2020. Január 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló képviselői javaslat.
2. - A 3. sz. felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási előszerződés megkötése.
3. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának módosításáról szóló 114/2018. (VI. 28.) képviselő-testületi határozat módosítása.
4. - A Kőszegi SE elszámolási határidő hosszabbítás iránti kérelme.
5. - A Városi Rádióklubbal kötendő használati megállapodás.
6. - A Kőszeg, 0205/127 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása és területrészének visszaadása.
7. - A képviselő-testület 2020. évi munkatervének jóváhagyása (az előterjesztést később küldjük).
8. - Vagyonügy: A Kőszeg, Rákóczi u. 10. alatti társasház cserekérelme.
9. - Az építésügyi feladatok átadás-átvételére vonatkozó megállapodás megkötése (rendkívüli előterjesztés).
13. - Rendkívüli előterjesztés: A Kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskola tornacsarnoka felújítására pályázat benyújtása.
14. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
6. napirendi pont:
A Kőszeg, 0205/127 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása és területrészének visszaadása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2009 évben hatályos Helyi Építési Szabályzat az akkori 0205/73 hrsz-on szereplő ingatlan vonatkozásában 12 méter széles útszabályozást írt elő. Az akkori tulajdonosok ennek megfelelően a telekalakítást elvégezték és az így kialakult 0205/127 hrsz-ú 348 m2 nagyságú közút tulajdonjogát ajándékozás címén az önkormányzat részére átruházták. A saját tulajdonukban maradt szántó művelési ágú ingatlan családon belül ajándékozásra került a lányuk részére, majd megtörtént ennek a belterületbe vonása, amely jelenleg az ingatlan-nyilvántartásban 4333 hrsz-on szerepel.

Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2014. (X.3.) megalkotása során az Állami Főépítész támogatásával a tárgyi területet érintő 12 méter szélességű útszabályozás 8 méterre lett csökkentve.

A terület tulajdonosa a gáz bevezetését tervezi, azonban a szolgáltató a gázigényét nem fogadta el, mivel az ingatlan-nyilvántartásban a korábbi szabályozásnak megfelelő telekhatár alakult ki. A tulajdonos kéri, hogy a családja által korábban felajánlott területből a jelenlegi szabályozásnak megfelelő 4 méter széles terület (128 m2) visszakerüljön a saját tulajdonába.

Az ügylet során a 0205/127 hrsz-ú kivett 348 m2 területű közút területéből 128 m2 – amelynek értéke 135.680,-Ft – kerülne vissza a kérelmező részére, amelyet korábban ellenérték nélkül adtak át az önkormányzat részére.
Mivel a felajánlott közút még külterületi helyrajziszámon szerepel az ingatlan-nyilvántartásban, így szükséges annak belterületbe vonása, majd megosztása, amely során telekhatár-rendezés következtében a 4333 hrsz-ú ingatlanhoz csatlakozik a 128 m2 terület. Sajnos ez egy földmérési munkarészben nem kezelhető, mivel még a közút külterületi számú, így a munkarészek költségei a következőképpen alakulnak:

• Belterületbe csatolás munkadíja a földhivatali költségekkel együtt 60.000,-Ft, amelyhez még 13.200,-Ft ingatlan-nyilvántartási átvezetési költség kapcsolódik.
• A belterületbe vont 0205/127 hrsz ingatlan megosztásának munkadíja földhivatali díjakkal együtt 60.000,-Ft, majd ennek telekalakítási költsége 24.000,-Ft és ezt követő ingatlan-nyilvántartási átvezetése 13.200,-Ft.

Ez mindösszesen 170.400,-Ft összeget jelent az önkormányzat részére.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta. A Bizottság mindkét határozati javaslatot 6 igen, 1 nem szavazat mellett ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.

Kőszeg, 2020. január 23.

A polgármester nevében:

Németh Ildikó s.k.
városüzemeltetési osztályvezető

I. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 0205/127 hrsz-ú kivett közút megnevezésű ingatlan belterületbe vonását kezdeményezi.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal


II. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 0205/127 hrsz-ú 348 m2 kivett közút - Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2014. (X.3.) önkormányzati rendeletében szabályozott 8 méteres útszakaszon kívül eső - mintegy 128 m2 nagyságú területét a szükséges telekalakítást követően átruházza a Kőszeg, 4333 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa részére.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által készített szerződés aláírására.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: értelemszerű

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)