2020. Január 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló képviselői javaslat.
2. - A 3. sz. felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási előszerződés megkötése.
3. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának módosításáról szóló 114/2018. (VI. 28.) képviselő-testületi határozat módosítása.
4. - A Kőszegi SE elszámolási határidő hosszabbítás iránti kérelme.
5. - A Városi Rádióklubbal kötendő használati megállapodás.
6. - A Kőszeg, 0205/127 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása és területrészének visszaadása.
7. - A képviselő-testület 2020. évi munkatervének jóváhagyása (az előterjesztést később küldjük).
8. - Vagyonügy: A Kőszeg, Rákóczi u. 10. alatti társasház cserekérelme.
9. - Az építésügyi feladatok átadás-átvételére vonatkozó megállapodás megkötése (rendkívüli előterjesztés).
13. - Rendkívüli előterjesztés: A Kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskola tornacsarnoka felújítására pályázat benyújtása.
14. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
5. napirendi pont:
A Városi Rádióklubbal kötendő használati megállapodás.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kőszegi Városi Rádióklub elnöke a következő problémával fordult az önkormányzathoz:

A szervezet a Kendig csúcson az állami tulajdonú, erdészet kezelésében lévő 0344 hrsz-ú ingatlanon 1984 évben kapott építési engedély alapján a rádióamatőr-versenyállomás üzemeléséhez szükséges kőtornyot, tárolóépületet és rácsos árbócot létesített, amely építkezés anyagi és műszaki okok miatt olyannyira elhúzódott, hogy a területen épült rádió amatőr versenyállomás használatbavételének tudomásulvétele csak 2016. október 21-én történt meg. Ezen eljárás keretében a hatóság kötelezést írt elő a szervezet részére arra vonatkozóan, hogy az Országos Építésügyi Nyilvántartásba kerüljön feltöltésre a hatályos földhivatali záradékkal ellátott az ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez szükséges változási vázrajz. A földhivatali munkarészek elkészítése során derült ki, hogy maga a rádióállomás épülete Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 0342/31 hrsz-ú 4451 m2 területű közút 137 m2 nagyságú területét érinti, annak egy részén helyezkedik el.
A Rádióklub ismertetése szerint az épület helyének kijelölése az építkezés megkezdése előtt a Földhivatal és a Városi Tanács szakembereinek jelenlétében, azok közreműködésével történt, amikor még a jelenlegi út nem szerepelt a nyilvántartásban, a valóságban és a korábban Rádióklub, valamint erdészet között létrejött valamennyi addigi Területhasználati Megállapodásban sem volt utalás rá.
Az ingatlan-nyilvántartás tanúsága szerint a közút átszállás jogcímén 1991.10.07-i bejegyzés alapján került városi tulajdonba, már jóval az építkezés megkezdése után.
Jelen esetben az épület bejegyzésére nincs lehetőség, mivel az a közút területén helyezkedik el, azonban a szervezet célja mindenképpen az, hogy ennek jogi helyzete rendeződjön. Addig is a Szombathelyi Erdészeti Zrt. a jelenleg előkészítés alatt álló Területhasználati Megállapodás keretében rögzítené az általuk kezelt területek Rádióklub részére történő használatba adását, amelyben feltételként szabja meg, hogy az önkormányzattal a közút területének használata kerüljön szabályozásra.

Jogtanácsos asszony elkészítette a városi tulajdont érintő területre a Használati Megállapodás tervezetet a rádióállomás zavartalan működése érdekében, amely összhangban a hivatkozott erdészeti megállapodással 5 éves határozott időtartamra jönne létre 5 éves hosszabbítási lehetőséggel.

A végső cél mindenekelőtt a terület oly módon történő rendezése, hogy az épületek feltüntetése megoldható legyen, így a Rendezési Terv soron következő módosítása során meg kell vizsgálni a kerítéssel lekerített rádióállomás épületével érintett útszakasz kiszabályozásának jövőbeni szükségességét.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta. A határozati javaslatot mindkét bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.

Kőszeg, 2020. január 23.

A polgármester nevében:

Németh Ildikó s.k.
városüzemeltetési osztályvezetőHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 0342/31 hrsz-ú közút 137 m2 nagyságú területrészére vonatkozó, a Városi Rádióklubbal (képviseli: Polgár József) kötendő Használati Megállapodást a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: értelemszerű

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)