2020. Január 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló képviselői javaslat.
2. - A 3. sz. felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási előszerződés megkötése.
3. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának módosításáról szóló 114/2018. (VI. 28.) képviselő-testületi határozat módosítása.
4. - A Kőszegi SE elszámolási határidő hosszabbítás iránti kérelme.
5. - A Városi Rádióklubbal kötendő használati megállapodás.
6. - A Kőszeg, 0205/127 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása és területrészének visszaadása.
7. - A képviselő-testület 2020. évi munkatervének jóváhagyása (az előterjesztést később küldjük).
8. - Vagyonügy: A Kőszeg, Rákóczi u. 10. alatti társasház cserekérelme.
9. - Az építésügyi feladatok átadás-átvételére vonatkozó megállapodás megkötése (rendkívüli előterjesztés).
13. - Rendkívüli előterjesztés: A Kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskola tornacsarnoka felújítására pályázat benyújtása.
14. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
2. napirendi pont:
A 3. sz. felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási előszerződés megkötése.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg város 3. számú felnőtt körzet háziorvosi alapellátásának biztosítása tárgyában Dr. Dancs-Hang Dórával kötött feladat-ellátási szerződés 2019. június 30. napjával közös megegyezéssel megszüntetésre került. A doktornő vállalta, hogy ingyen és térítésmentesen átadja a praxisjogát az új háziorvosnak. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 13/A. § (1) bekezdése alapján a praxisjog elidegenítésére, illetve jelen esetben ingyenes átadására a feladat-ellátási szerződés megszűnését követő 6 hónap alatt volt lehetőség. Mivel ez a határidő eltelt, Dr. Dancs-Hang Dóra praxisengedélyét az engedélyező szerv visszavonja. Ezzel az Önkormányzatnak jelenleg tennivalója nincs.
2019. július 1-jétől Kőszeg Város Önkormányzata kapta meg határozatlan időre a tartósan betöltetlen 3. számú felnőtt körzetben háziorvosi ellátás helyettesítéssel történő ellátására a működési engedélyt. A 3. számú körzet helyettesítését helyettesítési szerződésben foglaltak szerint 2020. június 30-ig Dr. Nedeczky Veronika, Dr. Prugberger János és Dr. Pusztai Gergő látják el.

Kőszeg Város Önkormányzata pályázatot hirdetett a tartósan betöltetlen – jelenleg helyettesítéssel ellátott – 3. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására. A 3. körzet praxisjogát számos orvosi hirdetési felületen hirdettük.

2020. január 14-én Dr. Varga István nyújtotta be a praxisjog ingyenes átvételére a pályázatát.
A háziorvosi feladatokat vállalkozási formában kívánja ellátni. A praxist 2020. április 15-től a BORBÁLA Egészségügyi Szolgáltató Bt. tagjaként, mint személyesen közreműködő orvos szeretné átvenni.

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/A. §-a alapján, ha az önkormányzat - a praxisjog engedélyezésére jogosult egészségügyi államigazgatási szerv véleményének kikérését követően - a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal az adott körzetben feladat-ellátási szerződést kíván kötni, akkor erről a feleknek előszerződést kell kötni. (Az előszerződést a praxisengedély kiadása iránti kérelemhez is csatolni szükséges az engedélyező szerv felé.)

Amennyiben az Önkormányzat nem kíván a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal feladat-ellátási szerződést kötni, akkor erről a bejelentés napjától számított 45 napon belül nyilatkoznia kell.

A Korm. rendelet szerint 2020. január 1-től a praxisengedély kiadása az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) hatáskörébe került. Az ÁEEK tájékoztatása szerint a véleményüket az érintett háziorvos végzettségének és munkaköri alkalmassági vizsgálati dokumentációjának birtokában tudják közölni, ezért az előzetes véleménykérésünk mellé kérik ezek csatolását is. Amint a szükséges dokumentumok a rendelkezésünkre állnak, az előzetes véleményt megkérjük az illetékes szervtől.

Az előterjesztést a Pénzügyi és a Humánerőforrás Bizottság megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen döntést hozni arról, hogy amennyiben az engedélyező szerv véleménye szerint Dr. Varga István megfelel a praxisjog megszerzéséhez szükséges feltételeknek, kívánja-e Dr. Varga Istvánt területi ellátási kötelezettséggel háziorvosi alapellátásban – feladat-ellátási szerződéssel - foglalkoztatni.

Kőszeg, 2020. január 23.

Básthy Béla polgármester nevében:
Mezei Virág s.k.
igazgatási és építéshatósági osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és a BORBÁLA Egészségügyi Szolgáltató Bt. között kötendő feladat-ellátási előszerződést a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert az előszerződés aláírására, amint az ÁEEK támogató véleménye rendelkezésre áll.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti előszerződésben foglaltak teljesülése esetén a Kőszeg Város Önkormányzata és a BORBÁLA Egészségügyi Szolgáltató Bt. között kötendő feladat-ellátási szerződést aláírja.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: 1. pont értelemszerűen
2. pont értelemszerűen

(Valamennyi mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)