2020. Február 27., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A közművelődésről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A 2020. évi vagyonkoncepció jóváhagyása, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltató kijelölése, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló 12/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.
7.a - Az Írottkő Natúrparkért Egyesület 2019. évi szakmai beszámolója és 2020. évi munkaterve.
7.b - Beszámoló a Térségi TDM szervezet és Tourinform 2019. évi tevékenységéről.
8. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat, valamint a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.
9. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház alapító okiratának módosítása.
10. - A 2020. évi városbejárási terv jóváhagyása.
11. - A Kőszegi Lóránt Gyula Futball Club tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme.
12. - A polgármester 2020. évi szabadságtervének jóváhagyása.
13. - A Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottságba külső tag választása.
14. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
15. - Egy mappában a 2020. február 27-i képviselő-testületi ülés anyagai.
16. - Rendkívüli előterjesztés: Dr. Varga István háziorvos telephely bejegyzés iránti kérelme valamint ingatlanhasználati szerződésének jóváhagyása.
16. napirendi pont:
Rendkívüli előterjesztés: Dr. Varga István háziorvos telephely bejegyzés iránti kérelme valamint ingatlanhasználati szerződésének jóváhagyása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2020. február 13-i ülésén jóváhagyta a BORBÁLA Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel (képviseli: Dr. Varga István) a 3. számú felnőtt háziorvosi alapellátás biztosítása tárgyában kötendő feladat-ellátási előszerződést, amely azóta aláírásra került.
A doktor úr telephely bejegyzési kérelemmel fordult az önkormányzat felé a Kőszeg, Gábor Áron u. 1. alatti Egészségházra. Az előterjesztés rendkívüliségét az indokolja, hogy a doktor úr az engedélyekbe (praxis, működési) és szerződésébe már az új telephelyet szeretné szerepeltetni.

A fentieken túl előkészítettük az Egészségház „A” épületrészének 2. jelű rendelő és adminisztrációs helyiség használatára vonatkozó szerződés tervezetet, amely hasonlóan a többi orvossal kötött szerződés mintájára történt. A szerződés 2020. május 1-től lép hatályba abban az esetben, amennyiben a végleges feladat-ellátási szerződés is aláírásra kerül.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2020. február 26.

A polgármester nevében:


Németh Ildikó s.k.
városüzemeltetési osztályvezető


I. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a BORBÁLA Egészségügyi Szolgáltató Bt. (székhely: 8887 Bázakerettye, Fő út 20. képviseli: Dr. Varga István) részére a 3. számú háziorvosi praxis üzemeltetése céljából a Kőszeg, Gábor Á. utca 1/A. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan telephelyként kerüljön bejegyzésre.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal

II. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Gábor Áron u. 1/A. szám, 2975/92 hrsz alatti Egészségház „A” épületére vonatkozó, a BORBÁLA Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel (képviseli: Dr. Varga István) kötendő Ingatlanhasználati szerződést a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: 2020. április 30.

(Valamennyi mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)