2020. Február 27., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A közművelődésről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A 2020. évi vagyonkoncepció jóváhagyása, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltató kijelölése, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló 12/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.
7.a - Az Írottkő Natúrparkért Egyesület 2019. évi szakmai beszámolója és 2020. évi munkaterve.
7.b - Beszámoló a Térségi TDM szervezet és Tourinform 2019. évi tevékenységéről.
8. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat, valamint a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.
9. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház alapító okiratának módosítása.
10. - A 2020. évi városbejárási terv jóváhagyása.
11. - A Kőszegi Lóránt Gyula Futball Club tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme.
12. - A polgármester 2020. évi szabadságtervének jóváhagyása.
13. - A Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottságba külső tag választása.
14. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
15. - Egy mappában a 2020. február 27-i képviselő-testületi ülés anyagai.
16. - Rendkívüli előterjesztés: Dr. Varga István háziorvos telephely bejegyzés iránti kérelme valamint ingatlanhasználati szerződésének jóváhagyása.
4. napirendi pont:
A 2020. évi vagyonkoncepció jóváhagyása, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!


a) A 2020. évi vagyongazdálkodási koncepció

Az idei évi vagyongazdálkodási koncepció az elmúlt években kialakult gyakorlatot részben alapul véve, az irányelveket újragondolva került összeállításra.

Az üzleti vagyon részét képező ingatlanok tekintetében továbbra is két kategóriát határoztunk meg, így az egyedi döntés alapján elidegeníthető, valamint az el nem idegeníthető csoportban külön-külön vagyontípusonként soroltuk be az ingatlanokat a koncepcióban megjelölt indokok alapján.

Kőszeg Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében a vagyongazdálkodási bevételek tervezett előirányzataként a „Kőszegfalvi lakópark” területén található 45 db építési telek lett
beállítva 72.829.500,-Ft összeggel. A területeket kiemelt projektként kezelve egyben célszerű értékesíteni azzal, hogy a terület közműfejlesztése a leendő befektetői csoportot terheli a belső úthálózat kialakításával egyetemben. Az eredményesebb értékesítés érdekében ingatlanközvetítő céggel kötöttünk megállapodást.


A lakásbevétel előirányzata 18 MFt összegen szerepel.
A koncepcióban a lakások javasolt listája az ingatlankezelő Kőszegi Városüzemeltető Kft. közreműködésével közösen meghatározott szempontok figyelembevételével lett előkészítve. Az önkormányzati lakásállomány jelenleg 291 db, amely hasonló nagyságú településekhez viszonyítva magasabb (2017. évi statisztikai adatok szerint pl. Sárvár lakásállománya 192 db, Celldömölké 263 db). Kőszeg város tulajdonában lévő lakások közül jelentős azok száma, amelyek gazdaságosan nem helyreállíthatók, a bérleti díjbevételek nem fedezik a felújításukat, állapotuk évről-évre romlik, így ezek értékesítése mind műszaki mind gazdaságossági szempontból indokolt.
A fentiekre tekintettel az értékesítés megkezdését megelőzően szeretnénk tárgyalásokat folytatni pénzintézetekkel annak érdekében, hogy a bérlők esetleges vásárlási szándéka esetén kedvező finanszírozású lehetőségekről tudjuk tájékoztatni őket, többek között a nagycsaládosok által igénybe vehető támogatásokról.

Az egyedi kategóriában szereplő lakások közül a következő 3 db lakás üresen áll:
• A Várkör 110. 1. emelet 4. sz. alatti 95 m2 nagyságú lakás. Erre korábban készült értékbecslés, azt aktualizálni szükséges.

• A Dózsa Gy. u. 21. 2. emelet 21. sz. alatti 38 m2 lakás megüresedését év elején jelezte az ingatlankezelő, amelyre aktuális értékbecslési szakvélemény is készült. A lakás piaci értéke 7.200.000,-Ft összegben lett megállapítva.

• A Gyöngyös u. 24/C. 1. emelt 19. sz. alatti 53 m2 nagyságú lakás leadása jelenleg még folyamatban van.

Az elmúlt évben liciteljárás keretében próbáltuk a következő 3 db zártkerti művelésű területet értékesíteni, azonban az eljárás eredménytelenül zárult. Érdeklődő lenne az egyik területre, azonban a meghatározott vételárat magasnak találja.

Hrsz-Megnevezés Terület nagyság Kikiáltási ár
6953 hrsz – gyümölcsös, szőlő és gazdasági épület, gyümölcs 3037 m2 911.100 Ft
6947/2 hrsz - gyümölcsös 7092 m2 3.546.000 Ft
6930 hrsz – rét, gyümölcsös 4207 m2 1.262.100 Ft

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II.2.) önkormányzati rendelete szerint kétszeri sikertelen pályáztatás után lehetőség van a vagyontárgy árát legfeljebb 25 %-kal csökkenteni.


b) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása

A vagyonkoncepció tárgyalása kapcsán áttekintésre került Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II.2.) önkormányzati rendelete.

Indoklás

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II.2.) önkormányzati rendeletének Kőszeg Város Önkormányzata 2020. évi vagyongazdálkodási koncepciójával szorosan összefüggő módosítását előkészítettük.

A bérlakások elidegenítése esetén a jelenlegi szabályozáshoz képest egyösszegű váráslásnál 10 % árengedmény helyett 15 %-ot jelöltünk meg. Részletfizetés esetén a vételár 20 %-ának egyösszegű lefizetése indokolt 10 % helyett, továbbá a részletfizetés mértékét legfeljebb 15 évben határoztuk meg.
A módosítási javaslatok a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseivel összhangban állnak.
A rendelet tervezetben egyösszegű fizetés esetén biztosított 15 % árengedmény a lakás megvásárlására ösztönzőleg hat, másrészt a bevételek előbbi realizálódása válik lehetővé.

Egyúttal a rendelet mellékletét képező törzsvagyon egyes részeinél korrekciót hajtottunk végre az időközben történt telekalakítások átvezetése miatt.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság, a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta.
A Városfejlesztési Bizottság az I-VI határozati javaslatokat és a rendelet módosítást 6 igen 1 nem szavazat mellett, azzal javasolja elfogadni, hogy a IV-VI. határozati javaslatok esetében 15 % csökkentést ajánl.
A Humánerőforrás Bizottság valamennyi határozati javaslatot és rendelet módosítást egyhangúlag elfogadásra ajánlja a IV-VI. határozati javaslatok esetében 15 % csökkentéssel.
A Pénzügyi Bizottság az I-III. határozati javaslatokat egyhangúlag, a IV-VI. határozati javaslatok tekintetében 15 % csökkentést 7 igen, 1 nem szavazat mellett, míg a rendelet tervezetet azzal a módosítással javasolja 7 igen, 1 nem szavazattal a Képviselő-testületnek elfogadásra, hogy az egyösszegű vásárlásnál 20 % árengedmény legyen biztosítva.


Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2020. évi vagyonkoncepciót, valamint a rendelet-tervezetet megtárgyalni és a döntését meghozni szíveskedjen!

Kőszeg, 2020. február 20.


A polgármester nevében:

Németh Ildikó s.k.
városüzemeltetési osztályvezető
I. HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi vagyongazdálkodási koncepciót elfogadja és elrendeli a végrehajtáshoz szükséges intézkedések megtételét.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: folyamatos


II. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Várkör 110. 1. emelet 4. szám (Hrsz.: 3505/A/4) alatti 95 m2 nagyságú lakás licit eljárással való értékesítését az értékbecslésben szereplő induló vételáron.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által készített adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal

III. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Dózsa Gy. u. 21. 2. emelet 21. szám (Hrsz.:1170/1/A/21) alatti 38 m2 nagyságú lakás licit eljárással való értékesítését az értékbecslésben szereplő induló vételáron.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által készített adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal


IV. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet 20. § (5) bekezdésében foglalt jogkörével élve a Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Kőszeg, 6953 hrsz-ú gyümölcsös, szőlő és gazdasági épület, gyümölcsös megnevezésű 3037 m2 nagyságú ingatlant liciteljárás útján értékesíti az ingatlanforgalmi értékbecslésben szereplő 911.100,- Ft …..%-ával csökkentett, …………,- Ft induló vételáron.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által elkészítendő adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal

V. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet 20. § (5) bekezdésében foglalt jogkörével élve a Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Kőszeg, 6947/2 hrsz-ú gyümölcsös megnevezésű 7092 m2 nagyságú ingatlant liciteljárás útján értékesíti az ingatlanforgalmi értékbecslésben szereplő 3.546.000,- Ft …..%-ával csökkentett, …………,- Ft induló vételáron.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által elkészítendő adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal

VI. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet 20. § (5) bekezdésében foglalt jogkörével élve a Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Kőszeg, 6930 hrsz-ú rét, gyümölcsös megnevezésű 4207 m2 nagyságú ingatlant liciteljárás útján értékesíti az ingatlanforgalmi értékbecslésben szereplő 1.262.100,- Ft …..%-ával csökkentett, …………,- Ft induló vételáron.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által elkészítendő adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal
A KONCEPCIÓ FELÉPÍTÉSE


1. Vagyongazdálkodási irányelvek

2. Egyedi döntés alapján elidegeníthető vagyon

 Lakások
 Garázsok
 Helyiségek
 Telkek, földrészletek

3. El nem idegeníthető vagyon

 Lakások
 Garázsok
 Helyiségek
 Telkek, földrészletek


1. VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRÁNYELVEK

Az önkormányzati tulajdonú lakások, nem lakás funkciójú épületek és udvarok, helyiségek, garázsok, valamint a telkek és egyéb földrészletek elidegenítésénél a következő kettő kategória került kialakításra.

1. Az el nem idegeníthető kategóriában főként a jó állapotú, többségi tulajdonban lévő, felújított, várospolitikai szempontból hasznos ingatlanok szerepelnek, valamint a Magyar Államtól önkormányzati tulajdonba kapott elidegenítési és terhelési tilalommal terhelt vagyonelemek, továbbá azon ingatlanok, amelyek ingatlan-nyilvántartási besorolásuk ellenére a jelenlegi vagy tervezett rendezési tervi funkciója nem teszi lehetővé azok elidegenítését.

2. Az egyedi döntés alapján elidegenítésre javasolt vagyonelemek elidegenítését várospolitikai, városrendezési elvekkel együtt vizsgálva kell megállapítani. Az ide tartozó vagyontárgyak értékesítése beérkező kérelem, vagy a vagyonnal rendelkezni jogosult rendelkezése alapján történik Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II.2.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti értékhatártól függően.

A vagyongazdálkodás során különös figyelemmel kell lenni a következőkre:

• Az előirányzott vagyonbevétel realizálása érdekében a „Kőszegfalvi lakóparkban” található 45 db építési telek együttes értékesítése.

• A műszakilag leromlott állapotú lakások értékesítése.

• Pénzintézetekkel történő tárgyalások lefolytatása annak érdekében, hogy a lakásbérlő esetleges vásárlási szándéka fennállása esetén kedvező finanszírozású lehetőségekről tájékozódjon, többek között a nagycsaládosok által igénybe vehető támogatásokról.

• Rendezni kell a jogosulatlanul használt önkormányzati ingatlanok jogi helyzetét és hasznosítási lehetőségeit.

• Az előterjesztett anyagokhoz becsatolt szakvélemény tartalmazza az adott ingatlant bemutató fotómelléklet, műszaki dokumentumokat. Szükséges az értékbecslő és vagyonhasznosító konzultálása a kezelővel. Az értékbecslésekben dokumentálni kell a bérlő által elvégzett, ingatlankezelő által elismert és bérbeszámításra nem került felújítások műszaki alátámasztását is.

• Az ingatlan értékesítése csak a fennálló bérleti- és közműdíj tartozás kiegyenlítése után lehetséges.

• A bérlakás-állomány fejlesztése érdekében törekedni kell a pályázati lehetőségek igénybevételére.


• A vagyonkoncepció vagyonszerzés esetén frissítést igényel. Az önkormányzati tulajdonba került ingatlanok kategóriába sorolásáról minden esetben egyedileg kell dönteni. A koncepcióban fel nem sorolt vagyonelemek értékesítése esetén úgy kell eljárni, mint az egyedi döntés alapján értékesíthető ingatlanok esetében.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendelettervezethez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)


A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:
A bérlakások elidegenítésére vonatkozó módosítás kihat a bérlők vásárlási szándékára.

II. gazdasági hatásai:
A módosítás anyagi kihatással jár a bérlőkre és az önkormányzatra egyaránt.

III. költségvetési hatásai:
Műszakilag leromlott állapotú ingatlanok értékesítésével a bevétel növekszik.

IV. környezeti következményei:
A tervezetnek környezeti következményei nincsenek.

V. egészségi következményei:
A tervezetnek egészségi következményei nincsenek.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A tervezet az adminisztrációs terhek megnövekedésével jár.

VII. megalkotásának szükségessége:
A rendeletben biztosított kedvezményen túl a melléklet aktualizálása vált szükségessé az időközben bekövetkezett telekalakítások miatt.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A magasabb szintű jogszabályoknak való ellentmondás törvénysértést eredményezne.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
E rendelet alkalmazása nem igényel többletfeltételt az eddigiekhez képest.TERVEZET
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. (…....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi törvény CLXXXIX. törvény 110. § (2) bekezdésében, továbbá a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b)-c) pontjában, 11. § (16) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II.2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 22.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A lakás bérlője a szerződés megkötésekor – kérelmére – a vételár 20 %-át köteles egyösszegű vételárrészként megfizetni, míg a fennmaradó hátralékra – kérelmére – havonta fizetendő részletekben, egyenlő mértékben legfeljebb 15 évi részletfizetési kedvezmény illeti meg.”

2.§

A Rendelet 22.§ (3) bekezdésében a „10 % árengedmény” szövegrész helyébe a „15 % árengedmény” szöveg lép.

3.§

A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
4. §

Hatályát veszti a Rendelet 30/C. §-a.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.Dr. Zalán Gábor s. k. Básthy Béla s. k.
jegyző polgármester

1. melléklet a …/2020. (……) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2007. (II.2.) önkormányzati rendelethez:(Valamennyi mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)