2021. Szeptember 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 11., 12., 13. és 14. módosítása – végső elfogadás.
2. - Beszámoló a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde 2020/21. évi nevelési évéről.
3. - Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről.
4. - Pavilonok elbontására vonatkozó döntések meghozatala.
5. - A nemezgyári duzzasztózsilippel kapcsolatos döntések meghozatala.
6. - A Kőszeg, 0205/15 hrsz.-ú közút elnevezése.
9. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
11. - Rendkívüli előterjesztés: A Kőszegi Szociális Gondozási Központ előirányzat átcsoportosítási kérelme.
12. - Rendkívüli előterjesztés: A Kőszeg, Rákóczi u. 91. fsz. 8. alatti megüresedett lakás hasznosítása.
13. - Rendkívüli előterjesztés: Kőszeg Város Önkormányzata létszám emelése.
4. napirendi pont:
Pavilonok elbontására vonatkozó döntések meghozatala.

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelenleg zajlik a Várkör II. projekt részeként a Hunyadi park előtti közterület felújítása a Zsinagóga ingatlanáig bezárólag. Ennek keretében teljeskörű ivóvíz, szennyvíz rekonstrukció, közvilágítás fejlesztés, út, parkoló, járda, közterület felújítás történik.

A fenti projekthelyszínen jelenleg két darab (büfé, zöldség-gyümölcs) korábban ideiglenes jelleggel létesült 9 m2 nagyságú pavilon helyezkedik el, amelyek felett jogosultsággal rendelkező Tóth Péter Meseország Játékbolt Kft. ügyvezetőjével egyeztetéseket folytattunk.
Mivel a belváros fejlesztését szolgáló beruházás megvalósítása érinti a pavilonok alatti és melletti területet is és azok a felépítmények a megújuló városképbe nem illeszkednek, így az elbontásukról született egyezség a jogosulttal.

A jogosult az üzleti tevékenységét ezáltal nem szünteti meg, hiszen a Várkör 39. sz. alatti épületben tulajdonjoggal rendelkezik, ahol tervei szerint az egyik utcafronti helyiségből büfét kíván kialakítani. A zöldség-gyümölcs árusításra pedig már az általuk korábban is bérelt Várkör 39. lakóház toldaléképületét kívánják megfelelően kialakítani. Mivel az üzlet beindításához a teljes területű toldaléképületre van szükségük, így Tóth Péter bérleti szándékát fejezte ki eziránt.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X.1.) önkormányzati rendelete alapján önkormányzati helyiség bérleti jogát általában pályázat útján lehet elnyerni, pályázaton kívül indokolt esetben a Képviselő-testület jelölhet ki bérlőt. A pályáztatástól eltekintve javasoljuk a toldaléképület fennmaradó 15 m2 nagyságú részét Tóth Péter részére kijelölni.

Előkészítésre került egy megállapodás tervezet, amelyben a közterület rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos feladatok és kötelezettségek lettek rögzítve.
A bontás véghatárideje ez év vége, amely határidőig a használó saját költségén teljes talajszintig elbontja a pavilonokat és egyúttal az árubemutató elemeket, tartozékait.

A 90-es évek elején ideiglenesen létesült pavilonok és a hozzá tartozó árubemutatás céljára szolgáló területek használata után a közterület-használati engedélyben meghatározott közterület-használati díjat fizettek. Jelenleg érvényes engedélyekkel ugyan nem rendelkeznek, azonban az együttműködés keretében a projekt megvalósulása érdekében és a jogosult üzleti érdekeit is szem előtt tartva mintegy féléves időszakra javasoljuk elengedni a díj megfizetését.

A fenti két pavilonon kívül a területen még elhelyezkedik egy hasonló típusú építmény. Mivel az ingatlan-nyilvántartásba ez önálló helyrajziszámon bejegyzésre került a 2000-es évek elején, így a tulajdonosával még egyeztetés folyik.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta.
A Bizottságok mindkét határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra ajánlják a Képviselő-testületnek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2021. szeptember 24.

A polgármester nevében:

Németh Ildikó s.k.
városüzemeltetési osztályvezetőI. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Meseország Játékbolt Kft. és Kőszeg Város Önkormányzata között kötendő ideiglenes építmény elbontása és közterület használat tárgyú megállapodást a mellékelt tartalommal elfogadja és egyúttal felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: értelemszerű
II. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X.1.) önkormányzati rendelet 21 § (1) bekezdése alapján a Kőszeg Hunyadi Park területén található 15 m2 nagyságú toldaléképület bérlőjének Tóth Pétert (székhelye: 9730 Kőszeg, Űrhajósok u. 15/B.) jelöli ki.

Felelős: Kovács István igazgató
Határidő: szerződéskötés időpontja

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)