2020. Február 27., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A közművelődésről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A 2020. évi vagyonkoncepció jóváhagyása, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltató kijelölése, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló 12/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.
7.a - Az Írottkő Natúrparkért Egyesület 2019. évi szakmai beszámolója és 2020. évi munkaterve.
7.b - Beszámoló a Térségi TDM szervezet és Tourinform 2019. évi tevékenységéről.
8. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat, valamint a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.
9. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház alapító okiratának módosítása.
10. - A 2020. évi városbejárási terv jóváhagyása.
11. - A Kőszegi Lóránt Gyula Futball Club tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme.
12. - A polgármester 2020. évi szabadságtervének jóváhagyása.
13. - A Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottságba külső tag választása.
14. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
15. - Egy mappában a 2020. február 27-i képviselő-testületi ülés anyagai.
16. - Rendkívüli előterjesztés: Dr. Varga István háziorvos telephely bejegyzés iránti kérelme valamint ingatlanhasználati szerződésének jóváhagyása.
8. napirendi pont:
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat, valamint a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!


2013. január 1-től létrejött a Közös Önkormányzati Hivatal, elfogadásra került az ennek megalapításáról szóló Megállapodás, illetve a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat is jóváhagyásra került, mindkettő már több ízben módosult.

A 2020. január 30-i ülésén hagyta jóvá a T. Képviselő-testület az építésügyi feladatok átadás-átvételére vonatkozó megállapodást, tekintettel arra, hogy az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2020. március 1-jétől hatályos 1. §-ával a Kormány az építésügyi feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként az építmények, építési tevékenységek tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki. Ezzel egyidejűleg – többek között - a jelenleg építésügyi hatósági ügyintézőként kinevezett köztisztviselő a Vas Megyei Kormányhivatal állományába kerül. Erre tekintettel 2020. március 1-től a Hivatal létszámát 1 fővel kell csökkenteni.
Időközben 2020. január 31-én lejárt Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 114/2018. (VI.28.) képviselő-testületi határozata, melyben elrendelte 2018. augusztus 1. napjától a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámának 1 fővel - legfeljebb 2020. január 31. napjáig tartó határozott időre - történő megemelését az elnyert TOP projektek projektmenedzsmentre fordítható keret terhére.
Ezért a Hivatal létszáma 2 fővel csökkent, melyet a Megállapodásban át kell vezetnünk. Az építéshatóság megyei kormányhivatalhoz történő kerülése a Megállapodás ügyfélfogadásra vonatkozó részét is érinti, ezért ez is módosításra került.


Az építéshatósági feladatok áttétele a Hivatal működési rendjét is érinti, ezért több ponton szükségessé vált annak módosítása is. Így pl. módosítanunk kell az Igazgatási és Építéshatósági Osztály elnevezését, az osztály új neve: Igazgatási Osztály lesz, eddigi elnevezésének megtartása megtévesztő lenne. A Működési rend 1. sz. mellékletében az osztály feladatköri jegyzékében is átvezettük a változásokat, valamint kisebb pontosításokra is sor került.

A működési rendről szóló szabályzat tartalmazza többek között a Hivatal szervezeti tagolódását.
A Hivatal belső ellenőre jelzésére a szervezeti ábrát is módosítanunk kell, a belső ellenőrt is feltüntettük a szervezeti ábrán.

Fentieknek megfelelően készült el a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat módosítása, valamint a létszám változása miatt a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló Megállapodás módosítása, mindkét dokumentumot a bozsoki és a velemi képviselő-testületnek is el kell fogadnia. A Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. § (3c) és (3d) bekezdése alapján meg kell küldenünk a Vas Megyei Kormányhivatalnak. A kormányhivatal a közigazgatási és munkaügyi bíróságtól a módosító megállapodás kézhezvételétől számított harminc napon belül kérheti a módosító megállapodás érvénytelenségének megállapítását, ha a módosítás a közös önkormányzati hivatal működését ellehetetleníti.


Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra ajánlja.


Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.


Kőszeg, 2020. február 20.


dr. Zalán Gábor s.k.
jegyzőHATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat módosítását 2020. március 1-i hatállyal jóváhagyja az 1. melléklet szerinti tartalommal.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bozsok községi Önkormányzattal és a Velem községi Önkormányzattal kötendő, a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítását jóváhagyja a 2. melléklet szerinti tartalommal. A képviselő-testület felhatalmazza Básthy Béla polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Básthy Béla polgármester és dr. Zalán Gábor jegyző.
Határidő: azonnal.


1. melléklet

A KŐSZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA


1. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat (a továbbiakban: Működési rend) 2. § (12) bekezdése b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) Igazgatási Osztály”

2. A Működési rend 4. § (2) bekezdésében hatályát veszti a „- kivéve építéshatósági ügyintézők” szövegrész.
3. A Működési rendről szóló szabályzat 1. sz. melléklete 2. pontjának címében az „Igazgatási és Építéshatósági Osztály” szövegrész helyébe „Igazgatási Osztály” szöveg lép.

4. A Működési rendről szóló szabályzat 1. sz. melléklete 2.4. pont h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„h) piacok, vásárok, bevásárlóközpontok, helyi termelői piacok engedélyezése, nyilvántartásba vétele, ellenőrzése,”

5. A Működési rendről szóló szabályzat 1. sz. melléklet 2.4. pontja a következő p) ponttal egészül ki:
„p) telekalakítási eljárásban szakhatósági állásfoglalás adása.”

6. A Működési rendről szóló szabályzat 1. sz. melléklete 4.5. pont d), g), i), k) l), p) és q) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„d) gondoskodik a forgalmi renddel kapcsolatos feladatokról, közúti jelzőtáblák kihelyeztetéséről, forgalomszabályozási, közlekedéshatósági feladatok ellátása,
g) hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése, fenntartása, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás megszervezése, fenntartása,
i) közvilágítási, díszvilágítási ügyek,
k) fakivágással kapcsolatos ügyek intézése,
l) vízgazdálkodási feladatok ellátása, vízügyi igazgatással kapcsolatos ügyek, kút bejelentés, kút engedélyezési eljárás lefolytatása,
p) távközléssel, villamosenergia-ellátással kapcsolatos feladatok,
q) energetikával kapcsolatos feladatok ellátása.”

7. A Működési rendjéről szóló szabályzat 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

8. Hatályát veszti a Működési rend 1. sz. mellékletének 2.9. pontja.

9. Hatályát veszti a Működési rend 1. § (6) bekezdés j) pontjában a „Művészeti” szövegrész, az 1. sz. melléklet 1.3. pont p) pontjában a „ ,népi kezdeményezéssel” szövegrész, a 2.6. pontjában és 2.8. pont a) pontjában a „törvényességi” szövegrész és a 3.4. pont a) pontjában az „és Projekt” szövegrész.

Jelen módosítás 2020. március 1-jén lép hatályba.


Bozsok, 2020. …….. Velem, 2020. ……..Darabos Béla Bakos László
Bozsok Község Polgármestere Velem Község Polgármestere


Kőszeg, 2020. ………..Básthy Béla
Kőszeg Város Polgármestere


Kőszeg, 2020. ………..


Dr. Zalán Gábor
Jegyző

1. melléklet a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat módosításához

„2. melléklet a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzathoz:2. melléklet

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LÉTREHOZÁSÁRÓL SZÓLÓ
MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,
(székhely: 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8., képviseletében: Básthy Béla polgármester)
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete,
(székhely: 9727 Bozsok, Rákóczi utca 142., képviseletében: Darabos Béla polgármester),
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete,
(székhely: 9726 Velem, Rákóczi utca 73., képviseletében: Bakos László polgármester),
a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló Megállapodást az alábbiak szerint módosítják:

1. A Megállapodás 3.3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.3.1. A közös önkormányzati hivatal létszáma 2020. március 1-től: 54 fő.”

2. A Megállapodás 3.3.3. pontjában hatályát veszti a „- kivéve építéshatósági ügyintézők” szövegrész.

Jelen megállapodást, annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését követően az önkormányzatok képviselő-testületei képviseletében eljáró polgármesterek a képviselt önkormányzat akaratával mindenben megegyezően, annak nevében helybenhagyólag, saját kezű aláírással látják el.


Bozsok, 2020. ……… Velem, 2020. ………

Darabos Béla Bakos László
polgármester polgármester
Bozsok községi Önkormányzat Velem községi Önkormányzat


Kőszeg, 2020. ….…..

Básthy Béla
polgármester
Kőszeg Város Önkormányzata

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)