2020. Február 27., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A közművelődésről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A 2020. évi vagyonkoncepció jóváhagyása, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltató kijelölése, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló 12/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.
7.a - Az Írottkő Natúrparkért Egyesület 2019. évi szakmai beszámolója és 2020. évi munkaterve.
7.b - Beszámoló a Térségi TDM szervezet és Tourinform 2019. évi tevékenységéről.
8. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat, valamint a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.
9. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház alapító okiratának módosítása.
10. - A 2020. évi városbejárási terv jóváhagyása.
11. - A Kőszegi Lóránt Gyula Futball Club tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme.
12. - A polgármester 2020. évi szabadságtervének jóváhagyása.
13. - A Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottságba külső tag választása.
14. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
15. - Egy mappában a 2020. február 27-i képviselő-testületi ülés anyagai.
16. - Rendkívüli előterjesztés: Dr. Varga István háziorvos telephely bejegyzés iránti kérelme valamint ingatlanhasználati szerződésének jóváhagyása.
5. napirendi pont:
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltató kijelölése, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló 12/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Új közszolgáltatási szerződés megkötése kapcsán áttekintésre került a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 12/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet.

Indokolás

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 12/2014. (III.28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, szállítására és ártalmatlanító helyre történő elhelyezéssel kapcsolatos közszolgáltatás elvégzésére a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Városüzemeltető Kft.) került kijelölésre.

A Közszolgáltató kiválasztása közbeszerzés útján történhet, illetve ha közbeszerzési eljárás lefolytatása nem szükséges, az önkormányzat kijelölheti a közszolgáltatót.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) által meghatározott értékhatárokat figyelembe véve 2 éves időtartam esetében nem szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatása.

A Rendelet szerint pályáztatás keretében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/F. § (3) bekezdésére tekintettel - amely ezen közszolgáltatás elvégzésére jogosultak körét határozza meg - 3 ajánlattevőt kértünk fel ajánlattételre. A megadott határidőig egy érvényes ajánlat érkezett a Városüzemeltető Kft. részéről. A másik két ajánlattevő kapacitás hiányra hivatkozva nem adott ajánlatot.

A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény (továbbiakban: Szrt.) 1. § (1) bekezdése és a 4. §-a alapján a közszolgáltatás díja (alapdíj és ürítési díj) a 2013. július 1-jét követő időszakban teljesített szolgáltatás vonatkozásában nem haladhatja meg a 2013. január 31-én jogszerűen alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján, ugyanazon feltételekkel számított összeg 90%-át; természetes személyek esetében 1714 Ft/m3 + ÁFA, jogi személyek esetében pedig 2128,- Ft/m3 + ÁFA összeget.

A leírtakra tekintettel javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező közszolgáltatás ellátására 2 éves időtartamra (2020. március 1. – 2022. február 28.) a Városüzemeltető Kft-t jelölje ki.

Előkészítettük a Rendelet módosítását is, melyben pontosításra kerültek a jogszabály helyek, valamint a szolgáltatás időtartamát módosítottuk 2 évre.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdése előírja, hogy a környezetvédelmi tárgyú rendeletek tervezeteit az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezésre meg kell küldeni, amelyet megtettünk. Állásfoglalásukat még várjuk.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta. A határozatot és a rendelet módosítást mindkét bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot, valamint a rendelet módosítást elfogadni szíveskedjen!

Kőszeg, 2020. február 21.

A polgármester nevében:

Németh Ildikó s. k.
városüzemeltetési osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-vel a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó Közszolgáltatási Szerződést a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 12/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)


A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:
A módosítással továbbra is megvalósul a környezettudatos, egészséges életkörülmények fenntartása.

II. gazdasági hatásai:
A közszolgáltatási díj beszedésére továbbra is a közszolgáltató jogosult, az ő bevételét képezi.

III. költségvetési hatásai:
A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény előírásainak teljesítése közvetett költségvetési kiadásnövelő hatással jár.

IV. környezeti következményei:
A tervezet továbbra is kötelező jelleggel írja elő a közszolgáltatás igénybevételét, s ezáltal segíti a környezetszennyezés megelőzését, a felszín alatti ivóvízkészlet védelmét.

V. egészségi következményei:
A tisztább környezet közvetetten pozitív egészségi következménnyel bír.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása - évenkénti ellenőrzés, adategyezetés - van.

VII. megalkotásának szükségessége:
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontja a települési önkormányzat feladataként írja elő a szennyvíz begyűjtését.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A helyi szabályozás elmaradása jogszabálysértést eredményez és a kormányhivatal törvényességi intézkedését vonja maga után.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Az eddigiekhez képest nem igényel többlet feltételt


Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2020. ( ) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes
elhelyezéséről szóló
12/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 12/2014. (III. 281.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A szerződés lejártát megelőzően legalább 2 hónapon, vagy a felmondás kézhezvételét követő 2 hónapon belül közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, vagy – ha jogszabály alapján nem szükséges – pályázatot kell kiírni a közszolgáltatás ellátására.”

2. §

(1) A Rendelet 2. § (3) bekezdésében a „2011. évi CVIII. törvény” szövegrész helyébe a „2015. évi CXLIII. törvény” szöveg lép.

(2) A Rendelet 5. § (1) bekezdésében az „5” szövegrész helyébe a „2” szöveg lép.


3. §

Hatályát veszti a Rendelet 7. § (2)-(3) bekezdése.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Dr. Zalán Gábor Básthy Béla sk.
jegyző polgármester


(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)