2021. Szeptember 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 11., 12., 13. és 14. módosítása – végső elfogadás.
2. - Beszámoló a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde 2020/21. évi nevelési évéről.
3. - Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről.
4. - Pavilonok elbontására vonatkozó döntések meghozatala.
5. - A nemezgyári duzzasztózsilippel kapcsolatos döntések meghozatala.
6. - A Kőszeg, 0205/15 hrsz.-ú közút elnevezése.
9. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
11. - Rendkívüli előterjesztés: A Kőszegi Szociális Gondozási Központ előirányzat átcsoportosítási kérelme.
12. - Rendkívüli előterjesztés: A Kőszeg, Rákóczi u. 91. fsz. 8. alatti megüresedett lakás hasznosítása.
13. - Rendkívüli előterjesztés: Kőszeg Város Önkormányzata létszám emelése.
1. napirendi pont:
Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 11., 12., 13. és 14. módosítása – végső elfogadás.

Tisztelt Képviselő-testület!
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló ( a továbbiakban: HÉSZ) 33/2014. (X. 3.) önkormányzati rendeletének módosítása vált szükségessé több olyan projekt megvalósítása érdekében, melyek Kőszeg infrastruktúrális fejlesztése szempontjából meghatározóak.
1. Kőszeg-Szombathely gyorsforgalmi út fejlesztése
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2017-ben elrendelte a Szombathely és Kőszeg közötti országos közúti kapcsolat fejlesztés és ehhez kapcsolódóan a 87-89 számú főút Szombathely hiányzó északkeleti elkerülő szakasz fejlesztésének összehangolt előkészítési feladatait.
A NIF Zrt. a projekt megvalósításához szükséges egyesített engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeként a TURA-terv Mérnökiroda Kft-vel tervezési szerződés került aláírásra. A tervezési feladat részeként a projekt megvalósításához szükséges mindennemű tervdokumentáció elkészítése a Tervező feladata.
A projekt nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás, szerepel az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 1. melléklet 1.1.65. pontjában „Az M87 gyorsforgalmi út, Szombathely és Kőszeg közötti szakasz megvalósítása” címen, valamint 1.2.67 pontjában „A 87. számú főút, Kőszeg (M87 gyorsforgalmi út) és Kőszeg, országhatár és Rattersdorf (Rőtfalva) közötti szakasz megvalósítása” címen.
2. Térségi közösségi közlekedés fejlesztése
A Kormány a Kreatív város – fenntartható vidék – a Nyugat-Pannon régióban új regionális fejlesztési koncepció megvalósításáról szóló 1337/2016. (VII. 4.) Korm. határozattal döntött a „Városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése (Szombathely–Kőszeg GYSEV fejlesztéshez kapcsolódó)” című projektről.
A NIF Zrt. a projekt megvalósításához szükséges egyesített engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeként a Közlekedés Kft. – Uvaterv Zrt. Konzorciummal 2020. augusztus 11-én tervezési szerződés került aláírásra. A tervezési feladat részeként a projekt megvalósításához szükséges mindennemű tervdokumentáció elkészítése a Tervező feladata.
A Kormányrendelet 1. sz. mellékletének 3.2.16. pontjában „Kőszeg város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése a NIF Zrt. mint építtető megvalósításában” c. projekt, mint nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás szerepel.
3. Kőszegi Zsinagóga épületegyüttesének megújítása
A kőszegi zsinagóga és rabbiházak műemléki helyreállítása 2020. szeptemberben megkezdődött. A felújítás két ütemben, egymás átfedésével valósul meg. Az I. ütemben a zsinagóga épületének felújítására és a külső közműellátás kiépítésére kerül sor, a II. ütemben pedig a rabbiházak és udvar felújítása kerül elvégzésre.
A kőszegi zsinagóga kiemelkedő történeti, építészeti és nem utolsó sorban vallási-kegyeleti jelentőségű műemléki védelem alatt álló épület.
A zsinagóga együttesének felújítása, méltó, fenntartható és egyben fenntartó használatának biztosítása már évek óta napirenden van a „Kreatív város – fenntartható vidék – a Nyugat-Pannon régióban új regionális fejlesztési koncepció megvalósításáról” (KRAFT koncepció) című nemzeti programmal, valamint az ahhoz (is) kapcsolódó új intézményi fejlesztésekkel – Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete – összefüggésben.
Kőszeg kiemelkedő építészeti örökségének védelme, állagmegóvása elengedhetetlen, ezért az MNV Zrt. beruházásában megvalósítás alatt álló kőszegi Zsinagóga rekonstrukciója fontos városi érdek is.
4. Lóránt Gyula utcai új temető-területének kialakítása
A temető területe Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló (a továbbiakban: HÉSZ) 33/2014. (X. 3.) önkormányzati rendelete szerint beépítésre szánt K-T/1 jelű, Különleges terület övezetbe tartozik.
A területre érvényes övezeti előírások több mint 15 éve kerültek a Helyi Építési Szabályzatba, azok felülvizsgálata során a temető területén elhelyezhető épületek homlokzati magasságára történő egyedi szabályozás kikerült, így a hatályos előírások szerint a maximális épületmagasság 4.5 méter. A Helyi Építési Szabályzat 2013-ban elfogadott rendelete szerint a temető területén a minimális zöldfelületi előírás 80%-ban került meghatározásra, amely érték annak ellenére sem tartható, hogy a temető kialakítására készülő terveknél fő tervezési szempont volt a zöldfelületi rendszerek maximálása.
Fentiekkel összhangban Kőszeg Város Polgármestere az alábbi határozatokat hozta 2021. május 27-én.
• 96/2021.(V.27) polgármesteri határozatával határozott arról, hogy „Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján elrendeli a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42. §-ának megfelelő tárgyalásos eljárás keretében a településrendezési eszköz módosításának a „87. számú főút Kőszeg – Szombathely összeköttetés megvalósítása” érdekében történő elkészíttetését és a kidolgozott terv elfogadásra terjesztését a Képviselő-testület elé.”
• 97/2021.(V.27) polgármesteri hátározatával határozott arról is, hogy „Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján elrendeli a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42. §-ának megfelelő tárgyalásos eljárás keretében a településrendezési eszköz módosításának a „Kőszeg közösségi közlekedés-fejlesztés tervezése” c. Projekt megvalósítása érdekében történő elkészíttetését és a kidolgozott terv elfogadásra terjesztését a Képviselő-testület elé.”
• 98/2021.(V.27) polgármesteri hátározatával határozott arról is, hogy, „Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a Kőszegi Zsinagóga környezetét (Kőszeg 1743/1 és 1743/2 hrsz) abból a célból, hogy a rekonstrukció, fejlesztés megvalósítása érdekében a településrendezési eszköz szükséges módosítása elvégzésre kerülhessen.”

Az előző határozathoz kapcsolódóan Kőszeg Város Polgármestere 99/2021.(V.27) polgármesteri hátározatával határozott arról is, hogy „Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján elrendeli a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42. §-ának megfelelő tárgyalásos eljárás keretében a Kőszegi Zsinagóga környezetének vonatkozásában a településrendezési eszköz módosításának elkészíttetését és a kidolgozott terv elfogadásra terjesztését a Képviselő-testület elé.”
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. augusztus 26-i ülésén 15/2021. (VIII. 26.) számú határozatot hozta
• „Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a többségében a tulajdonát képező Lóránt Gyula utcai új temető-terület (azaz a Kőszeg, 0195/10-16 Hrsz telkeket) annak érdekében, hogy a tervezett fejlesztések költséghatékony megvalósítása érdekében a rendezési terv szükséges módosítása elvégzésre kerülhessen
Az előző határozathoz kapcsolódóan Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ugyanezen ülésén 16/2021. (VIII. 26.) számú határozatával döntött arról is, hogy
„Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42. §-ának megfelelő tárgyalásos eljárás során készíttesse el a településrendezési eszköz módosítását a Lóránt Gyula utcai új temető-terület (azaz a Kőszeg, 0195/10-16 Hrsz telkek) vonatkozásában, és a kidolgozott tervet elfogadásra terjessze a Képviselő-testület elé
Ezen határozatok alapján a Településrendezési eszközök módosítására az Önkormányzat a Vasi A+B Építész Irodával tervezési szerződést kötött, amely iroda képviseletében Takács András építészmérnök, településtervező készíti a terveket.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 42.§ (1) bekezdése szerint a polgármester a végső szakmai véleményezési szakasz előtt a településrendezési eszköz tervezetét véleményeztette a partnerekkel, Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő- testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 21/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendeletének megfelelően.
A Korm. rendelet 29/A.§ (4) bekezdése, valamint Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő- testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 21/2017. (XII. 1.) számú önkormányzati rendelete 5.§ (4) bekezdése, valamint a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 165. § (2) bekezdés b) és c) pontja alapján az önkormányzat a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton folytatta le.
Az Intermodális csomópont kialakítását, az M87. sz. gyorsforgalmi út nyomvonalának kialakítását, valamint a volt zsinagóga területének módosítását érintő rendezési tervek módosításval kapcsolatban 2021. augusztus 11-én hirdetményt tettünk közzé Kőszeg Város honlapján, ebben tájékoztattuk a lakosságot, hogy a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban a hirdetmény mellékletéhez csatolt tervezet megtekintése után 2021. augusztus 26-ig észrevételt tehetnek.
A partnerségi egyeztetés lezárásáról Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. szeptember 16-én 38/2021. (IX. 16.) szám alatt határozatott hozott, amely szerint a polgármester kezdeményezi a Korm. rendelet 42. § (2) bekezdése alapján a Kőszeg közösségi közlekedés-fejlesztés tervezése” című projekt megvalósítása érdekében, a „ 87.számú főút Kőszeg-Szombathely összeköttetés megvalósítása” érdekében, valamint a Kőszegi Zsinagóga környezetének vonatkozásában a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását az állami főépítészi jogkörében eljáró megyei kormányhivatalnál, és az elkészült településrendezési eszközt elfogadásra a Képviselő-testület elé terjeszti.
A Lóránt Gyula utcai új köztemetőt érintő módosítások kapcsán 2021. augusztus 27-én hirdetményt tettünk közzé Kőszeg Város honlapján, ebben tájékoztattuk a lakosságot, hogy a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban a hirdetmény mellékletéhez csatolt tervezet megtekintése után 2021. szeptember 12-ig észrevételt tehetnek.
A partnerségi egyeztetés lezárásáról Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. szeptember 16-én 39/2021. (IX. 16.) szám alatt határozatott hozott, amely szerint a polgármester kezdeményezi a Korm. rendelet 42. § (2) bekezdése alapján a Lóránt Gyula utcai új köztemető vonatkozásában a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását az állami főépítészi jogkörében eljáró megyei kormányhivatalnál, és az elkészült településrendezési eszközt elfogadásra a Képviselő-testület elé terjeszti.
A Rendezési Terv 11. 12. 13. és 14. számú módosítás elkészült tervdokumentációjának megküldésével a Korm. rendelet 42. § (2) bekezdése szerint a polgármester végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását kezdeményezte az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalhoz benyújtott kérelemmel.
A véleményezési szakasz lefolytatását a polgármester a témaköröknek megfelelően külön-külön eljárásban kezdeményezte, mivel az egyes módosításoknak a finanszírozása is más-más forrásból történt, ezért az azokhoz tartozó állami főépítészi záró szakmai véleményt is témakörönként szükséges megkapni.
A benyújtott módosításokról szóló tervdokumentációk alapján Csermelyi Andrea állami főépítész a Korm. rendelet 42. § (3) és (4) bekezdése alapján egyeztető tárgyalásokat hívott össze 2021. szeptember 29. napjára, amely egyeztető tárgyalásokról jegyzőkönyv készült, amelyeket az előterjesztéshez csatoltunk.

Az állami főépítészi jogkörben eljáró megyei kormányhivatal nevében az állami főépítész záró szakmai véleményét a Korm. rendelet 42. § (6) bekezdése alapján „Kőszeg közösségi közlekedés-fejlesztés tervezése” (IMCS) tárgyában 2021. szeptember 29-én kiadta, amely vélemény az alábbi:
„A tárgyi településrendezési eszköz képviselő-testület elé – elfogadás céljából – történő előterjesztéséhez a 2021. szeptember 29-én megtartott tárgyaláson felvett, VA/ÁFI/344-20/2021. számú jegyzőkönyvben foglaltak szerint, az abban meghatározottak betartása, átvezetése, mellett járulok hozzá”
Az állami főépítészi jogkörben eljáró megyei kormányhivatal nevében az állami főépítész záró szakmai véleményét a Korm. rendelet 42. § (6) bekezdése alapján „Az M87 gyorsforgalmi út, Szombathely és Kőszeg közötti szakasz megvalósítása” tárgyában 2021. szeptember 29-én kiadta, amely vélemény az alábbi:
„A tárgyi településrendezési eszköz képviselő-testület elé – elfogadás céljából – történő előterjesztéséhez a 2021. szeptember 29-én megtartott tárgyaláson felvett, VA/ÁFI/345-22/2021. számú jegyzőkönyvben foglaltak szerint, az abban meghatározottak betartása, átvezetése, mellett járulok hozzá.”
Az állami főépítészi jogkörben eljáró megyei kormányhivatal nevében az állami főépítész záró szakmai véleményét a Korm. rendelet 42. § (6) bekezdése alapján a Kőszegi Zsinagóga környezetének vonatkozásában 2021. szeptember 29-én kiadta, amely vélemény az alábbi:
„A tárgyi településrendezési eszköz képviselő-testület elé – elfogadás céljából – történő előterjesztéséhez a 2021. szeptember 29-én megtartott tárgyaláson felvett, VA/ÁFI/346-21/2021. számú jegyzőkönyvben foglaltak szerint, az abban meghatározottak betartása, átvezetése, mellett járulok hozzá.”
Az állami főépítészi jogkörben eljáró megyei kormányhivatal nevében az állami főépítész záró szakmai véleményét a Korm. rendelet 42. § (6) bekezdése alapján a Lóránt Gyula utcai új temető-területet vonatkozásában 2021. szeptember 29-én kiadta, amely vélemény az alábbi:
„A tárgyi településrendezési eszköz képviselő-testület elé – elfogadás céljából – történő előterjesztéséhez a 2021. szeptember 29-én megtartott tárgyaláson felvett, VA/ÁFI/347-21/2021. számú jegyzőkönyvben foglaltak szerint, az abban meghatározottak betartása, átvezetése, mellett járulok hozzá.”
Az állami főépítész asszony záró véleményeit az előterjesztéshez csatoltuk.
A fenti záró vélemények figyelembe vételével hozott döntés szerint, a képviselő-testület által elfogadott Településrendezési Eszköz a Korm. rendelet 43.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az elfogadást követő napon lép hatályba.
A Polgármester Úr a Kormányrendelet 43.§ (2) bekezdésében rögzített felhatalmazás alapján az elfogadott Településrendezési Eszközöket – az elfogadásról szóló jegyzőkönyvvel együtt - a képviselő-testületi döntést követő 15 napon belül megküldi az állami főépítésznek és az eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervnek vagy az elektronikus úton hitelesített dokumentumok elérését biztosítva 15 napon belül értesíti az állami főépítészt és az eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervet annak elérési lehetőségéről.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8.§ (4) bekezdés a) pontja szerint a Polgármester Úr gondoskodik a Településrendezési Eszközök jelen módosításának nyilvánosságáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, az előterjesztéshez csatolt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2021. szeptember 30.

A polgármester nevében:

Bertók Sándor s.k.
Kőszeg Város Főépítésze


(Valamennyi mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)

HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Intermodális csomópont (hrsz.: 2897/1-3; 2898; 2899/2; 2903/5) területének módosítása vonatkozásában az Állami Főépítész VA-ÁFI-344-21-2021 számon kiadott, az M87 sz. gyorsforgalmi út nyomvonalának kialakítása vonatkozásában az Állami Főépítész VA-ÁFI-345-23-2021 számon kiadott, a volt zsinagóga (hrsz.: 1743/1 és 1743/2) területének módosítása vonatkozásában az Állami Főépítész VA-ÁFI-346-22-2021 számon kiadott szakmai véleményének megismerése után Kőszeg Város Településszerkezeti Tervének módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: 2021.október 15.
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.