2020. Január 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló képviselői javaslat.
2. - A 3. sz. felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási előszerződés megkötése.
3. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának módosításáról szóló 114/2018. (VI. 28.) képviselő-testületi határozat módosítása.
4. - A Kőszegi SE elszámolási határidő hosszabbítás iránti kérelme.
5. - A Városi Rádióklubbal kötendő használati megállapodás.
6. - A Kőszeg, 0205/127 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása és területrészének visszaadása.
7. - A képviselő-testület 2020. évi munkatervének jóváhagyása (az előterjesztést később küldjük).
8. - Vagyonügy: A Kőszeg, Rákóczi u. 10. alatti társasház cserekérelme.
9. - Az építésügyi feladatok átadás-átvételére vonatkozó megállapodás megkötése (rendkívüli előterjesztés).
13. - Rendkívüli előterjesztés: A Kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskola tornacsarnoka felújítására pályázat benyújtása.
14. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
8. napirendi pont:
Vagyonügy: A Kőszeg, Rákóczi u. 10. alatti társasház cserekérelme.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kőszeg, Rákóczi F. u. 10. társasházban 8 db külön albetét található (1 üzlet, 6 lakás, 1 egyéb helyiség), amelyből egy 92 m2 lakás és 26 m2 egyéb helyiség képezi az önkormányzat tulajdonát.
A társasház közös képviselője kereste meg az önkormányzatot, miszerint az amúgy is az önkormányzati lakáson keresztül megközelíthető, az Alapító Okiratban közös helyiségként szereplő ~ 100 m2 nagyságú padlástér kerüljön külön tulajdonba a lakáshoz csatoltan, míg az udvari 26 m2 területű egyéb helyiség külön tulajdonból legyen átsorolva közös helyiséggé.

A társasház padlástere ennél jóval nagyobb területű volt, azonban korábbi értékesítés következtében ott két darab tetőtéri lakás került kialakításra, így a fennmaradt padlástér, amely valóban csak az önkormányzati bérlakáson keresztül közelíthető meg, nem funkcionál közös helyiségként.

A helyiségek értékeinek meghatározása érdekében értékbecslési szakvéleményt kértünk, amely alapján az egyéb helyiség értéke 1.370.000,-Ft, míg az önkormányzati lakás feletti padlástéré 1.440.000,-Ft.

A társasház kérése a fent leírtakra tekintettel jogos, hiszen a bérlakás feletti padlástér közös tulajdonú részből nem közelíthető meg.

A kérelem pozitív elbírálása esetén számolni kell a következő költségekkel:

• Tekintettel arra, hogy a padlásrészről nincs felmérési rajz, amely az Alapító Okirat módosításának része, így műszaki dokumentáció készítése szükséges. Ennek díja: 1.200,-Ft/m2 (~120.000,-Ft)
• Igazgatási, szolgáltatási díj: 6.600,-Ft ingatlanonként. Mivel valamennyi albetét tulajdoni hányada változik, így ez összesen: 52.800,-Ft.

A fenti költségeket a társasház tulajdonosai tulajdoni hányaduk arányában vállalják, továbbá az értékkülönbözet megfizetésére nem tartanak igényt.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta. A határozati javaslatot mindkét bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.

Kőszeg, 2020. január 23.

A polgármester nevében:

Németh Ildikó s.k.
városüzemeltetési osztályvezető


HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Kőszeg, Rákóczi F. u. 10. társasház tulajdonát képező - a Társasház Alapító Okiratban közös tulajdonban lévő – az önkormányzati tulajdonú Kőszeg, Rákóczi F. u. 10. fszt. 4. sz. (Hrsz.: 3425/2/A/3) lakáson keresztül megközelíthető padlástérnek és Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonát képező Kőszeg, Rákóczi F. u. 10. fszt. 5. (Hrsz.: 3425/2/A/4) egyéb helyiségnek a cseréjéhez, azzal, hogy a csere során a padlástér az önkormányzat tulajdonában lévő Kőszeg, Rákóczi F. u. 10. fszt. 4. (Hrsz.: 3425/2/A/3) külön albetéthez kerül csatolásra, míg a Rákóczi F. u. 10. fszt. 5. egyéb helyiség átkerül a társasház közös tulajdonába.
A felek az ingatlanok értékét egyezőnek tekintik, értékkiegyenlítésre nem tartanak igényt. Az Alapító Okirat módosítása során felmerült költségeket a felek tulajdoni hányad arányában vállalják.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által készített szerződések aláírására.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal

(Valamennyi mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)