2019. Június 27., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2018. évi tevékenységéről.
3. - Beszámoló a Kőszegi Ostromnapok Egyesület tevékenységéről.
4. - Beszámoló a 2018. évi temetőüzemeltetési tevékenységről, tájékoztatás a tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról.
5. - Beszámoló a 2018. évben végzett hulladékgazdálkodással kapcsolatos elszámolások helyzetéről.
6. - A Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötendő haszonkölcsön szerződés.
7. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosítási kérelme.
8. - A Kőszeg, 6075/1 hrsz-ú földrészlet belterületbe vonása.
9.a - Vagyonügyek: A Kőszeg, 2222 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi szándék.
9.b - Vagyonügy: A Kőszeg, 1329 hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlat.
10. - Egy mappában a 2019. június 27-i képviselő-testületi ülés anyagai.
11. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
12. - Rendkívüli előterjesztés: Költségvetési előirányzatok átcsoportosításának elrendelése a minimálbér és a garantált bérminimum emelése címén kapott támogatás miatt.
6. napirendi pont:
A Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötendő haszonkölcsön szerződés.

Tisztelt Képviselő-testület!

Állami támogatásnak köszönhetően 2018 őszén átadásra kerülhetett a Kőszegi Önkormányzati Tűzoltóság új tűzoltósági épülete a Liszt F. u. 30. szám alatti önkormányzati ingatlanon. Tekintettel arra, hogy az új épület ingatlan-nyilvántartási feltüntetése a közelmúltban zárult le, így előkészítésre került az ingatlan használatára vonatkozó haszonkölcsön szerződés.
A megállapodás értelmében a Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület az ingatlant ingyenes használatra kapja kölcsön azzal, hogy a rezsiköltségeket és a jó karban tartáshoz szükséges állagmegóvási, felújítási munkálatokat saját költségén elvégzi.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta. A határozati javaslatot mindkét bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a megállapodást jóváhagyni szíveskedjen.

Kőszeg, 2019. június 20.

A polgármester nevében:

Németh Ildikó s.k.
városüzemeltetési osztályvezető

HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel (9730 Kőszeg, Kossuth L. u. 3.) kötendő, a Kőszeg belterület 2530/2 hrsz-ú (természetben Liszt F. u. 30. szám) ingatlanra vonatkozó haszonkölcsön szerződést a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, s egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)