2020. Február 27., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A közművelődésről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A 2020. évi vagyonkoncepció jóváhagyása, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltató kijelölése, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló 12/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.
7.a - Az Írottkő Natúrparkért Egyesület 2019. évi szakmai beszámolója és 2020. évi munkaterve.
7.b - Beszámoló a Térségi TDM szervezet és Tourinform 2019. évi tevékenységéről.
8. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat, valamint a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.
9. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház alapító okiratának módosítása.
10. - A 2020. évi városbejárási terv jóváhagyása.
11. - A Kőszegi Lóránt Gyula Futball Club tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme.
12. - A polgármester 2020. évi szabadságtervének jóváhagyása.
13. - A Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottságba külső tag választása.
14. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
15. - Egy mappában a 2020. február 27-i képviselő-testületi ülés anyagai.
16. - Rendkívüli előterjesztés: Dr. Varga István háziorvos telephely bejegyzés iránti kérelme valamint ingatlanhasználati szerződésének jóváhagyása.
2. napirendi pont:
A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletet felülvizsgálatra került.

Indokolás

A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: Szr.) a települési támogatások jogosultsági feltételeinek meghatározásánál a jövedelemhatárok a mindenkori öregségi nyugdíjminimumhoz igazodnak. Ennek összege 2008. január 1. óta nem emelkedett (28.500 Ft), ezért tartottuk ismét indokoltnak a jövedelemhatárok felülvizsgálatát. Ezen jövedelemhatárok miatt évről évre kevesebben tudnak települési támogatást igényelni, annak ellenére, hogy szükségük lenne rá.

A rendelet-tervezet alapján így az kaphatna általános települési támogatást, akinek
a) a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250%-át (71.250 Ft);
b) egyedülálló esetén a havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250%-át (71.250 Ft);
c) egyedülélő esetén a havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 350%-át (99.750 Ft);
d) a gyermekét egyedülállóként nevelő szülő családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300%-át (85.500 Ft)
nem haladja meg. Az általános települési támogatás 7.500 Ft-ról 8.000 Ft-ra lenne emelve.

Rendkívüli települési támogatás egy főre jutó jövedelemhatára az öregségi nyugdíjminimum 400%-áról (114.000 Ft) 420%-ára (119.700 Ft) kerülne megemelésre, összege 25.000 Ft-ról 30.000 Ft-ra nőne.

Gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök megvásárlásához adható települési támogatás tekintetében az egy főre jutó jövedelemhatár az öregségi nyugdíjminimum 400%-áról (114.000 Ft) 420%-ára (119.700 Ft) emelkedne, összege 7.500 Ft-ról 10.000 Ft-ra nőne.

Az Szr. 5/D. § (4) bekezdése alapján a jegyző minden év február 5-ig köteles kimutatást kérni a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek összegéről (mellékletként csatolva). A kimutatás szerint a legolcsóbb temetés összege 264.300,- Ft (Áfa-val). Ettől az összegtől is függ az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként nyújtott támogatás. Ennek mértéke szintén növekedne az alábbiak szerint:
Amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem
a) 85.500 Ft és 99.750 Ft között van: 39.645 Ft,
b) 71.250 Ft és 85.500 Ft között van: 52.860 Ft,
c) 57.000 Ft és 71.250 Ft között van: 66.075 Ft,
d) 42.750 Ft és 57.000 Ft között van: 79.290 Ft,
e) 42.750 Ft alatt van: 79.290 Ft és 264.300 Ft között.

A rendelet-tervezet szerint a gyermekenként adható települési támogatás összege 10.000 Ft-ról 15.000 Ft-ra nőne. Az új szabályozás szerint ez a típusú támogatás akkor adható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 420 %-át. (119.700 Ft).

Kőszeg Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programjában feltárásra került az a probléma, mely szerint a családoknak anyagi okok miatt gondot okoz a gyógyászati segédeszközök beszerzése, illetve pótlása a gyermekek részére. Ennek ismeretében „Ebcsont beforr – Települési támogatások bővítése” címmel került megfogalmazásra intézkedési terv. Valamennyi érintett rászoruló gyermek részére önkormányzati támogatás lenne megállapítva. A támogatás feltétele, hogy a családban az egy főre jutó jövedelem ne haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 350%-át (99.750 Ft), igazolni kellene a gyógyászati segédeszköz szükségességét és számlával a megvásárlását.

A természetben nyújtott támogatások között a tervezet szerint a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez adható települési támogatás összege 20.000 Ft-ról 30.000 Ft-ra emelkedne.

A rendelet-tervezet alapján a lakhatási kiadások viseléséhez adható települési támogatás feltételeként meghatározott háztartás egy főre jutó jövedelme (öregségi nyugdíjminimum 300%-a, azaz 85.500 Ft) általánosságban nem emelkedne, de az egyszemélyes háztartás esetében ez 350%-ban (99.750 Ft) lenne meghatározva.

Bár a rászorultak száma mindig nehezen kalkulálható, a korábbi évek tapasztalatai és a rendelkezésünkre álló adatok alapján a 2020. évi költségvetésben települési támogatásra biztosított 30,4 M Ft fedezetet nyújt a jelenlegi települési támogatások bővítésére és új települési támogatás bevezetésére.

A képviselő-testület 2020. február 13-i ülésén tárgyalta a Kőszegi Szociális Gondozási Központ intézményi térítési díjait. Az intézményi térítési díjak a képviselő-testületi döntésnek megfelelően kerültek beépítésre a rendelet-tervezetbe április 1-jei hatállyal.

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság és a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet szíveskedjenek elfogadni.


Kőszeg, 2020. február 20.


A polgármester nevében:


Mezei Virág s.k.
igazgatási és építéshatósági osztályvezetőELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló
7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezethez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:
Az alacsony jövedelemmel rendelkező családok helyzete javul. A jövedelemhatárok emelésével többen juthatnak települési támogatáshoz. A szociális szolgáltatások intézményi térítési díjai részben emelkednek.

II. gazdasági hatásai:
A rendelet megalkotásával az önkormányzat kiadásai várhatóan nem emelkednek a költségvetésben tervezettekhez képest.

III. költségvetési hatásai:
A rendelet megalkotásával az önkormányzat kiadásai a költségvetéshez képest várhatóan nem változnak.

IV. környezeti következményei:
A tervezetnek környezeti következményei nincsenek.

V. egészségi következményei:
A tervezetnek egészségi következményei nincsenek.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A tervezet az új települési támogatás bevezetése miatt további adminisztratív terhet jelent a hivatalnak.

VII. megalkotásának szükségessége:
A képviselő-testületnek az intézményi térítési díjakkal kapcsolatos döntését szükséges beépíteni.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A VII. pont tekintetében a helyi szabályozás elmaradása törvénysértést eredményezne.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak, a pénzügyi feltételek az önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosítottak.Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2020. (II. ) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló
7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításárólKőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 92. § (2) bekezdés f) pontjában és 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Szr.) 5/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás akkor adható, ha
a) a családban az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250%-át;
b) egyedülálló esetén a havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250%-át;
c) egyedülélő esetén a havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 350%-át;
d) a gyermekét egyedülállóként nevelő szülő családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300%-át
nem haladja meg.”

2. §

Az Szr. 5/B. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„5/B. § Rendkívüli települési támogatás évente egy alkalommal – az 5. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott kiadások miatt, annak igazolásával – 30.000,- Ft összeghatárig adható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 420%-át.”

3. §

Az Szr. 5/C. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„5/C. § Az 5/A. § (1) bekezdésben foglaltakon túl a gyógyszerkiadások és gyógyászati segédeszköz megvásárlásával kapcsolatos kiadások viseléséhez, annak igazolásával, évente két alkalommal részesíthető települési támogatásban az a kérelmező, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 420 %-át. A támogatás összege alkalmanként nem lehet magasabb 10.000,- Ft-nál.”

4. §

Az Szr. 5/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 5/A. § (1) bekezdésben foglaltakon túl az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított települési támogatás legkisebb összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének
a) 15%-a, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300%-át, de nem haladja meg annak 350%-át,
b) 20%-a, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250%-át, de nem haladja meg annak 300%-át,
c) 25%-a, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200%-át, de nem haladja meg annak 250%-át,
d) 30%-a, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át, de nem haladja meg annak 200%-át,
e) 31%-100%-a, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át.”

5. §

Az Szr. 5/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5/E. § Az 5/A. § (1) bekezdésében foglaltakon túl évente egy alkalommal a gyermek 18 éves koráig gyermekenként 15.000,- Ft települési támogatás adható az 5. § (2) bekezdés bf)-bj) és c) pontja alapján, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 420 %-át.”

6. §

Az Szr. 8/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

„(1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatás nyújtható (a továbbiakban: lakásfenntartási támogatás). A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez, havi rendszerességgel adott természetbeni hozzájárulás. Lakásfenntartási támogatás a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletéhez, a közös költséghez vagy a tüzelőanyag költségeihez.”

7. §

Az Szr. 13. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Kőszegi Szociális Gondozási Központban az étkeztetés intézményi térítési díja, amennyiben az igénybe vevő havi jövedelme
a) nem haladja meg a 100.000,- Ft-ot: 760,- Ft/ellátási nap,
b) meghaladja a 100.000 Ft-ot: 830 Ft/ellátási nap.”

8. §

Az Szr. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Idősek Otthona intézményi térítési díja:
a) intézményi étkezéssel: 3.670,- Ft/ ellátási nap,
b) intézményi étkezés nélkül: 2.810,- Ft/ellátási nap.”

9. §

Az Szr. 19. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Hajléktalanok Átmeneti Szállásán az intézményi térítési díj: 1.000,- Ft/nap.”

10. §

Az Szr. a következő 5/F. §-sal egészül ki:

„5/F. § (1) Az 5/A. § (1) bekezdésében foglaltakon túl a gyermek 18 éves koráig települési támogatás adható a gyermek gyógyászati segédeszközeinek (a továbbiakban: eszköz) megvásárlásához, az eszköz értékének maximum 80%-áig, de legfeljebb gyermekenként évente 30.000,- Ft összeghatárig.
(2) Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás akkor adható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 350%-át, továbbá a házi gyermekorvos vagy szakorvos az eszköz szükségességét és a kérelmező annak megvásárlását a gyermek nevére kiállított számlával igazolja.”

11. §

Az Szr. 8/B. §-a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás annak a személynek nyújtható, akinek
a) a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300%-át;
b) egyszemélyes háztartás esetén a havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 350%-át
nem haladja meg és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.”

12. §

(1) Az Szr. 5/A. § (1) bekezdésében a „7.500,- Ft-ot” szövegrész helyébe a „8.000,- Ft-ot” szöveg lép.
(2) Az Szr. 5/D. § (4) bekezdésében a „2019. március 10-től 243.205,- Ft (ÁFA-val)” szövegrész helyébe a „264.300,- Ft (ÁFA-val)” szöveg lép.
(3) Az Szr. 8/A. §-ában a „20.000,- Ft-nál” szövegrész helyébe a „30.000,- Ft-nál” szöveg lép.
(4) Az Szr. 14. § (5) bekezdésében a „660,- Ft/gondozási óra” szövegrész helyébe a „720,- Ft/gondozási óra” szöveg lép.
(5) Az Szr. 16. § (5) bekezdésében a „25,- Ft/ ellátási nap” szövegrész helyébe a „0,- Ft/ellátási nap” szöveg lép.

11. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2020. április 2-án hatályát veszti.
(2) A 7-9. § és a 10. § (4)-(5) bekezdése 2020. április 1-jén lép hatályba.


Básthy Béla s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)