2020. Január 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló képviselői javaslat.
2. - A 3. sz. felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási előszerződés megkötése.
3. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának módosításáról szóló 114/2018. (VI. 28.) képviselő-testületi határozat módosítása.
4. - A Kőszegi SE elszámolási határidő hosszabbítás iránti kérelme.
5. - A Városi Rádióklubbal kötendő használati megállapodás.
6. - A Kőszeg, 0205/127 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása és területrészének visszaadása.
7. - A képviselő-testület 2020. évi munkatervének jóváhagyása (az előterjesztést később küldjük).
8. - Vagyonügy: A Kőszeg, Rákóczi u. 10. alatti társasház cserekérelme.
9. - Az építésügyi feladatok átadás-átvételére vonatkozó megállapodás megkötése (rendkívüli előterjesztés).
13. - Rendkívüli előterjesztés: A Kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskola tornacsarnoka felújítására pályázat benyújtása.
14. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
7. napirendi pont:
A képviselő-testület 2020. évi munkatervének jóváhagyása (az előterjesztést később küldjük).

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbiakban javaslatot teszek Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. évi munkatervére.
A munkaterv tervezetének összeállítása a Szervezeti és Működési Szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 3. §-ában leírtak szerint történt. 2020. január 8-án küldött levélben kértem a bizottságok, a képviselők, a nemzetiségi önkormányzatok elnökeit, az intézmények, az SZMSZ 62. § (2) bekezdésében meghatározott önszerveződő közösségek vezetőit, valamint a jegyzőt és a hivatal osztályvezetőit, hogy tegyenek javaslatokat a 2020. évben megtárgyalandó napirendekre.
A beérkezett javaslatokból állt össze a munkaterv tervezete. A költségvetéssel és a költségvetési beszámolókkal kapcsolatos napirendeket az államháztartási törvény előírásai, valamint az eddigi gyakorlat szerinti időpontokban szerepeltettük. A képviselő-testületnek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a alapján az alakuló ülést követő 6 hónapon belül meg kell alkotnia az önkormányzati ciklusra vonatkozó gazdasági programját.
Valamennyi önkormányzat által fenntartott intézmény beszámolóját beterveztük erre az évre, bár 2019-ben is napirenden voltak az intézményi beszámolók.
A civil szervezetekkel kötött megállapodások alapján beterveztük azokat a beszámolókat is, amelyeket az aláírt megállapodásokban vállaltak a szervezetek, ilyen a Kőszegi Testvérvárosi Egyesület vagy a horgász egyesület. Továbbra is érdemes figyelemmel kísérni a KSE és a KFC munkáját, de a Kőszeg és Vidéke önkormányzati tulajdonú lap helyzetét is.
Idén ismét bekerült a munkatervbe a népegészségügyi beszámoló, mivel a járási tisztifőorvosnő azt javasolta, hogy ezt a témakört célszerű kétévente áttekinteni.
Ezen kívül a már „hagyományosnak” számító beszámolókat is szerepeltettük a munkatervben: ilyen a kötelező a gyermekvédelmi, rendőrségi vagy tűzvédelmi munkáról szóló beszámoló. Nem kötelező a munkaügyi helyzet megtárgyalása, de évente célszerű ezzel a kérdéskörrel is foglalkozni, idén ez kiegészül a Kőszegi Járási Hivatal munkájáról szóló tájékoztatóval.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 2020. évi munkatervünket jóváhagyni szíveskedjen.

Kőszeg, 2020. január 24.


Básthy Béla s. k.
polgármester


HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi munkatervét a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.


Végrehajtásért felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: folyamatos, ill. értelemszerűen.


KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
MUNKATERVE 2020. ÉVRE


(TERVEZET)JANUÁR 30.

1. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló képviselői javaslat.
Előterjesztő: Táncsics Péter önkormányzati képviselő.
2. A 3. sz. felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási előszerződés megkötése.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
3. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának módosításáról szóló 114/2018. (VI. 28.) képviselő-testületi határozat módosítása.
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző.
4. A Kőszegi SE elszámolási határidő hosszabbítás iránti kérelme.
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző.
5. A Városi Rádióklubbal kötendő használati megállapodás.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
6. A Kőszeg, 0205/127 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása és területrészének visszaadása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
7. A képviselő-testület 2020. évi munkatervének jóváhagyása.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.
8. Vagyonügy: A Kőszeg, Rákóczi u. 10. alatti társasház cserekérelme.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
9. Az építésügyi feladatok átadás-átvételére vonatkozó megállapodás megkötése.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.

Zárt ülés keretében:
1. „Orvosi ügyelet ellátása Kőszegen” tárgyú közbeszerzési eljárásban eredményhirdetés.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
2. Környezettudatos rehabilitáció – Várkör I. ütem kivitelezési munkálataira vonatkozó közbeszerzési eljárásban eredményhirdetés.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: január 13.
képviselő-testületi ülésre: január 24.
Az előterjesztéseket január 22-23. között tárgyalják meg a bizottságok.FEBRUÁR 13.

1. Kőszeg Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.
2. A Szociális Gondozási Központ 2020. évi intézményi térítési díjának megállapítása.
Előterjesztő: Raposa Helga intézményvezető.
3. A bölcsőde 2020. évre javasolt intézményi térítési díjának megállapítása
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és osztályvezető.
4. A 2020. évi vagyongazdálkodási koncepció jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: január 27.
képviselő-testületi ülésre: február 7.
Az előterjesztéseket február 5-6. között tárgyalják meg a bizottságok.FEBRUÁR 27.

1. A közművelődésről szóló 23/2011. (XI. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és osztályvezető.
2. A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és osztályvezető.
3/a. Az Írottkő Natúrparkért Egyesület 2019. évi turisztikai beszámolója, 2020. évi munkaterve.
3/b. Beszámoló a Térségi TDM Szervezet és a Tourinform 2019. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Bakos György elnök.
4. Az általános iskolai körzethatárok véleményezése.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és osztályvezető.

5. A 2020. évi városbejárási terv jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: február 10.
képviselő-testületi ülésre: február 21.
Az előterjesztéseket február 19-20. között tárgyalják meg a bizottságok.


MÁRCIUS 26.

1. Beszámoló Kőszeg város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedéseiről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
Előterjesztő: Stubán Tamás városi rendőrkapitány.
2. Tájékoztató a polgárőrség 2019. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Méhes Attila elnök.
3. Beszámoló a „Kőszeg és Vidéke” lap munkájáról.
Előterjesztő: Pócza Zoltán felelős kiadó.
4. A képviselő-testület gazdasági programjának jóváhagyása.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.
5. Közbeszerzési terv jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
6. Az óvodai beiratkozás időpontjának és az óvodai körzetek meghatározása a 2022/2021. nevelési évre.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és osztályvezető.

Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: március 9.
képviselő-testületi ülésre: március 20.
Az előterjesztéseket március 18-19. között tárgyalják meg a bizottságok.


ÁPRILIS 30.

1. A fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 16/2015. (VI. 26.), valamint a belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 3/2019. (III. 8.) önkormányzati rendeletek felülvizsgálata.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
2. Beszámoló a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról
Előterjesztő: Pócza Zoltán igazgató
3. Beszámoló a Chernel Kálmán Városi Könyvtár legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
Előterjesztő: Lajos Tiborné igazgató.
4. Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
Előterjesztő: Révész József igazgató.
5. A Szociális Gondozási Központ 2019. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló.
Előterjesztő: Raposa Helga intézményvezető.
6. A 2019. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés.
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző.

Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: április 14.
képviselő-testületi ülésre: április 24.
Az előterjesztéseket április 22-23. között tárgyalják meg a bizottságok.


MÁJUS 28.

1. A 2019. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása (IV. negyedév).
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
2. Kőszeg Város Önkormányzata 2019. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás).
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.
3. A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. éves beszámolója, mérlegbeszámoló.
Előterjesztő: Kovács István igazgató.
4. A Kft. Felügyelő Bizottságának a beszámolója.
Előterjesztő: Kőhalminé Major Judit, a felügyelő bizottság elnöke.
5. Beszámoló a 2019. évben végzett gyermekvédelmi munkáról.
Előadó a jegyző nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
6. A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.
Előadó a jegyző nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
7. Kőszeg Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák létszámának meghatározása.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és osztályvezető.

Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: május 11.
képviselő-testületi ülésre: május 22.
Az előterjesztéseket május 20-21. között tárgyalják meg a bizottságok.


JÚNIUS 25.

1. Beszámoló a kőszegi iskolák működéséről.
Előterjesztő: tankerület
2. Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2019. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Horváth Ferenc elnök.
3. Beszámoló a 2019. évi temetőüzemeltetési tevékenységről, tájékoztatás a tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról.
Előterjesztő: Kovács István igazgató.
4. Közművelődési koncepció felülvizsgálata.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és osztályvezető.

Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: június 8.
képviselő-testületi ülésre: június 19.
Az előterjesztéseket június 17-18. között tárgyalják meg a bizottságok.


JÚLIUS
Szünet


AUGUSZTUS 27.

1. A 2020. évi költségvetési rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
2. Beszámoló a 2020. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről.
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
3. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
4. Tájékoztató a hulladékgazdálkodás és a hulladéklerakó aktuális helyzetéről.
Előterjesztő: Kovács István igazgató.
5. A „Jó tanuló-jó sportoló” elismerő rendszerről szóló 217/2007. (IX. 25.) képviselő-testületi határozat felülvizsgálata.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
6. A Kőszegi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői pályázatának kiírása.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
7. Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.


Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: augusztus 10.
képviselő-testületi ülésre: augusztus 19.
Az előterjesztéseket augusztus 18-19. között tárgyalják meg a bizottságok.


SZEPTEMBER 24.

1. Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
Előterjesztők: Kovács István ügyvezető igazgató, valamint Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
2. Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető és Kovács István igazgató.
3. Tájékoztató a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi tűzvédelmi tevékenységéről.
Előterjesztő: Göncz Szabolcs tű. alezredes, tűzoltóparancsnok.
4. Beszámoló az Újvárosi Óvoda, valamint a Központi Óvoda és Bölcsőde 2019/20-as nevelési évéről.
Előterjesztő: Guttmann Ferencné intézményvezető, Gyuráczné Kiss Marietta intézményvezető
5. Beszámoló a Kőszegi Sportegyesület működéséről.
Előterjesztő: Kenyeri András elnök.
6. Beszámoló a Kőszegi Futball Club működéséről.
Előterjesztő: Neudl Gábor elnök.
7. Önkormányzati kitüntetések és elismerések adományozására érkezett javaslatok elbírálása.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.

Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: szeptember 7.
képviselő-testületi ülésre: szeptember 18.
Az előterjesztéseket szeptember 16-17. között tárgyalják meg a bizottságok.OKTÓBER 29.

1. Javaslat az önkormányzati bérlakások lakbérének felülvizsgálatára.
Előterjesztők: Kovács István ügyvezető igazgató, valamint Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
2. A helyi sportélet támogatásáról szóló 13/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
Előterjesztő a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
3. Tájékoztató Kőszeg város népegészségügyi helyzetéről.
Előterjesztő: Dr. Gyánó Gabriella járási tiszti főorvos.
4. A 2021. évi ellenőrzési terv jóváhagyása.
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző.
3. Jelentés a város környezeti állapotáról.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
4. Sportkoncepció felülvizsgálata, létesítmények állapotfelmérése.
Előterjesztő a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.

Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: október 12.
képviselő-testületi ülésre: október 22.
Az előterjesztéseket október 21-22-én tárgyalják meg a bizottságok.


NOVEMBER 6.

Királyi Városnap


NOVEMBER 26.

1. A 2020. évi költségvetési rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
2. Beszámoló a 2020. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről.
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
3. Tájékoztató a Vas Megyei Kormányhivatal Kőszegi Járási Hivatala működéséről.
Előterjesztő: dr. Kapiller Sarolta hivatalvezető
4. Tájékoztató Kőszeg és a térség foglalkoztatási helyzetéről.
Előterjesztő: dr. Kapiller Sarolta hivatalvezető
5. A Kőszegi Települési Értéktár Testület beszámolója.
Előterjesztő: Révész József, elnök, múzeumigazgató.
6. Ifjúsági Koncepció felülvizsgálata.
Előterjesztő a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
7. A Kőszegi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői pályázatának elbírálása.
Előterjesztő a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.


Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: november 9.
képviselő-testületi ülésre: november 20.
Az előterjesztéseket november 18-19. között tárgyalják meg a bizottságok.


DECEMBER 17.

1. A 2020. évi rendezvénynaptár.
Előterjesztő: Pócza Zoltán igazgató.
2. Beszámoló Kőszeg város külkapcsolatainak alakulásáról.
Előterjesztő: dr. Mátrai István, a Kőszegi Testvérvárosi Egyesület elnöke.Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: november 30.
képviselő-testületi ülésre: december 11.
Az előterjesztéseket december 9-10. között tárgyalják meg a bizottságok.

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)