Jegyzőkönyv: 2020. Március 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Jegyzőkönyv letöltése
Off-line olvasás:
Jegyzőkönyv nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - VASIVÍZ Zrt. Igazgatóságába és Felügyelő Bizottságába tag delegálás.
2. - A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása.
3. - A Kőszegfalvi Sportegyesület támogatási kérelme.
4. - Az önkormányzat új beszerzési szabályzatának elfogadása.
5. - Önkormányzati útfelújítási pályázat módosítási kérelme.
6. - Rekreációs célú földhasználati szerződésekkel kapcsolatos döntések meghozatala.
7. - Döntés kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról, a rendezési terv tárgyalásos eljárás keretében történő módosításának az elrendelése.
8. - A Kelcz-Addelffy u. 5. 1. em. 3. sz. lakás rendeltetésváltozása.
9. - A NIF Zrt. kőszegi, 09/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vízelvezetési kérelme.
10. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ SZMSZ-ének és szakmai programjainak jóváhagyása.
11. - Az óvodai körzetek meghatározása a 2020/2021. nevelési évre.
12. - Egy mappában a 2020. március 26-án meghozott polgármesteri döntések előterjesztései.
Szám: K/11137-2/2020.


FELJEGYZÉS

amely készült 2020. március 26-án, 9 órakor a kőszegi Városháza tanácskozó termében.

Jelen vannak: Básthy Béla polgármester,
Terplán Zoltán alpolgármester,
dr. Zalán Gábor jegyző,
Cserkutiné Stipsics Edina gazdálkodási és pénzügyi osztályvezető,
Fekete Balázs fejlesztési irodavezető.

Tárgy: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása.


Dr. Zalán Gábor ismerteti az előzményeket, mely szerint a Kormány az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségnek és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020. március 11-i hatállyal.
Ezzel életbe lépett a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, mely szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.
Fenti jogkör alapján a polgármester jogosult az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében intézkedni.
Tájékoztatást ad arról, hogy Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és bizottságainak március havi rendes ülését a veszélyhelyzet miatt megtartani nem lehetett, de ezek naprendjén több olyan előterjesztés is szerepelt, amelyekben határidőben vagy az önkormányzat érdeke miatt döntést kell hozni. Ezek a következők:
1. VASIVÍZ Zrt. Igazgatóságába és Felügyelő Bizottságába tag delegálás
A 2019. október 13-i önkormányzati választások után, a 2019. november 28-i ülésén a képviselő-testület döntést hozott VASIVÍZ Zrt. Igazgatóságába és a Felügyelő Bizottságába történt delegálásról.
Már akkor is szó volt róla, hogy az új tagok delegálására vissza kell térni, hiszen a gazdasági társaságba a küldöttek eredetileg 5 év időtartamra lettek megválasztva, így mind az Igazgatóság, mind a Felügyelő Bizottság új tagjainak megbízatása 2020. május 31. napjával megszűnik.
Molnár Miklós, a VASIVÍZ Zrt. vezérigazgatója kérelemmel fordult a polgármester úrhoz, mert a ciklus végéhez közeledve, már megkezdődött a közgyűlés előkészítése és 2020. április 20-ig újra döntést kell hozni Kőszeg Város Önkormányzatát képviselő küldöttek személyéről.
A társaság alapszabálya rögzíti azokat az együttműködési irányelveket, amelyek megállapítása a tulajdonos önkormányzatok döntési kompetenciájába tartozik. A VASIVÍZ Zrt. tulajdoni részarányai alapján Szombathely 2 főt, Szentgotthárd, Körmend és Kőszeg is 1-1 főt delegálhat az Igazgatótanácsba.
A Felügyelő Bizottságba Szombathely önállóan 1 főt, Körmend és Sárvár, Szentgotthárd és Vasvár, továbbá Kőszeg és Csepreg közösen 1-1 főt delegálhat.
Fentiek értelmében célszerű az elkövetkezendő 5 éves ciklusra az Igazgatóságba a kőszegi, továbbá a Felügyelő Bizottságba a Csepreg városával tárgyalás eredményeképpen megjelölt közös jelöltet.
Dr. Zalán Gábor kéri, hogy a polgármester úr fenti kérés ügyében a képviselő-testület helyett hozza meg a döntését.

Básthy Béla polgármester úgy gondolja, hogy határidős döntésről van szó, ezért az alábbi határozatot hozza:

2/2020. (III. 26.) polgármesteri határozat:

1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zrt. Igazgatóságába Csepreg Város Önkormányzatával közösen Huber László Kőszeg, Kőszegfalvi u. 13. alatti lakos megválasztását javasolja 2025. május 30. napjáig.
2. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zrt. Felügyelő Bizottságába Csepreg Város Önkormányzatával közösen Horváth Zoltán Csepreg Város polgármesterének megválasztását javasolja 2025. május 30. napjáig.
Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása

A márciusi ülésre készült el az önkormányzat és az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. között létrejött hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés módosítása, mivel az STKH Kft. tavaly év végén jelezte, hogy gazdasági számításaik alapján 2020. január 1-jétől a Kőszeg és környékéről begyűjtött hulladék ártalmatlanítását nem a kőszegi lerakón, hanem a saját üzemeltetésű cséri központban oldják meg és a kőszegi telephelyen csak egyes egységek (hulladékudvar, zöldhulladék kezelés) üzemeltetését kívánják folytatni.
A végleges üzemeltetési rend kialakításáig a város a telephely tulajdonosaként január 1-jétől is befogadta és kezelte mind a lakossági mind az egyéb módon beérkezett hulladékot a jogosultsággal rendelkező Kőszegi Városüzemeltető Kft. közreműködésével.
A közszolgáltatóval történt folyamatos egyeztetés és tárgyalás következtében megérkezett a közszolgáltatási szerződés módosításának egységes szerkezetbe foglalt tervezete, valamint a hulladékudvar üzemeltetési szabályzata. Egyúttal egy bérleti szerződés is előkészítésre került, amely a Kőszegi Városüzemeltető Kft. és a Közszolgáltató között jön létre a telephelyen található szociális épület használatára vonatkozóan.
A közszolgáltatási szerződés hatálya marad 2020. június 30-ig, mivel az NHKV Zrt. iránymutatása szerint az STKH Kft. a többi Vas megyei településsel is ezzel a végdátummal kötötte meg a közszolgáltatási szerződést.

Básthy Béla az alábbi határozatot hozza:

3/2020. (III. 26.) polgármesteri határozat:

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat és az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. között 2018. november 15. napján létrejött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításait jelen határozat mellékletében szereplő, egységes szerkezetbe foglalt tartalommal jóváhagyja és polgármesterként aláírja.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.

3. Kőszegfalvi Sportegyesület támogatási kérelme

A Kőszegfalvi Sportegyesület a Rábai Gábor Sporttelep fejlesztése érdekében pályázatot nyújtott be a Magyar Labdarúgó Szövetséghez, mely pályázatot a szövetség 2019. november 4. napján jóváhagyta.
A pályázati összeg 3.070.501.- Ft, a program megvalósításához szükséges önrész pedig 927.644.- Ft. A pályázatból a sporttelepen található régi öltöző tetőszerkezetének cseréjét kívánják megvalósítani.
Az egyesület kérése az, hogy a pályázat megvalósításához szükséges önerőt – 927.644.- Ft-ot - az önkormányzat biztosítsa számukra.
Az egyesület és az önkormányzat között fennálló feladatátvállalási megállapodás értelmében a sportlétesítmény felújítására, bővítésére kiírt pályázatok önrészét az önkormányzat egyedi döntés alapján biztosítja.
Dr. Zalán Gábor kéri, hogy a polgármester úr fenti kérés elbírásában a képviselő-testület helyett hozza meg a döntését.

Básthy Béla – a képviselők többségének visszajelzése alapján – alábbi határozatot hozza:

4/2020. (III. 26.) polgármesteri határozat:

1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Kőszegfalvi Sportegyesület részére 927.644 forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a Magyar Labdarúgó Szövetség be/SFP-29528/2019 számú határozatával jóváhagyott, a Rábai Gábor Sporttelepen (Kőszeg, 0377/26 hrsz.) a sportfejlesztési program keretében tervezett, a régi öltöző tetőszerkezete cseréjének megvalósítására. A Feladatátvállalási megállapodás és annak részét képező Ingatlanhasználati szerződés megszűnése esetén a programból megvalósuló, az ingatlant érintő értéknövelő beruházásokkal kapcsolatban az Egyesület az Önkormányzattal szemben nem támaszthat igényt.
2. Az 1. pontban megjelölt támogatás fedezetét Kőszeg Város Polgármestere az önkormányzat 2020. évi költségvetésének fejlesztési tartalékából az egyéb felhalmozási célú támogatások rovatba történő átcsoportosításával biztosítja.
Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: értelemszerű.


4. Az önkormányzat új beszerzési szabályzatának elfogadása

A képviselő-testület a 98/2016. (V. 26.) képviselő-testületi határozatával fogadta el Kőszeg Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatát. A szabályzatot áttekintve megállapításra került, hogy az időközben bekövetkezett jogszabályi változások miatt annak módosítására van szükség. Az új szabályzat tervezete lényegében a jelenlegi szabályzat rendelkezéseit veszi át, csupán annak egy pontja egészül ki, miszerint eredménytelen a beszerzési eljárás akkor is, ha EU-s forrásból támogatott beszerzés esetén nincs három érvényes ajánlat. Célszerűségi okok miatt módosítás helyett az eddigi szabályzat hatályon kívül helyezése és új szabályzat elfogadása indokolt.
Dr. Zalán Gábor kéri, hogy a polgármester úr fenti ügyben a képviselő-testület helyett hozza meg a döntését. Anyagi következménnyel nem jár, viszont az önkormányzatot érintő Állami Számvevőszéki vizsgálat miatt fontos, hogy a szabályzatok a jogszabályoknak megfelelőek legyenek.

Básthy Béla polgármester az alábbi két határozatot hozza:

5/2020. (III. 26.) polgármesteri határozat:

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a
98/2016. (V. 26.) képviselő-testületi határozatot 2020. március 31. napjával visszavonja.

6/2020. (III. 26.) polgármesteri határozat:

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Kőszeg Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatát – jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: 2020. április 1.


5. Önkormányzati útfelújítási pályázat módosítási kérelme

Kőszeg Város Önkormányzata az Árpád tér - Pék utca – Várkör Károly Róbert tér - Zsinagóga közti szakaszának (245+230 m) útburkolat felújítása és gyalogátkelőhely létesítése céljából nyújtott be támogatási igényt 2019 májusában „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” c. pályázatra.
Ennek műszaki tartalma az alábbi volt:
- teljes szélességben aszfaltmarás követően 5 cm vastagságú új aszfaltréteg kialakítása
- aknafedlapok szintbe emelése, szükség szerinti cseréje
- szegélykövek szükség szerinti cseréje
-új, kiemelt gyalogátkelőhely és forgalomlassító berendezés létesítése a Rajnis utcai kereszteződés mellett (engedélyes terv alapján).
A beruházás tervezett bruttó összköltsége, mely magában foglalja a műszaki ellenőr és a közbeszerzés költségeit is, 40 002 645 Ft.
Az elnyert támogatáshoz szükséges saját forrást (10 002 645 Ft-ot) a 2020. évi költségvetésben az önkormányzat biztosította.
A fenti beruházással kapcsolatban időközben kiderült, hogy a Várkör érintett szakaszán (250 méter) – különösen a Pék utca – Zrínyi M. utca közti 90 méteres szakaszon - a szennyvízelvezető rendszer állapota kritikus, szükséges lenne annak teljes rekonstrukciójára, melynek becsült értéke 150 M Ft. Ebből a fent említett 90 méteres szakasz: 52 M Ft-ba kerül. Az önkormányzat kísérletet tett a fenti többletforrás előteremtésére, ezidáig sikertelenül. Az érintett szakaszon a következő években meghibásodások prognosztizálhatóak, melyek az útburkolat megbontásával járnának. Ennek tükrében a beruházás közép- és hosszú távú fenntarthatósága érdekében az önkormányzat felelősen nem végeztetheti el a tervezett útburkolat-felújítást. Mivel a fenti problémával érintett útszakasz a tervezett útfelújítás középső szakaszán jelentkezett, illetve az új gyalogátkelőhely is ezen a szakaszon épülne meg, így az eredetileg tervezett útfelújítás lényegi, legfontosabb elemei kerülnének elhagyásra.
A fenti támogatásról szóló Támogatói Okirat 14. pontja alapján lehetőség van a támogatásból a pályázatban megjelölt pályázati céltól eltérő műszaki tartalom megvalósítására, beleértve akár egy másik útszakasz felújítását is.
Ezen indokok alapján célszerű lenne az önkormányzat az elnyert támogatást egy másik városi útszakasz felújítására felhasználni, ahol hasonló, közművel kapcsolatos problémák nem jelentkeztek, illetve a szükséges vízvezeték rekonstrukciót a Vasivíz Zrt. a Gördülő Fejlesztési Keret terhére saját forrásból a felújítást megelőzően el tudja végezni.
A Bajcsy-Zs. Endre utca fontos szerepet tölt be Kőszeg északi városrészének közlekedésében, mivel az a közelben található Árpád-házi Szt. Margit Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Kőszegi Szociális Gondozási Központ dolgozói és látogatói részére is a legrövidebb útvonalat kínálja a város felé. Az út állapota az elmúlt években nagymértékben leromlott. Ebben az utcában az úttesttel szomszédos járda is igen rossz állapotban van, több helyen megsüllyedt, a kiemelt szegély megrongálódott. Az út általános rossz állapota esőzések, hóolvadások idején különösen nagy gondot okoz, mivel a burkolaton megálló csapadékvíz a gépjárművek közlekedése során a közelebb álló házak, kerítések falát károsítja, illetve a gyalogosokat is zavarja, veszélyezteti.
A tavalyi évben megvalósult Sziget-Meskó utca felújítása, valamint az idénre tervezett - fenti útszakaszhoz kapcsolódó – Dózsa György utca rekonstrukciója révén az északi városrész fő közlekedési útvonalai együtt újulhatnának meg, az intézmények közlekedési infrastruktúrája jelentősen javulnának.
A tervezett burkolatjavítással az út helyszínrajzi kialakítása nem változik. A tervezett burkolat-felújítás 381,0 m hosszban, 4,5 m szélességben történik, egy oldali 0,50 m széles erősített padkával, egy oldali 322 m új kiemelt szegélyépítéssel. A meglévő aszfalt járda átlag 1,60 m szélességben, 322,0 m hosszban átépítésre kerül. A leromlott útpályaszerkezet a szükséges mélységben fellazításra kerül, majd új kötőanyag és kiegészítő ásványi anyag hozzáadásával egy új homogén útburkolatalap-keverék (REMIX) készül. Az így előállított új burkolatalap felületére két réteg hengerelt aszfalt réteg épül.
Az útfelújítás a Meskó utcától a Felsővárosi Óvodáig tartó - évekkel ezelőtt útburkolat felújításon átesett - szakaszt nem érinti.
A megváltozott – bővült – műszaki tartalom miatt a beruházás becsült összértéke 49 707 648 Ft, így a támogatási igény módosítása esetén az Önkormányzatnak további 9.705.003 Ft önkormányzati saját erőre van szüksége, melyet Kőszeg Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése 5. számú melléklet/I. Beruházások/TOP projektek 2020. évi előkészítési költségei sor terhére javasolt biztosítani.


Dr. Zalán Gábor kéri, hogy a polgármester úr fenti ügyben a képviselő-testület helyett hozza meg a döntését.

Básthy Béla polgármester úgy véli, hogy a pályázat módosítása az önkormányzat érdeke, hiszen 52 millió Ft helyett csupán további 9,7 millió Ft további saját erőt igényel, ráadásul a Dózsa György és a Bajcsy-Zs. utcák állapota már több fórumon (pld. közmeghallgatáson is) kritika tárgya volt.

Cserkutiné Stipsics Edina hozzáfűzi: a plusz bevétel biztosítása csak a költségvetésbe betervezett és be is érkező bevételek esetén lehetséges.

Básthy Béla – a képviselők többségének visszajelzése alapján – alábbi határozatokat hozza:

7/2020. (III. 26.) polgármesteri határozat:

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a
99/2019. (V.30.) képviselő-testületi határozatot visszavonja.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.


8/2020. (III. 26.) polgármesteri határozat:

1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján támogatja az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2019. támogatása” pályázaton elnyert vissza nem térítendő állami támogatás (Támogatói okirat száma: BMÖFT/5-21/2019.) felhasználási céljának módosítását az alábbi műszaki tartalom megvalósítására: Kőszeg, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca és járda felújítása. Egyúttal a módosítási kérelemhez szükséges dokumentumokat elkészítteti és benyújtja.

2. Kőszeg Város Polgármestere a pályázathoz szükséges további önerőt, 9.705.003 Ft Ft-ot Kőszeg Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében 5. számú melléklet/I. Beruházások/TOP projektek 2020. évi előkészítési költségei terhére biztosítja.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal

6. Rekreációs célú földhasználati szerződésekkel kapcsolatos döntések meghozatala.

A földforgalmi törvény 2015. évi módosítása során bevezetésre került a rekreációs célú földszerzés fogalma, ami nem más, mint régen a kiskertekre vonatkozó bérleti jogviszony volt. Az ilyen szerződő fél a földet saját, valamint az együtt élő családtagjai szükségleteit meg nem haladó mértékben használhatja és szedheti annak hasznait.
A 2015-ös jogszabályi változás következtében akkor a képviselő-testület meghatározta azon ingatlanok körét, amelyeket rekreációs célra jelölt ki és ezekre a földforgalmi törvény szerint lehetővé tett (1-5 év) maximális időtartamra, 5 évre kötött szerződést magánszemélyekkel. Ezen szerződések hatálya 2020. március 31-vel lejár, így dönteni szükséges a további bérbeadások tekintetében.

Az előkészítést végző városüzemeltetési osztály csak kizárólag azokra tett javaslatot, amelyeken ténylegesen művelést végeznek. A földhasználati díj 2015-ben egységesen 10,-Ft/m2/év mértékben került jóváhagyásra.

Dr. Zalán Gábor kéri, hogy a polgármester úr a rekreációs szerződések megkötése ügyében a képviselő-testület helyett hozza meg a döntését. Polgármester úrnak 1-5 év közötti időtartamra van mozgástere a szerződéseket megkötni, továbbá a földhasználati díjon is változathat.

Básthy Béla jelzi, hogy a szerződések 1 évre történő megkötését hagyja jóvá, utána felül kell ezeket vizsgálni. A földhasználati díj változatlan marad.

A polgármester az alábbi határozatot hozza:

9/2020. (III. 26.) polgármesteri határozat:

1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben (a továbbiakban: Földforgalmi törvény) foglaltak alapján rekreációs célra az önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlanokat jelöli ki:

Hrsz Terület nagyság Megnevezés
0183/18 1367 gyümölcsös
0183/22 1296 szántó
0183/30 5090 gyümölcsös
0183/50 7593 szántó
0183/51 3332 szántó
0183/59 2952 szántó
0183/95 8325 szántó
0186/38 13005 gyümölcsös
0186/52 384 gyümölcsös
0205/34 21044 szántó
0380/5 1493 szántó
042/C 2497 szántó
6012 1822 rét
7700 2357 rét, gyümölcsös
7805 3011 gyümölcsös, kert, szőlő

2. Kőszeg Város Polgármestere a használókkal a Földforgalmi törvény 38.§ (1a) bekezdésében írt, a határozat mellékletét képező rekreációs célú földhasználati szerződéseket 1 éves határozott időtartamra (2020.április 1.- 2021. március 31.), 10 Ft/m2/év földhasználati díj ellenében köti meg.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal, illetve folyamatosan.


7. Döntés kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról, a rendezési terv tárgyalásos eljárás keretében történő módosításának az elrendelése.

2020. január 29-én kelt levelében a CAYENNE Investment Kft. megkereste önkormányzatot, ugyanis Kőszegen a 9730 Kőszeg, Űrhajósok útja 2. 3277/29 hrsz-ú telken az egykoron Jurisics Miklós Tiszti Gyógyháznak megépített mintegy 3,3 hektár területén (később SZOT gyermeküdülő) fejlesztést kíván megvalósítani.
A fejlesztés egészségügyi és rekreációs célzatú, magas szolgáltatási színvonalú létesítményt valósít meg, nemzetközi ügyfélkör részére. A meglévő, helyi védettségű épületet és parkot méltóképp rekonstruálni tervezik, figyelembe véve a terület helyi védettségét.
A meglévő 3600 m2 alapterületű épületet 4-500 m2-es esztétikai központtal és 600-700 m2 labor szárnyépülettel kívánják bővíteni, a parkban 5 db villaépület terveznek elhelyezni. A fejlesztés eredményeképp mintegy hatvan-hetven főt kívánnak foglalkoztatni és vendégeik évente mintegy 7000 vendégéjszakát vennének igénybe Kőszegen.
Az elképzelés megvalósításához a Helyi Építési Szabályzat módosítására van szükség. A kérelmező az építési engedélyezési eljárást mihamarabb meg kívánja valósítani, ezért kérnék a fejlesztés kiemelt beruházássá nyilvánítását az önkormányzat részéről.
Egy másik vállalkozás, a Lízing Délhús Ingatlanforgalmazó Kft. 2020. március 3-án kelt levelében szintén jelezte, hogy Kőszeg külterületén a Magyar-Osztrák határátkelőhelyen (Kőszeg 013/4 és 013/6 helyrajzi szám) fejlesztést kíván végezni. Cégük a határátkelőhely használaton kívüli épületeit 2017-ben vásárolta meg. Ezen ingatlanok már több éve nincsenek hasznosítva, állapotuk jelentősen leromlott, jelen formájukban hosszútávon nem fenntarthatóak. Szeretnék az épületeket hasznosítani, amelyhez szükséges felújítások egy építészetileg is elfogadható minőséget hoznának létre.
Elképzeléseik szerint egy jól működő munkás hotelt szeretnének kialakítani a Kormány által támogatott pályázati forrásból, amely átalakítás és felújítás során az épület energetikailag és esztétikailag is megújulna. Kérelmüket azzal indokolták még, hogy a határon átnyúló Ausztria-Magyarország Interreg projekt keretében az osztrák és magyar oldal új határmetszési ponttal fog megvalósulni.
A két kérelemben vázolt mindkét beruházás olyan lépték, melyek megvalósításának támogatása az önkormányzatnak is érdeke, mivel általuk új munkahelyek jöhetnek létre a városban. Ezért célszerű a vonatkozó jogszabályok értelmében a két érintett területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánítani és a rendezési terv módosítását elrendelni. A rendezési terv módosítása tárgyalásos eljárás keretében történhet, ennek szabályait jogszabályok állapítják meg.

Dr. Zalán Gábor kéri, hogy a polgármester úr fenti ügyben is hozza meg a képviselő-testület helyett a döntését.

Básthy Béla úgy véli, hogy mindkét kérelem támogatandó, mindkét beruházás megvalósítása a város gazdaságfejlesztését szolgálja.

Így az alábbi három határozatot hozza:


10/2020. (III. 26.) polgármesteri határozat:

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a CAYENNE Investment Kft. tulajdonában lévő, 9730 Kőszeg, Űrhajósok útja 2., 3277/29 hrsz-ú területet annak érdekében, hogy a beruházó által tervezett fejlesztések költséghatékony megvalósítása érdekében a rendezési terv szükséges módosítása elvégzésre kerülhessen.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.


11/2020. (III. 26.) polgármesteri határozat:

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a Lízing Délhús Ingatlanforgalmazó Kft. tulajdonában lévő, Kőszeg külterületén a Magyar-Osztrák határátkelőhelyen Kőszeg 013/4 és 013/6 hrsz-ú területet, valamint az általuk határolt 012/3 hrsz-ú útterületet, annak érdekében, hogy a beruházó által tervezett fejlesztések költséghatékony megvalósítása érdekében a rendezési terv szükséges módosítása elvégzésre kerülhessen.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.


12/2020. (III. 26.) polgármesteri határozat:

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42. §-ának megfelelő tárgyalásos eljárás során elkészítteti a településrendezési eszköz módosítását a Kőszeg, Űrhajósok útja 2. 3277/29 hrsz-ú terület, valamint a Kőszeg hrsz.: 013/4 és 013/6 terület és az általuk határolt 012/3 hrsz-ú útterület vonatkozásában és a kidolgozott tervet elfogadásra előterjeszti a képviselő-testület elé.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: 2020. április 30.


8. A Kelcz-Addelffy u. 5. 1. em. 3. sz. lakás rendeltetésváltozása.

Az Írottkő Natúrparkért Egyesület jelenlegi irodájának helyt adó Fő tér 2. sz. alatti ingatlanban a „TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00003 Fenntartható örökség és rendezvény-turizmus Kőszegen” c. projekt keretében turisztikai látogató- és menedzsment központ kerül kialakításra, így a Natúrpark irodának a helyiségből költöznie kell.
Előzetes egyeztetések során az új munkaállomás kialakítására a Kelcz-Adelffy utca 5. sz. alatti társasházban lévő 1. emelet 3. sz. alatti 68 m2 üres lakás került kiválasztásra, amelybe a Natúrpark iroda várhatóan idén májusban költözne.
Tekintettel arra, hogy az új helyiség ingatlan-nyilvántartási besorolása lakás, így szükséges annak rendeltetés módjának megváltoztatása, amely egyben az alapító okirat módosítását is magával vonzza.

Dr. Zalán Gábor kéri, hogy a polgármester úr fenti ügyben is hozza meg a képviselő-testület helyett a döntését.

Básthy Béla úgy gondolja, hogy mivel pályázati határidőről van szó, ez a döntés sem halaszható, így az alábbi határozatot hozza:

13/2020. (III. 26.) polgármesteri határozat:
1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján elrendeli a Kőszeg, Kelcz-Adelffy u. 5. 1. emelet 3. sz. alatti 68 m2 nagyságú lakás megnevezésű ingatlan rendeltetés megváltoztatását iroda megnevezésű ingatlanná.
2. Kőszeg Város Polgármestere aláírja a rendeltetésváltozással kapcsolatos kérelmek, valamint az alapító okirat módosítását.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.


9. A NIF Zrt. kőszegi, 09/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vízelvezetési kérelme.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. ismételten megkereste Kőszeg Város Önkormányzatát, mint a kőszegi 09/2 hrsz-ú ingatlan - korábbi ÖBB telek - tulajdonosát és mint Kőszeg város csapadékvíz-elvezető rendszerének kezelőjét.
Magyarország és Burgenland közötti, kisléptékű útkapcsolatok közös fejlesztéseihez az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program nyújt finanszírozást. A Program keretében történik a „87. sz. főút Kőszeg – Rattersdorf (Rőtfalva) összekötés megvalósítása elnevezésű projekt kivitelezése, Burgenland és a NIF Zrt. partnerségében.
A NIF Zrt. tájékoztatta az önkormányzatot arról, hogy a beruházás eredeti csapadékvíz-elvezetési tervei szerint a 87-es főút útárkainak jelentős bővítésével és mélyítésével járó megoldás sok fakivágással és a Lékai úti ingatlanok nem megfelelően kivitelezett ivóvíz-hálózatának ellehetetlenülésével és megszüntetésével járna. Mérlegelve a lehetőségeket, a részletes geodéziai felmérést követően a beruházó, a tervező, a kivitelező és az út későbbi üzemeltetője - a Magyar Közút Zrt. - a korábbi ÖBB telken keresztül látja biztosíthatónak a csapadékvizek levezetését az árapasztó vápáig.
Az új út egy szakaszának és a felette elhelyezkedő „Barát-erdők” területének csapadékvize - a Rőtivölgyi Vízmű bejárati útjától a város felé - az önkormányzati kezelésű korábbi vasúti talpárok kitakarítása után biztonsággal levezethető. Az önkormányzat jóváhagyása esetén a korábbi vasúti töltés keleti oldalán található talpárok a NIF Zrt. költségén kerülne jókarba helyezésre.
Mivel a kőszegi 09/2 hrsz-ú telek az un. TOP Turisztika projekt tervezett Rőtivölgyi kerékpárút építésének is helyszíne, a kerékpárút alatti csappantyús áteresz kiépítését és egy az árkon átjárást biztosító áteresz kiépítését a kerékpárút 0+235 szelvényénél szintén elvégzi a kivitelező. Az átjárás biztosításával javul az eladásra kínált önkormányzati tulajdonú Rőtivölgyi ingatlanok megközelíthetősége, egyszerűsödik későbbi hasznosíthatósága. A kerékpárút megvalósítást a vízelvezetés felújítása nem befolyásolja.

Dr. Zalán Gábor kéri, hogy a polgármester úr fenti ügyben is hozza meg a képviselő-testület helyett a döntését.

Básthy Béla úgy véli, hogy kiemelt kormányzati elképzelés megvalósulásáról van szó, magánérdeket nem tartalmaz, így ez a döntés sem halasztható.

Így az alábbi határozatot hozza:

14/2020. (III. 26.) polgármesteri határozat:

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat tulajdonát képező kőszegi 09/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan hozzájárul, hogy a NIF Zrt. saját költségviselése terhére a 87. sz. főút Kőszeg (HU) - Rattersdorf (Rőtfalva AT) országhatár közötti szakasz kivitelezési munkáinak elvégzése (PST kód: K087.05) tárgyú projekt keretében a csapadékvíz elvezetés érdekében elvégezze a vasúti talpárok jókarba helyezését és ezt követően az önkormányzat továbbra is vállalja annak üzemeltetését, kezelését a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: értelemszerűen.


10. A Kőszegi Szociális Gondozási Központ SZMSZ-ének és szakmai programjainak jóváhagyása.

A Kőszegi Szociális Gondozási Központ által nyújtott szakosított szolgáltatásokat nemrég ellenőrizte a Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya. Ennek során néhány észrevételt tettek, amelyet az intézmény alap dokumentumaiban módosítani kell. A módosítást a fenntartónak kell jóváhagynia. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete 2.1. pontja szerint a bizottságra átruházott hatáskörbe tartozik ez a feladat.
Az ellenőrzés alapján indokolt:
• a Szervezeti és Működési szabályzat felülvizsgálata, aktualizálása,
• a Megállapodások, házirendek felülvizsgálata,
• az Idősek otthona szakmai programjának felülvizsgálata.

Dr. Zalán Gábor kéri, hogy a polgármester úr a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság helyett hozza meg a döntését, mivel ez határidős feladat, abszolút jogszabályokon alapul.

Básthy Béla az alábbi három határozatot hozza:


15/2020. (III. 26.) polgármesteri határozat:

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság helyett – a Kőszegi Szociális Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Raposa Helga intézményvezető.
Határidő: 2020.04.01.


16/2020. (III. 26.) polgármesteri határozat:

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság helyett – a Kőszegi Szociális Gondozási Központ Idősek Otthona szakmai programját jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Raposa Helga intézményvezető.
Határidő: 2020.04.01.


17/2020. (III. 26.) polgármesteri határozat:

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság helyett – a Kőszegi Szociális Gondozási Központ Hajléktalanok átmeneti szállása szakmai programját jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Raposa Helga intézményvezető.
Határidő: 2020.04.01.


11. Az óvodai körzetek meghatározása a 2020/2021. nevelési évre.

A vonatkozó jogszabályok előírják, hogy az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerülhet sor. Jelen helyzetben a beiratkozást külön rendelet szabályozza, így erről dönteni nem kell. Viszont dönteni kell az óvodai felvételi körzetek meghatározásáról.
Dr. Zalán Gábor kéri, hogy a polgármester úr fenti ügyben is hozza meg a képviselő-testület helyett a döntését, hiszen a beiratásokat a szükséghelyzet ellenére is várhatóan meg kell tenni.

Básthy Béla az alábbi határozatot hozza:

18/2020. (III. 26.) polgármesteri határozat:

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 2020/2021. nevelési évre az óvodai felvételi körzeteket, az óvodák nyitvatartását jelen határozat mellékletében foglaltak szerint határozza meg, illetve teszi közzé.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.

12. A Veloregio projektben közbeszerzési eredményhirdetés

Az ATHU064 – VELOREGIO Közös határon átnyúló kínálat fejlesztése és megvalósítása az osztrák-magyar határtérség kerékpáros régióiban építési beruházás” tárgyú közbeszerzési eljárás az eredményhirdetés szakaszába érkezett.
A Bíráló Bizottság meghozta ezzel kapcsolatos előzetes döntését. Az Abért-tónál, a Szénsavas-kútnál illetve a Rőti-völgyi út végében épülő kerékpáros pihenők, valamint az Abért-tó parkolója és az árvízi tározó töltése közötti kerékpárút szakasz kivitelezési munkáit a nyílt kiíráson egyedül a BIT-ÉP GENERÁL Építőipari és Kereskedelmi Kft. tett ajánlatot , így ő végezheti el a munkát 29 millió forint értékben.
Básthy Béla a Bíráló Bizottság javaslatát megismerve – a képviselők többségének visszajelzése alapján – az alábbi két határozatot hozza:

19/2020. (III. 26.) polgármesteri határozat:

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján az INTERREG V-A Ausztria – Magyarország Program ATHU-064 VELOREGIO azonosítószámú, Közös határon átnyúló kínálat fejlesztése és megvalósítása az osztrák-magyar határtérség kerékpáros régióiban című projekthez kapcsolódóan, a „ATHU064 – VELOREGIO Közös határon átnyúló kínálat fejlesztése és megvalósítása az osztrák-magyar határtérség kerékpáros régióiban építési beruházás” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában:
1. Kőszeg Város Polgármestere az „ATHU064 – VELOREGIO Közös határon átnyúló kínálat fejlesztése és megvalósítása az osztrák-magyar határtérség kerékpáros régióiban építési beruházás” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás nyertesének hirdeti ki:
Neve: BIT-ÉP GENERÁL Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 9700 Szombathely, Paál László utca 17/A.
Cégjegyzékszáma: 18-09-106971
Ajánlati nettó ár (Ft): 22.757.487,- Ft
ÁFA (27 %): 6.144.522,- Ft
Ajánlati ár (Ft): 28.902.009,- Ft

Kötelezőn (36 hónap) túl vállalt jótállási idő (min. 0 hónap, max. 12 hónap, előny a több): 12.
Szerződés teljesítésébe bevont, alkalmasságot igazoló szakember MSZ az alkalmassági minimumkövetelményt meghaladó szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): 36.
A garanciális és jótállási időszak tartamán belül bármely a Megrendelő által felismert hiba vállalkozó általi orvoslásának megkezdési időpontja, a bejelentést követően (minimum 1, maximum 5 munkanap): 1.
2. az Összegezést a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, majd felkéri az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót, hogy az Összegezést küldje meg az ajánlattevőknek, töltse fel az EKR rendszerbe.
3. az „ATHU064 – VELOREGIO Közös határon átnyúló kínálat fejlesztése és megvalósítása az osztrák-magyar határtérség kerékpáros régióiban építési beruházás” tárgyban a vállalkozási szerződést polgármesterként aláírja.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.

20/2020. (III. 26.) polgármesteri határozat:

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján úgy határoz, hogy amennyiben az „ATHU064 – VELOREGIO Közös határon átnyúló kínálat fejlesztése és megvalósítása az osztrák-magyar határtérség kerékpáros régióiban építési beruházás” tárgyú projektben rendelkezésre álló és felhasználható támogatás összege az euró árfolyam változása miatt nem állna rendelkezésre, az ajánlatkérő a különbözetet (nettó: 745.869,- Ft, bruttó: 947.254,- Ft) biztosítja a 2020. évi költségvetés 2020. évi költségvetésében 5. számú melléklet/I. Beruházások/TOP projektek 2020. évi előkészítési költségei terhére.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: értelemszerűen.

12. A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításának és a piaci helypénzek elengedésének elrendelése.

Básthy Béla ismerteti, hogy a veszélyhelyzetre való tekintettel megkereste több Fő téri vállalkozó, akik kérték, hogy az idegenforgalom nagymértékű csökkenése miatt nem lehetne-e díjfizetési haladékot kapniuk a közterület-használati díjak tekintetében. Jegyző úrral közösen arra jutottak, hogy módosítani kellene az önkormányzat erre vonatkozó rendeletét, amelyben június 30-ig eltekintenénk a befizetési kötelezettségtől és ezen időszak későbbi sorsáról a képviselő-testület foglaljon majd állást.

21/2020. (III. 26.) polgármesteri határozat:

1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján felkéri dr. Zalán Gábor jegyzőt, hogy 2020. március 29-ig készítse el a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet azirányú módosítását, mely szerint a kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel 2020. április 1-től az idényjellegű (szezonális) árusítás valamint a vendéglátóipari előkertek használaáért fizetendő díjak megfizetésére biztosítson a rendelet 2020. június 30-ig haladékot.

2. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján felkéri Kovács István igazgatót, hogy a piaci árusítás során a helypénzek beszedésétől június 30-ig tekintsen el.

Felelős:
az 1. pontra vonatkozóan: dr. Zalán Gábor jegyző,
a 2. pontra vonatkozóan: Kovács István igazgató.
Határidő: értelemszerűen.

13. Szájmaszkok beszerzése a veszélyhelyzeti védekezés érdekében.

Básthy Béla tájékoztatást ad arról, hogy a kőszegi polgárok egészségének megóvása és az esetlegesen tünetmentesen fertőzött személyek általi fertőzés veszélyének csökkentése érdekében 10 000 db mosható textil szájmaszk beszerzéséről és a kőszegi háztartásokba való kijuttatásáról kíván gondoskodni. A szájmaszkok elkészítését a szombathelyi Styl Ruhagyár, illetve a lukácsházi Sam Manufaktur Bt. vállalja, összesen 5,9 millió forint értékben. Ezt az összeget az egyéb szórakoztató tevékenységek költségvetési sor terhére kívánja biztosítani. A szájmaszkok lakossághoz történő eljuttatását a hivatal, az intézmények, a képviselők és a külső bizottsági tagok aktív részvételével kívánja megoldani.
Ezután – a képviselők többségének visszajelzése alapján – az alábbi határozatot hozza:

22/2020. (III. 26.) polgármesteri határozat:

1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a kőszegi polgárok egészségének megóvása és az esetlegesen tünetmentesen fertőzött személyek általi fertőzés veszélyének csökkentése érdekében 10 000 db mosható textil szájmaszk beszerzését és a kőszegi háztartásokba való ingyenes kijuttatását rendeli el.

2. Kőszeg Város Polgármestere elrendeli, hogy a maszkok beszerzéséhez szükséges
5,9 millió Ft az önkormányzat 2020. évi költségvetésének egyéb szórakoztató tevékenységek költségvetési sor terhére legyen elkülönítve.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.Kelt, mint az első oldalon.Dr. Zalán Gábor Básthy Béla
jegyző polgármester


A feljegyzést készítette:


Ecker Eszter
jegyzőkönyvvezető