2021. Szeptember 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 11., 12., 13. és 14. módosítása – végső elfogadás.
2. - Beszámoló a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde 2020/21. évi nevelési évéről.
3. - Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről.
4. - Pavilonok elbontására vonatkozó döntések meghozatala.
5. - A nemezgyári duzzasztózsilippel kapcsolatos döntések meghozatala.
6. - A Kőszeg, 0205/15 hrsz.-ú közút elnevezése.
9. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
11. - Rendkívüli előterjesztés: A Kőszegi Szociális Gondozási Központ előirányzat átcsoportosítási kérelme.
12. - Rendkívüli előterjesztés: A Kőszeg, Rákóczi u. 91. fsz. 8. alatti megüresedett lakás hasznosítása.
13. - Rendkívüli előterjesztés: Kőszeg Város Önkormányzata létszám emelése.
3. napirendi pont:
Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2021-es munkaterv alapján a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft.-vel együtt elkészítettük a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló beszámolót.

A VASIVÍZ Zrt-től kapott ivóvíz-használati adatok, valamint a Közszolgáltató Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) által a szennyvíz szippantással és elhelyezéssel kapcsolatos adatok alapján tapasztalható, hogy az elmúlt évben a szippantási alkalmak és az elszállított mennyiség tekintetében továbbra is folyamatos az emelkedés.

Az adatok ismeretében elmondható, hogy még mindig jelentős azoknak az ingatlanhasználóknak az aránya, akik nem tudnak elszámolni a keletkezett szennyvíz rendelet rendeletben előírt mennyiségével. A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint Vízügyi Hatóság felé folyamatos megkeresésekkel élünk, hogy az illegálisan elhelyezett szennyvizek tekintetében a hatáskörükbe tartozó eljárásokat folytassa le.
Többek között ezen eljárásoknak az eredménye, hogy a jelen időszakig az egyedi szennyvíztisztító berendezésekre kiadott használatbavételi engedélyek száma tavaly óta 55-ről 62-re növekedett.
Jelenleg 3 ügyfél rendelkezik létesítési engedéllyel és több szennyvízszikkasztó telepítésével kapcsolatos eljárás is folyamatban van. Fennmaradási engedélyből összesen 4 db került kiadásra.

A telepített szennyvízszikkasztókkal az utóbbi évben azonban adódtak problémák is.
Az Arborétum utca egyik szakaszán korábban már gondot okozott, hogy bizonyos időszakokban az utcán szennyvízre utaló nyomok, szennyvíz elfolyás tapasztalható, ezért a Hatóság bevonásával eljárás lefolytatását kezdeményeztük. Ezt eljárást az ügyfél által felhozott indokok alapján a Hatóság megszüntette.
Az utcában a szennyvízszivárgás idén tavasszal ugyanazon a szakaszon újra napirendre került. A Vízügyi Hatóság - miután értesítettük az újabb problémáról –helyszíni szemlét tartott az érintettek bevonásával. A szemlén megállapításra került, hogy az érintett kisberendezések hatékonysága valószínűleg nem megfelelő, ill. a talajadottságok miatt is kerülhet nem teljes körűen tisztított szennyvíz kis mennyiségben az utcára.

Egy Tölgyes utcai ingatlan esetében panaszbejelentésre eljárás indult egy engedéllyel telepített szikkasztó ügyében.
A bejelentés alapján a szikkasztó nem az engedélyben szerepeltetett helyre lett telepítve. Itt felmerült a gyanú, hogy a telepítéssel komoly problémák vannak, az engedélyben foglaltaktól jelentősen eltértek.

Az előzőekben vázolt problémák pontos feltárásának érdekében a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság szakértőinek bevonásával 2021. szeptember 22-én a fenti ingatlanokat érintően helyszíni szemle kerül megtartásra. A szemlén megvizsgálásra kerülnek a berendezések üzemelésével, üzemeltetésével kapcsolatos esetleges hiányosságok, feltárásra kerül a szikkasztó mezők elhelyezésnek, telepítésének szakszerűsége, ill. a földtani közegre gyakorolt hatásuk.
A Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság szakértőinak szakmai állásfoglalása alapján a szikkasztók engedélyezési eljárásában a Jegyző, mint hatóság meg tudja tenni a megfelelő lépéseket.

2016 nyarán egy szennyvízelöntés okán napirendre került Kálvária utca 67 - 69. számú társasház és a Nemezgyár (MultiFelt Factory Kft.) szennyvíz problémája megnyugtató módon megoldódott. A Kálvária utca teljes hosszában megterveztetett szennyvízelvezető gerincvezeték 2021. április 26-án vízjogi létesítési engedélyt kapott.
Az elmúlt évek tapasztalatait és a telepített szennyvízszikkasztók számát is figyelembe véve közel 40 ingatlannál gondot okoz a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítása. Ezen ingatlanok jelentős része a Szabó-hegyen található, nehezen megközelíthető helyeken, meredek lejtésviszonyok között. Ennek a problémának a megoldására javasolja a Közszolgáltató részéről Kovács István Igazgató úr Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 12/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet módosítását.
Figyelemmel kell lennünk azonban arra, hogy a domborzati adottságok mellett a legtöbb esetben az egyedi szennyvíztisztító berendezések telepítése nem lehetséges, a tisztított szennyvíz a lejtésviszonyok miatt nem szikkad el, hanem elfolyik.
A megközelíthetetlen, vagy a szintkülönbség miatt ki nem szippantható zárt szennyvízgyűjtők áthelyezése a több évtizede kialakult, rendezett kertek megbontása miatt a tulajdonosok ellenállását válthatja ki.
Igazgató úr felvetéseit a jogszabályi környezet megfelelősége érdekében szükséges megvizsgálni.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta. Az előterjesztés tartozó három határozati javaslatot mindkét bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő – testületet, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló tájékoztatót, valamint a beszámolót elfogadni szíveskedjék.


Kőszeg, 2021. szeptember 24.


A jegyző nevében:


Németh Ildikó s.k.
városüzemeltetési osztályvezetőI. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése tárgyában készített tájékoztatót, valamint a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek a közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

II. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 24/2021. (VIII.26.) képviselő-testületi határozatát visszavonja.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetésén belül dologi előirányzatát 10 000 000 Ft-tal, míg működési célú átadását 14 000 000 Ft-tal megemeli a Kőszegi Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. részére az egyéb működési költségeinek fedezete érdekében, egyúttal a tartalék előirányzatát 24 000 000 Ft-tal lecsökkenti.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal

III. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 12/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát.

Felelős: Dr. Zalán Gábor jegyző
Határidő: 2022. február 28.

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.