2020. Március 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - VASIVÍZ Zrt. Igazgatóságába és Felügyelő Bizottságába tag delegálás.
2. - A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása.
3. - A Kőszegfalvi Sportegyesület támogatási kérelme.
4. - Az önkormányzat új beszerzési szabályzatának elfogadása.
5. - Önkormányzati útfelújítási pályázat módosítási kérelme.
6. - Rekreációs célú földhasználati szerződésekkel kapcsolatos döntések meghozatala.
7. - Döntés kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról, a rendezési terv tárgyalásos eljárás keretében történő módosításának az elrendelése.
8. - A Kelcz-Addelffy u. 5. 1. em. 3. sz. lakás rendeltetésváltozása.
9. - A NIF Zrt. kőszegi, 09/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vízelvezetési kérelme.
10. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ SZMSZ-ének és szakmai programjainak jóváhagyása.
11. - Az óvodai körzetek meghatározása a 2020/2021. nevelési évre.
12. - Egy mappában a 2020. március 26-án meghozott polgármesteri döntések előterjesztései.
6. napirendi pont:
Rekreációs célú földhasználati szerződésekkel kapcsolatos döntések meghozatala.

Tisztelt Képviselő-testület!

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi törvény) korábbi - 2015. évi - módosítása során bevezetésre került a rekreációs célú földszerzés fogalma, ami nem más, mint a földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy, vagy tagállami állampolgár által a települési önkormányzat tulajdonában álló és határozattal ilyen célú megszerzésre kijelölt, legfeljebb 1 ha területnagyságú föld megszerzése abból a célból, hogy a szerző fél a földet saját, valamint az együtt élő családtagjai szükségleteit meg nem haladó mértékben használja és szedje annak hasznait.

Ezzel lehetővé vált, hogy a földműveseken és a mezőgazdasági termelőszövetkezeteken túl az önkormányzat más személyek számára is használatba adjon mező-és erdőgazdasági hasznosítású földeket.

A jogszabályi változás következtében akkor a Képviselő-testület meghatározta azon ingatlanok körét, amelyeket rekreációs célra jelölt ki és ezekre a Földforgalmi törvény szerint lehetővé tett (1-5 év) maximális időtartamra, 5 évre kötött szerződést magánszemélyekkel. Ezen szerződések hatálya 2020. március 31-vel lejár, így dönteni szükséges a további bérbeadások tekintetében.

2015-ben jóval több olyan terület ki lett jelölve ilyen célra - amelyeket akkor sem gondoztak - azért, hogy esetleges igény esetén a szerződéskötés zökkenőmentesen történhessen, ugyanis a jogszabály szerint csak olyan területekre köthető rekreációs célú szerződés, amelyek előzetesen erre a célra ki vannak jelölve.
Áttekintve a jelenleg ilyen formában művelt területeket, most csak kizárólag azokra tettünk javaslatot, amelyeken ténylegesen művelést végeznek. Amennyiben további igény merül fel terület gondozásra, abban az esetben a jogszabály szerint járunk el.
A földhasználati díj 2015-ben egységesen 10,-Ft/m2/év mértékben került jóváhagyásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a döntését meghozni szíveskedjen.

Kőszeg, 2020. március 12.

A polgármester nevében:

Németh Ildikó s.k.
városüzemeltetési osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT


1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben (a továbbiakban: Földforgalmi törvény) foglaltak alapján rekreációs célra az önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlanokat jelöli ki:

Hrsz Terület nagyság Megnevezés
0183/18 1367 gyümölcsös
0183/22 1296 szántó
0183/30 5090 gyümölcsös
0183/50 7593 szántó
0183/51 3332 szántó
0183/59 2952 szántó
0183/95 8325 szántó
0186/38 13005 gyümölcsös
0186/52 384 gyümölcsös
0205/34 21044 szántó
0380/5 1493 szántó
042/C 2497 szántó
6012 1822 rét
7700 2357 rét, gyümölcsös
7805 3011 gyümölcsös, kert, szőlő

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a használókkal a Földforgalmi törvény 38.§ (1a) bekezdésében írt, a határozat mellékletét képező rekreációs célú földhasználati szerződéseket 5 éves határozott időtartamra (2020.április 1.- 2025. március 31.), …. Ft/m2/év földhasználati díj ellenében kösse meg.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatosan

(A szerződést lsd. a letölthető formátumban.)