2021. Szeptember 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 11., 12., 13. és 14. módosítása – végső elfogadás.
2. - Beszámoló a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde 2020/21. évi nevelési évéről.
3. - Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről.
4. - Pavilonok elbontására vonatkozó döntések meghozatala.
5. - A nemezgyári duzzasztózsilippel kapcsolatos döntések meghozatala.
6. - A Kőszeg, 0205/15 hrsz.-ú közút elnevezése.
9. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
11. - Rendkívüli előterjesztés: A Kőszegi Szociális Gondozási Központ előirányzat átcsoportosítási kérelme.
12. - Rendkívüli előterjesztés: A Kőszeg, Rákóczi u. 91. fsz. 8. alatti megüresedett lakás hasznosítása.
13. - Rendkívüli előterjesztés: Kőszeg Város Önkormányzata létszám emelése.
5. napirendi pont:
A nemezgyári duzzasztózsilippel kapcsolatos döntések meghozatala.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gyöngyös-patakon lévő Nemezgyári duzzasztó zsilip az elmúlt években a gyár területének értékesítése során magántulajdonba került. Az üzemeltetését a Kőszegi Vízerőmű Kft. látta el, azonban a vízjogi engedélye 2021. május 31-én lejárt.

A kialakult helyzet tisztázása és a zsilip jövőbeni helyzetének rendezése érdekében a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2021. szeptember 06. napján helyszíni szemlét és egyeztető tárgyalást tartott az összes érdekelt bevonásával. A bejáráson részt vett a műtárgy tulajdonosa is, aki szóban elmondta, és azóta már írásban is nyilatkozott, hogy hozzájárul a zsilip üzemeltetéséhez és a jövőben akár annak tulajdonjogától is megválna.

Fontos kiemelni, hogy a zsilip által duzzasztott Gyöngyös-patak látja el vízzel a Malom-árkot és biztosítja a Csónakázó-tó frissvíz utánpótlását is. A Malom-árokba juttatott víz mennyiségét egyébként külön vízjogi üzemeltetési engedély írja elő. A leírtakon túl az árvízvédelmi szempontok figyelembevétele miatt is elengedhetetlen a szakszerű üzemeltetés. A bejárás alkalmával a szakemberek részéről elhangzottakat mérlegelve és tekintettel arra, hogy vízigény egyedül Kőszeg Város Önkormányzata részéről merül fel, az üzemeltetési feladatokat a városnak kell felvállalni.

A helyszínen sajnos megerősítést nyert az a tény, hogy a vízilétesítmény kezelőhídjának jelenlegi állapota a biztonságos üzemeltetést nem teszi lehetővé, a kezelőhíd gyakorlatilag használhatatlan.
Mivel a zsilip üzemeltetése és felújítása a tulajdonosnak semmilyen szempont szerint sem érdeke, a felmerült problémák megoldásában a városnak kell nagyobb szerepet vállalnia lehetőleg mielőbb.

A kezelőhíd felújításával kapcsolatos munkákat és költségeket a Kőszegi Városüzemeltető Kft. már korábban felmérte. A Nemezgyár jelenlegi tulajdonosa, a Multifelt Factory Kft. az őket korábban kiszolgáló kezelőhíd felett futó, már évek óta használaton kívüli vezetékrendszer elbontásával járul hozzá a munka elvégzéséhez. Továbbá pénzbeli hozzájárulás megfizetését várjuk a korábbi üzemeltető – Vízerőmű Kft. - részéről, akivel már egyeztetések zajlottak, azonban ennek jogi és pénzügyi tisztázása folyamatban van, tekintettel arra, hogy a társaság végelszámolás alatt áll.

Párhuzamosan a fent leírtakkal kifejezetten vízgazdálkodási téren jártas tervező bevonásával vizsgáljuk a zsilip jövőbeni hatékony üzemeltetésének lehetőségét, vagy egyéb más műszaki módon történő esetleges kiváltását.

A Hatóság a bejáráson feltártakat jegyzőkönyvbe foglalva első körben a Képviselő-testület döntését kérte az üzemeltetésre vonatkozóan és amennyiben a későbbiekben rendelkezésre áll a tervező szakmai állásfoglalása, úgy arról is tájékoztatni szükséges őket.

A duzzasztó zsilip kezelését jelenleg a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság jelzése alapján a Malom-árkon lévő kis zsilipek kezelésével megbízott vállalkozó végzi. A jövőbeni elképzelés alapján a Tűzoltókat bíznánk meg a kezelési feladatok elvégzésével, tekintve hogy folyamatosan készenlétben vannak, és az esetleges uszadékfa okozta elzáródásokat, torlódásokat is kezelni tudják.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta. A határozati javaslatot mindkét bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő – testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.


Kőszeg, 2021. szeptember 24.


A polgármester nevében:


Németh Ildikó s.k.
városüzemeltetési osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi a Gyöngyös-patakon található Nemezgyári duzzasztó zsilip üzemeltetése iránt szándékát, egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a zsilip tulajdonosának hozzájárulása alapján az üzemeltetéshez szükséges engedélyeket beszerezze.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.