2020. Február 27., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A közművelődésről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A 2020. évi vagyonkoncepció jóváhagyása, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltató kijelölése, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló 12/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.
7.a - Az Írottkő Natúrparkért Egyesület 2019. évi szakmai beszámolója és 2020. évi munkaterve.
7.b - Beszámoló a Térségi TDM szervezet és Tourinform 2019. évi tevékenységéről.
8. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat, valamint a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.
9. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház alapító okiratának módosítása.
10. - A 2020. évi városbejárási terv jóváhagyása.
11. - A Kőszegi Lóránt Gyula Futball Club tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme.
12. - A polgármester 2020. évi szabadságtervének jóváhagyása.
13. - A Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottságba külső tag választása.
14. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
15. - Egy mappában a 2020. február 27-i képviselő-testületi ülés anyagai.
16. - Rendkívüli előterjesztés: Dr. Varga István háziorvos telephely bejegyzés iránti kérelme valamint ingatlanhasználati szerződésének jóváhagyása.
6. napirendi pont:
Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!


Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról a 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete rendelkezik.
Indokolás
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 35. §-a rendelkezik a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről. Eszerint a képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg. Ha az önkormányzati képviselő tanácsnok, önkormányzati bizottság elnöke vagy tagja, számára magasabb összegű tiszteletdíj is megállapítható. Az önkormányzati képviselő számára történő tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatai ellátását.
Az önkormányzati képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselő-testület, továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költsége megtéríthető. A képviselői költségek kifizetését a polgármester engedélyezi. Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekből nyilvános adat.
A bizottsági tagok tiszteletdíjára vonatkozóan Polgármester Úr Kőszeg Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének elfogadása során a külső bizottsági tagok tiszteletdíjára 7.000,- Ft emelést javasolt, melynek mértéke ezzel 25.000,- forint/hó, míg a képviselő-testületi tagok bizottsági tagságuk utáni tiszteletdíjainál pedig egységes tiszteletdíj mértéket javasolt megállapítani bizottsági tagságonként, 18.000,- forint/hó összegben. Javaslatát a T. Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe beépítette, most ez kerül átvezetésre a tárgyi önkormányzati rendelet módosításával.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjék!


Kőszeg, 2020. február 20.A polgármester nevében:


dr. Nagy Edina s.k.
aljegyzőELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló
37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezethez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)


A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:
A módosítás a lakosságot nem érinti.

II-III. gazdasági, költségvetési hatásai:
A tervezetnek költségvetési hatása az Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe 1,4 millió forint összegben beépítésre került.

IV. környezeti következményei:
A tervezetnek környezeti következménye nincs.

V. egészségi következményei:
A tervezetnek egészségi következménye nincs.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Adminisztratív terhet nem jelent.

VII. megalkotásának szükségessége:
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe beépítésre került, ezért szükséges a tárgyi önkormányzati rendelet módosítása.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A költségvetési rendelettel nem kerülne összhangba a tárgyi önkormányzati rendelet.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. (II. ....) önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) szóló önkormányzati rendelet módosításárólKőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„c) a bizottságok tagjai részére
ca) önkormányzati képviselők esetén - az alapdíjon felül - bizottsági tagságonként az alapdíj 30 %-ának megfelelő, 18.000,- Ft/hó tiszteletdíjat,
cb) külső bizottsági tagság esetén 25.000,- Ft/hó tiszteletdíjat
állapít meg.”

2.§

Hatályát veszti az R. 3. § (2) bekezdése.

3. §

Ez a rendelet 2020. március 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.Dr. Zalán Gábor s.k. Básthy Béla s.k.
jegyző polgármester(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)