2020. Március 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - VASIVÍZ Zrt. Igazgatóságába és Felügyelő Bizottságába tag delegálás.
2. - A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása.
3. - A Kőszegfalvi Sportegyesület támogatási kérelme.
4. - Az önkormányzat új beszerzési szabályzatának elfogadása.
5. - Önkormányzati útfelújítási pályázat módosítási kérelme.
6. - Rekreációs célú földhasználati szerződésekkel kapcsolatos döntések meghozatala.
7. - Döntés kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról, a rendezési terv tárgyalásos eljárás keretében történő módosításának az elrendelése.
8. - A Kelcz-Addelffy u. 5. 1. em. 3. sz. lakás rendeltetésváltozása.
9. - A NIF Zrt. kőszegi, 09/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vízelvezetési kérelme.
10. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ SZMSZ-ének és szakmai programjainak jóváhagyása.
11. - Az óvodai körzetek meghatározása a 2020/2021. nevelési évre.
12. - Egy mappában a 2020. március 26-án meghozott polgármesteri döntések előterjesztései.
9. napirendi pont:
A NIF Zrt. kőszegi, 09/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vízelvezetési kérelme.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. ismételten megkereste Kőszeg Város Önkormányzatát, mint a kőszegi 09/2 hrsz-ú ingatlan - korábbi ÖBB telek - tulajdonosát és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint Kőszeg város csapadékvíz-elvezető rendszerének kezelőjét.
Magyarország és Burgenland közötti, kisléptékű útkapcsolatok közös fejlesztéseihez az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program nyújt finanszírozást. A Program keretében történik a „87. sz. főút Kőszeg – Rattersdorf (Rőtfalva) összekötés megvalósítása (projektkód: K087.05)” elnevezésű Projekt (a továbbiakban: Beruházás) kivitelezése, Burgenland és a NIF Zrt. partnerségében.
A NIF Zrt. tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a Beruházás eredeti csapadékvíz-elvezetési tervei szerint a 87-es főút útárkainak jelentős bővítésével és mélyítésével járó megoldás sok fakivágással és a Lékai úti ingatlanok nem megfelelően kivitelezett ivóvíz-hálózatának ellehetetlenülésével és megszüntetésével járna. Mérlegelve a lehetőségeket a részletes geodéziai felmérést követően a beruházó, a tervező, a kivitelező és az út későbbi üzemeltetője - a Magyar Közút Zrt. - a korábbi ÖBB telken keresztül látja biztosíthatónak a csapadékvizek levezetését az árapasztó vápáig.
Az új út egy szakaszának és a felette elhelyezkedő „barát-erdők” területének csapadékvize - a Rőtivölgyi Vízmű bejárati útjától a város felé - az önkormányzati kezelésű korábbi vasúti talpárok kitakarítása után biztonsággal levezethető. A Képviselő-testület jóváhagyása esetén a korábbi vasúti töltés keleti oldalán található talpárok a NIF Zrt. költségén kerülne jókarba helyezésre.
Mivel a kőszegi 09/2 hrsz-ú telek a „Fenntartható örökség és rendezvényturizmus fejlesztése Kőszegen és térségében” c. projektjében tervezett Rőtivölgyi kerékpárút építésének helyszíne, a kerékpárút alatti csappantyús áteresz kiépítését és egy az árkon átjárást biztosító áteresz kiépítését a kerékpárút 0+235 szelvényénél szintén elvégzi a kivitelező. Az átjárás biztosításával javul az eladásra kínált önkormányzati tulajdonú Rőtivölgyi ingatlanok megközelíthetősége, egyszerűsödik későbbi hasznosíthatósága.
A kerékpárút megvalósítást a vízelvezetés felújítása nem befolyásolja.
Az Önkormányzati kezelésben lévő árapasztó vápa tisztítását a kivitelező az építtető megbízásából már a munkálatok korábbi szakaszában elvégezte.
A 87-es főút vizeinek elvezetését a Rőtivölgyi Vízmű bejárója és a város közötti szakaszon továbbra is a meglévő útárok fogja biztosítani, annak tisztítása a kivitelező, fenntartása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. feladata.

Fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Kőszeg, 2020. március 13.

A polgármester nevében:

Fekete Balázs s. k.
fejlesztési irodavezető
HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező kőszegi 09/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan hozzájárul, hogy a NIF Zrt. saját költségviselése terhére elvégezze a vasúti talpárok jókarba helyezését, és ezt követően az Önkormányzat továbbra is vállalja annak üzemeltetését, kezelését a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint.


Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: értelemszerűen

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)