2020. Január 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló képviselői javaslat.
2. - A 3. sz. felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási előszerződés megkötése.
3. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának módosításáról szóló 114/2018. (VI. 28.) képviselő-testületi határozat módosítása.
4. - A Kőszegi SE elszámolási határidő hosszabbítás iránti kérelme.
5. - A Városi Rádióklubbal kötendő használati megállapodás.
6. - A Kőszeg, 0205/127 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása és területrészének visszaadása.
7. - A képviselő-testület 2020. évi munkatervének jóváhagyása (az előterjesztést később küldjük).
8. - Vagyonügy: A Kőszeg, Rákóczi u. 10. alatti társasház cserekérelme.
9. - Az építésügyi feladatok átadás-átvételére vonatkozó megállapodás megkötése (rendkívüli előterjesztés).
13. - Rendkívüli előterjesztés: A Kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskola tornacsarnoka felújítására pályázat benyújtása.
14. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
13. napirendi pont:
Rendkívüli előterjesztés: A Kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskola tornacsarnoka felújítására pályázat benyújtása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskola és a Sárvári Tankerület vezetése a tornacsarnok felújítását célzó pályázati lehetőséggel kereste meg Kőszeg Város Önkormányzatát. A Magyar Kézilabda Szövetség (továbbiakban: MKSZ) által kiírt, az Országos Tornaterem Felújítási Programhoz kapcsolódó pályázati adatlap benyújtására 2020. január 31-ig van lehetőség.
Az iskolával és a tankerülettel történt előzetes egyeztetés értelmében a tornaterem teljes rekonstrukciója – tetőfelújítás, nyílászárók cseréje, pálya megújítás, vizesblokkok modernizálása – valamint az öltözőknek a szövetség szakmai elvárásaihoz igazodó bővítése indokolt.
A pályázat a felhívás szerint az alábbi sarokpontok mentén halad:
- A pályázó benyújtja a pályázati adatlapot.
- MKSZ a felújítás helyszínén felmérést végez és pontosítja a műszaki tartalmat. Az erről készült jegyzőkönyvet az ingatlan tulajdonosa is jóváhagyja.
- Az MKSZ a helyszíni bejárás adatai és információ alapján műszaki koncepciótervet és előzetes vázlatos költségvetést készít.
- A pályázó a dokumentum áttekintését követően a műszaki tartalomban pontosításokat kezdeményezhet, majd elfogadja a költségvetést és nyilatkozik a szükséges forrás rendelkezésre állásáról.
- Ezt követően szükséges a pályázati biztosítékot az MKSZ számlájára átutalni, mely a teljes költségvetés 5%-a.
- A szükséges tervdokumentációt és a költségvetési kiírásokat az MKSZ készíti el, melyet a tulajdonos jóváhagy.
- A kivitelezőt az MKSZ választja ki – beszerzési eljárás keretében.
- Ezt követően köt megállapodást a pályázó és az MKSZ, melyben rendezik a szakmai elvárásokat és feltételeket, az adatszolgáltatás és együttműködés rendjét.
A Képviselő-testület az MKSZ által meghatározott költségvetés ismeretében és az Önkormányzat akkori pénzügyi lehetőségeinek függvényében dönthet arról, hogy a fejlesztést megvalósítja-e és azt az idei évben tudja-e vállalni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat a csatolt pályázati felhívás figyelembevételével megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.


Kőszeg, 2020. január 29.Básthy Béla s.k.
polgármesterHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Program keretében a Kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskola (Kőszeg, Deák F. u. 6. Helyrajzi szám: 2996/2) tornacsarnokának felújítására. Egyben felhatalmazza a polgármestert a felhívásban szereplő pályázati adatlap aláírására és beküldésére.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)