2020. Január 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló képviselői javaslat.
2. - A 3. sz. felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási előszerződés megkötése.
3. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának módosításáról szóló 114/2018. (VI. 28.) képviselő-testületi határozat módosítása.
4. - A Kőszegi SE elszámolási határidő hosszabbítás iránti kérelme.
5. - A Városi Rádióklubbal kötendő használati megállapodás.
6. - A Kőszeg, 0205/127 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása és területrészének visszaadása.
7. - A képviselő-testület 2020. évi munkatervének jóváhagyása (az előterjesztést később küldjük).
8. - Vagyonügy: A Kőszeg, Rákóczi u. 10. alatti társasház cserekérelme.
9. - Az építésügyi feladatok átadás-átvételére vonatkozó megállapodás megkötése (rendkívüli előterjesztés).
13. - Rendkívüli előterjesztés: A Kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskola tornacsarnoka felújítására pályázat benyújtása.
14. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
4. napirendi pont:
A Kőszegi SE elszámolási határidő hosszabbítás iránti kérelme.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete 5. melléklet III./3.1 pontjában foglaltak alapján 9.000.000,- Ft támogatást nyújtott 2019. évben a Kőszegi Sportegyesület részére, mely támogatással az Önkormányzat a tulajdonában álló 9730 Kőszeg, 6226/2 hrsz-ú, Kenyérhegyi síugrósáncra, a síugró szakosztály részére telepítendő öltöző kiszolgáló konténerek költségeihez járult hozzá. A Kőszegi Sportegyesülettel kötött támogatási szerződésben foglaltak alapján a támogatás elszámolási határideje 2019. december 31. napja volt.
A Kőszegi Sportegyesület elnöke Kenyeri András 2019. december 27. napján kelt levelében jelezte, hogy a konténereket szállító cég a konténereket csak 2020. január 20. napjáig tudja kiszállítani és telepíteni, így erre tekintettel az Egyesület elnöke azzal a kéréssel fordul Polgármester Úr felé, hogy az elszámolási határidőt legyen szíves meghosszabbítani 2020. január 31. napjáig.
Az Egyesület elnöke a korábbiakban már tájékoztatást nyújtott arra vonatkozóan, hogy elvégezték már a konténerek telepítéséhez szükséges földmunkákat, elkészült a szükséges sávlap és fogadószint, telepítésre került a szennyvíz tárolására és kezelésére alkalmas tartály, bekötésre kerültek a szükséges közművezetékek, tehát ténylegesen már csak a konténerek kiszállítására várnak a kivitelezés befejezéséhez.
A támogatási szerződés, valamint a Kőszegi Sportegyesület kérelme az előterjesztéshez csatolásra került.
Az előterjesztést a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra ajánlja.
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.

Kőszeg, 2020. január 23.


Dr. Zalán Gábor s.k.
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Sportegyesülettel (9730 Kőszeg, Petőfi tér 14/A., képviseli: Kenyeri András elnök) kötött K/5412-1/2019. iktatószámú támogatási szerződés elszámolási határidejének 2020. január 31. napjáig történő meghosszabbításához hozzájárul.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Básthy Béla polgármestert az 1. pontnak megfelelően módosított támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)