2020. Március 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - VASIVÍZ Zrt. Igazgatóságába és Felügyelő Bizottságába tag delegálás.
2. - A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása.
3. - A Kőszegfalvi Sportegyesület támogatási kérelme.
4. - Az önkormányzat új beszerzési szabályzatának elfogadása.
5. - Önkormányzati útfelújítási pályázat módosítási kérelme.
6. - Rekreációs célú földhasználati szerződésekkel kapcsolatos döntések meghozatala.
7. - Döntés kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról, a rendezési terv tárgyalásos eljárás keretében történő módosításának az elrendelése.
8. - A Kelcz-Addelffy u. 5. 1. em. 3. sz. lakás rendeltetésváltozása.
9. - A NIF Zrt. kőszegi, 09/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vízelvezetési kérelme.
10. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ SZMSZ-ének és szakmai programjainak jóváhagyása.
11. - Az óvodai körzetek meghatározása a 2020/2021. nevelési évre.
12. - Egy mappában a 2020. március 26-án meghozott polgármesteri döntések előterjesztései.
10. napirendi pont:
A Kőszegi Szociális Gondozási Központ SZMSZ-ének és szakmai programjainak jóváhagyása.

Tisztelt Bizottság!

A Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály ellenőrizte a Kőszegi Szociális Gondozási Központ által nyújtott szakosított szolgáltatásokat.

A feltárt hiányosságok egy része érinti az intézmény alapdokumentumait, melyek módosítását a fenntartónak jóvá kell hagynia. Az Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete 2.1. pontja szerint a bizottságra átruházott hatáskörbe tartozik ez a feladat.

Az ellenőrzés alapján indokolt:
• a Szervezeti és Működési szabályzat felülvizsgálata, aktualizálása,
• a Megállapodások, házirendek felülvizsgálata,
• az Idősek otthona szakmai programjának felülvizsgálata.

Erre tekintettel az alábbiakat módosítottuk:

Szervezeti és Működési Szabályzat:
• 5. oldalán az alapító okirat számának aktualizálása,
• a mellékletekben a munkakörök aktualizálása.

Megállapodások (szakmai program mellékletét képezi):
• a Megállapodások az igénybe vevő természetes személyazonosító adatain kívül egyéb rá vonatkozó adatot (pl. lakcím, Taj szám) nem tartalmazhatnak, e vonatkozásban szükséges a megállapodások módosítása,
• a Megállapodások 7. pontja tartalmazza a panaszjog gyakorlásának módját. Ezt szükséges volt az 1993. évi III. törvény 94/E. § szerint megjeleníteni.

Házirendek (szakmai program mellékletét képezi):
Átmeneti szállás:
• az Intézmény és a szolgáltatásokat igénybe vevők kapcsolattartása cím alatt a panaszjog gyakorlásának módját szintén az 1993. évi III. törvény 94/E. § szerint kell feltüntetni.
Idősek otthona:
• az Intézmény és a szolgáltatásokat igénybe vevők kapcsolattartása cím alatt a panaszjog gyakorlásának módját szintén az 1993. évi III. törvény 94/E. § szerint kell feltüntetni.

• Az intézmény szolgáltatásai cím alatt: „Az intézmény alapfeladatát meghaladó programokat, szolgáltatásokat nem biztosít.” helyett „Az intézmény alapfeladatát meghaladó programok, szolgáltatások megszervezését az ellátott, illetve hozzátartozója kérésére és költségére biztosítja.”
• Mosás, vasalás, javítás cím alatt:
Pontosítani volt szükséges, hogy a saját tulajdonú ruházat mosását, vasalását, javítását is elvégezzük, amennyiben az ellátott igényli, mert több ellátott saját ruhaneműjét a hozzátartozó rendezi, annak ellenére, hogy ez egyébként intézményünk szolgáltatási körébe tartozik.
„Az intézmény által biztosított textíliák esetében a mosást, vasalást, javítást a gondozónők szervezik és bonyolítják le. Az ellátottak saját tulajdonú textíliáinak mosását, vasalását és javítását egyéni kérés alapján, az ellátott körülményeit figyelembe véve vállaljuk.” szöveg helyett „Az intézmény által biztosított textíliák esetében a mosást, vasalást, javítást a gondozónők szervezik és bonyolítják le. Az ellátottak saját tulajdonú textíliáinak mosását, vasalását és javítását egyéni igény szerint végezzük el.”

Idősek Otthona szakmai program felülvizsgálata:
• helyi specifikumokkal, intézményre történő sajátosságokkal való kiegészítést javasoltak, amelyet az 1.3 pontba építettünk be,
• egyúttal aktualizáltuk az igénybevételt a 2019-es adatokkal,
• az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5/A. § szerint áttekintettük a szakmai program tartalmi elemeit.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és elfogadását!


Kőszeg, 2020. március 9.


Raposa Helga
intézményvezetőI. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága a Kőszegi Szociális Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Raposa Helga intézményvezető
Határidő: 2020.04.01.


II. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága a Kőszegi Szociális Gondozási Központ Idősek Otthona szakmai programját a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Raposa Helga intézményvezető
Határidő: 2020.04.01.


III. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága a Kőszegi Szociális Gondozási Központ Hajléktalanok átmeneti szállása szakmai programját a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Raposa Helga intézményvezető
Határidő: 2020.04.01.


(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)