2020. Február 27., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A közművelődésről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A 2020. évi vagyonkoncepció jóváhagyása, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltató kijelölése, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló 12/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.
7.a - Az Írottkő Natúrparkért Egyesület 2019. évi szakmai beszámolója és 2020. évi munkaterve.
7.b - Beszámoló a Térségi TDM szervezet és Tourinform 2019. évi tevékenységéről.
8. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat, valamint a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.
9. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház alapító okiratának módosítása.
10. - A 2020. évi városbejárási terv jóváhagyása.
11. - A Kőszegi Lóránt Gyula Futball Club tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme.
12. - A polgármester 2020. évi szabadságtervének jóváhagyása.
13. - A Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottságba külső tag választása.
14. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
15. - Egy mappában a 2020. február 27-i képviselő-testületi ülés anyagai.
16. - Rendkívüli előterjesztés: Dr. Varga István háziorvos telephely bejegyzés iránti kérelme valamint ingatlanhasználati szerződésének jóváhagyása.
3. napirendi pont:
A környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A környezet - és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet áttekintésre került.

Indokolás

A Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség hívta fel valamennyi érintett figyelmét arra, hogy az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet módosult, amely többek között érinti a külterületi szabadtéri égetésre vonatkozó előírásokat is. Ennek következtében szükséges Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV.30.) önkormányzati rendeletét módosítani.

A korábbi szabályozás szerint külterületen irányított égetést a tűzvédelmi hatóság engedélyével lehetett elvégezni a határidők pontos betartása mellett. A módosítás következtében írásbeli bejelentési kötelezettsége van annak, aki ilyen tevékenységet kíván végezni. A bejelentést az irányított égetés megkezdése előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez kell megtenni, amelyben szerepeltetni kell az időpontot, a terjedelmet, a földrajzi koordinátákat vagy helyrajziszámot.

A fent leírtakat figyelembe véve előkészítettük a rendelet tervezetet, amelyet egyúttal a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 48. §-a alapján a véleményezési jogkörében eljáró illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv részére is megküldtük.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta. A rendelet módosítást mindkét bizottság egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2020. február 21.


A polgármester nevében:


Németh Ildikó
városüzemeltetési osztályvezető

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló
17/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezethez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)


A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:
A módosítás a lakosság részére kedvezőbb, hiszen a külterületen történő irányított égetés nem engedélyhez, hanem bejelentéshez kötött.

II. gazdasági hatásai:
A tervezetnek gazdasági hatása nincs.

III. költségvetési hatásai:
A tervezetnek költségvetési hatása nincs.

IV. környezeti következményei:
A tervezetnek környezeti következménye nincs.

V. egészségi következményei:
A tervezetnek egészségi következménye nincs.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Adminisztratív terhet nem jelent.

VII. megalkotásának szükségessége:
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet módosítása teszi szükségessé.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Magasabb szintű jogszabállyal ellentétes helyi szabályozás törvényességi intézkedést vonhat maga után.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.


Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2020. ( ) önkormányzati rendelete
a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló
17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában, 48. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Belterületen avart és kerti hulladékot égetéssel megsemmisíteni az 1. mellékletben meghatározott területen egész évben tilos.”

2.§

A Rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Külterületen avart és kerti hulladékot égetéssel megsemmisíteni május 1. és szeptember 30. között nem szabad. Száraz kerti hulladék égetése október 1. és április 30. között hétfőn, 7.00-19.00 között, szélcsendes időben, a tűzvédelmi szabályok betartása mellett, az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez történő írásbeli bejelentés alapján történhet.”

3.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Dr. Zalán Gábor sk. Básthy Béla sk.
jegyző polgármester(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)