2020. Január 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló képviselői javaslat.
2. - A 3. sz. felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási előszerződés megkötése.
3. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának módosításáról szóló 114/2018. (VI. 28.) képviselő-testületi határozat módosítása.
4. - A Kőszegi SE elszámolási határidő hosszabbítás iránti kérelme.
5. - A Városi Rádióklubbal kötendő használati megállapodás.
6. - A Kőszeg, 0205/127 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása és területrészének visszaadása.
7. - A képviselő-testület 2020. évi munkatervének jóváhagyása (az előterjesztést később küldjük).
8. - Vagyonügy: A Kőszeg, Rákóczi u. 10. alatti társasház cserekérelme.
9. - Az építésügyi feladatok átadás-átvételére vonatkozó megállapodás megkötése (rendkívüli előterjesztés).
13. - Rendkívüli előterjesztés: A Kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskola tornacsarnoka felújítására pályázat benyújtása.
14. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
1. napirendi pont:
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló képviselői javaslat.

Tisztelt Képviselő-testület!

Táncsics Péter önkormányzati képviselő Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) módosítására irányuló előterjesztést nyújtott be Básthy Béla polgármester részére 2019. november 11-én. Az SZMSZ 38. § (2) bekezdése értelmében a polgármesternek az indítványt legkésőbb a benyújtás hónapját követő három hónapon belül kell a képviselő-testülethez előterjeszteni. A Képviselő Úr levelének 2. és 3. pontjára vonatkozóan már 2019. novemberében megkapta a kért felvilágosítást, az nem tárgya az előterjesztésnek.
Amennyiben a Képviselő-testület az előterjesztést támogatja, úgy el kell rendelnie az SZMSZ módosításának előkészítését és újra a képviselő-testület elé terjesztését.
A Hivatal szakmai véleményét az 1. melléklet tartalmazza.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta és a kihelyezett ülés tartására tett javaslatot (SZMSZ 3. § (5) bekezdésének kiegészítése) támogatta, azonban a többi javaslatot nem támogatta.


Kőszeg, 2020. január 24.


Előterjesztő:

Táncsics Péter s.k.
képviselő

HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelete módosítását az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a rendelet …. §-ára vonatkozóan.

Felelős: Dr. Zalán Gábor jegyző
Határidő: 2020. február 27-i képviselő-testületi ülés
1. melléklet

Básthy Béla Polgármester Úr kérésére Táncsics Péter Képviselő Úr előterjesztésének megtárgyalásához az egyes javaslatokhoz kapcsolódóan az alábbi tájékoztatást adom:
1. Az SZMSZ 1. §-ának (7)-(8) bekezdésekkel történő kiegészítésére tett javaslat: a kiegészítés az SZMSZ-nek nem kötelező eleme, az Önkormányzat közösségi oldalon történő megjelenésre, valamint közlemények kibocsátására anélkül is jogosult, hogy azt az SZMSZ szabályozná.
2. Az SZMSZ 3. § (5) bekezdésének e) ponttal történő kiegészítésére tett javaslat: az önkormányzat székhelyén kívüli ülés tartása nincs kizárva az SZMSZ-ben, így annak lehetősége jelenleg is fennáll.
3. Az SZMSZ 17. § (4) bekezdésének (3) bekezdésre – hatályon kívül helyezve –történő átszámozására tett javaslat: jogszabályszerkesztési szabályok miatt nem lehetséges. A 17. § (4) bekezdésére tett érdemi javaslatról a Képviselő-testület dönt.
4. Az SZMSZ 32. § (3) bekezdésének g) ponttal történő kiegészítésére tett javaslat: a minősített többséggel történő döntéshozatalra tett javalatról a képviselő-testület dönt, azzal, hogy ¾ -es többséggel történő döntéshozatal nincs. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 47. § (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatok képviselő-testületei javaslat elfogadásához az egyszerű többséget igénylő javaslat esetén a jelen levő önkormányzati képviselők, minősített többséget igénylő javaslat esetén az önkormányzati képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges.
5. Új feladat megfogalmazására tett javaslat: Kőszeg Város Önkormányzata és a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) között fennálló közszolgáltatási szerződés alapján a Kft. végzi az önkormányzati ingatlanok műszaki fenntartását, ingatlankezelési feladatok ellátását. Így önkormányzati lakást, helyiséget bérlőkkel a Kft. köt szerződést, személyes adataikat is ő kezeli. Ennek megfelelően Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy Kőszeg városban az önkormányzati tulajdonú bérlakások és helyiségek bérbeadója a Kft., aki e tevékenységi körében köteles és jogosult a kezelésében lévő bérlakások állapotát, az azokban életvitelszerűen tartózkodók személyét évente ellenőrizni.Kőszeg, 2020. január 15.


A jegyző nevében:


dr. Nagy Edina s.k.
aljegyző

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)