2021. Szeptember 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 11., 12., 13. és 14. módosítása – végső elfogadás.
2. - Beszámoló a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde 2020/21. évi nevelési évéről.
3. - Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről.
4. - Pavilonok elbontására vonatkozó döntések meghozatala.
5. - A nemezgyári duzzasztózsilippel kapcsolatos döntések meghozatala.
6. - A Kőszeg, 0205/15 hrsz.-ú közút elnevezése.
9. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
11. - Rendkívüli előterjesztés: A Kőszegi Szociális Gondozási Központ előirányzat átcsoportosítási kérelme.
12. - Rendkívüli előterjesztés: A Kőszeg, Rákóczi u. 91. fsz. 8. alatti megüresedett lakás hasznosítása.
13. - Rendkívüli előterjesztés: Kőszeg Város Önkormányzata létszám emelése.
6. napirendi pont:
A Kőszeg, 0205/15 hrsz.-ú közút elnevezése.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kőszeg, 0201/90 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosai keresték meg Kőszeg Város Önkormányzatát a tulajdonukat képező ingatlan címkijelölése tárgyában.
A Kőszeg, 0201/90 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó cím kijelöléséhez az előtte lévő Kőszeg, 0201/15 hrsz.-ú közút elnevezése szükséges. (1. számú melléklet) Az ingatlantulajdonosok javaslata az út elnevezésével kapcsolatban a Csiba köz.

A központi címregiszterről és a címképzésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése értelmében a Magyarország területén található ingatlannak e rendeletben rögzített eljárási rend szerint megállapított és a központi címregiszterbe bejegyzett címmel kell rendelkeznie.
A fentiek alapján a 0201/15 hrsz-ú közutat el kell nevezni.

A közterületek elnevezésének rendjéről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet értelmében az elnevezésre a Levéltár véleményének kikérését követően a Bizottság tesz javaslatot a Képviselő-testületnek. Az elnevezésre vonatkozó előterjesztést annak benyújtása előtt 15 napra a városi honlapon és az önkormányzat hirdetőtábláján közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatban benyújtott észrevételeket is a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

A Bizottság a Kőszeg, 0201/15 hrsz-ú közútra - a Levéltár szakvéleményét elfogadva – a Kövecses köz elnevezést javasolta. (2. számú melléklet)

A kifüggesztés megtörtént az észrevételek még 2021. szeptember 29-ig beérkezhetnek, ezidáig nem volt lakossági javaslat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen!

Kőszeg, 2021. szeptember 24.


Kiss Péter s.k.
a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság elnöke

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 0201/15 hrsz.-ú közutat „Kövecses köz”- ként nevezi el.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.