén is számítunk.

Nem szeretnék most minden eseményt tételesen felsorolni, de néhány fontos eseményt még megemlítenék, ahol az Ostromegyesület képviseltette magát.

Orsolya nap: „10 évesek a Darabontok” címmel első alkalommal önállóan vettünk részt a rendezvényen
Kőszegi Advent: 1 heti rendezvényén képviseltük az Egyesületet
2018. december 8. Megemlékezés Kiss János altábornagyról

Bár nem az előző évhez tarozik, de röviden megemlíteném az idei év eddigi eseményeit is:
2019. február 2-i Páratlan Párlatnap nem először dördült ágyú a várudvaron
2019. március 16. „Felnyergeltek a huszárok..”
2019.04.25. „Szőlőjövésnek könyve” Szent György-Nap
2019. május 17. Szent Márton konferencia sor került a Szent Márton-fa bemutatására
2019. május 26. Hősök napja


Köszönöm a figyelmet!
Az esetleg felmerülő kérdésekre igyekszem legjobb tudásom szerint válaszolni.

A beszámolót megtárgyalta a humánerőforrás bizottság és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.

Kőszeg, 2019. június 21.


Tisztelettel:

Móricz Imre s. k.
elnökHATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Ostromnapok Egyesület 2018. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.