2020. Március 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - VASIVÍZ Zrt. Igazgatóságába és Felügyelő Bizottságába tag delegálás.
2. - A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása.
3. - A Kőszegfalvi Sportegyesület támogatási kérelme.
4. - Az önkormányzat új beszerzési szabályzatának elfogadása.
5. - Önkormányzati útfelújítási pályázat módosítási kérelme.
6. - Rekreációs célú földhasználati szerződésekkel kapcsolatos döntések meghozatala.
7. - Döntés kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról, a rendezési terv tárgyalásos eljárás keretében történő módosításának az elrendelése.
8. - A Kelcz-Addelffy u. 5. 1. em. 3. sz. lakás rendeltetésváltozása.
9. - A NIF Zrt. kőszegi, 09/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vízelvezetési kérelme.
10. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ SZMSZ-ének és szakmai programjainak jóváhagyása.
11. - Az óvodai körzetek meghatározása a 2020/2021. nevelési évre.
12. - Egy mappában a 2020. március 26-án meghozott polgármesteri döntések előterjesztései.
11. napirendi pont:
Az óvodai körzetek meghatározása a 2020/2021. nevelési évre.

Tisztelt Képviselő-testület!

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: rendelet) 20. § (1) bekezdése meghatározza, hogy az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerülhet sor. A fenntartónak az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal közleményt, vagy hirdetményt kell közzé tenni. A rendelet meghatározza a közlemény néhány további kötelező elemét is. Ezek közül egyik legfontosabb elem az óvodai felvételi körzetek meghatározása.

Az óvodai nevelésben való részvételről a rendeleten kívül a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. §-a rendelkezik.

A jogszabályokat figyelembe véve és a fentiekre tekintettel javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a 2020/2021-es nevelési évre az óvodai beíratás időpontját Kőszeg, Velem, Horvátzsidány, Peresznye óvodáiban – a 3. életévüket 2020. augusztus 31-ig betöltő gyermekek részére – 2020. május 4-én és 5-én 8.00-16.00 óra közti időpontban határozza meg.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy mint fenntartó, az óvodai beíratást fenti időpontra, az óvodai körzeteket és az óvodák nyitvatartását, a melléklet szerint meghirdetni szíveskedjen.

Kőszeg, 2020. március 11.

A polgármester nevében:

Mezei Virág s.k.
igazgatási osztályvezetőHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020/2021. nevelési évre az óvodai beiratkozást, az óvodai felvételi körzeteket, az óvodák nyitvatartását a mellékletben foglaltak szerint határozza meg, illetve teszi közzé.Határidő: azonnal
Felelős: Básthy Béla polgármester

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)