2020. Március 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - VASIVÍZ Zrt. Igazgatóságába és Felügyelő Bizottságába tag delegálás.
2. - A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása.
3. - A Kőszegfalvi Sportegyesület támogatási kérelme.
4. - Az önkormányzat új beszerzési szabályzatának elfogadása.
5. - Önkormányzati útfelújítási pályázat módosítási kérelme.
6. - Rekreációs célú földhasználati szerződésekkel kapcsolatos döntések meghozatala.
7. - Döntés kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról, a rendezési terv tárgyalásos eljárás keretében történő módosításának az elrendelése.
8. - A Kelcz-Addelffy u. 5. 1. em. 3. sz. lakás rendeltetésváltozása.
9. - A NIF Zrt. kőszegi, 09/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vízelvezetési kérelme.
10. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ SZMSZ-ének és szakmai programjainak jóváhagyása.
11. - Az óvodai körzetek meghatározása a 2020/2021. nevelési évre.
12. - Egy mappában a 2020. március 26-án meghozott polgármesteri döntések előterjesztései.
5. napirendi pont:
Önkormányzati útfelújítási pályázat módosítási kérelme.

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen – immáron ötödik alkalommal – hirdetett pályázatot 2019 májusában „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”.

Kőszeg Város Önkormányzata az Árpád tér - Pék utca – Várkör Károly Róbert tér - Zsinagóga közti szakaszának (245+230 m) útburkolat felújítása és gyalogátkelőhely létesítése céljából nyújtott be támogatási igényt az alábbi műszaki tartalommal:
- teljes szélességben aszfaltmarás követően 5 cm vastagságú új aszfaltréteg kialakítása
- aknafedlapok szintbe emelése, szükség szerinti cseréje
- szegélykövek szükség szerinti cseréje
- új kiemelt gyalogátkelőhely és forgalomlassító berendezés létesítése a Rajnis utcai kereszteződés mellett (engedélyes terv alapján)

A beruházás tervezett bruttó összköltsége, mely magában foglalja a műszaki ellenőr és a közbeszerzés költségeit is, 40 002 645 Ft.

Az elnyert támogatáshoz szükséges saját forrást (10 002 645 Ft) a 2020. évi költségvetésben az Önkormányzat biztosította.

A fenti beruházással kapcsolatban időközben kiderült, hogy a Várkör érintett szakaszán (250 méter) – különösen a Pék utca – Zrínyi M. utca közti 90 méteres szakaszon - a szennyvízelvezető rendszer állapota kritikus, szükséges lenne annak teljes rekonstrukciójára, melynek becsült értéke 150 M Ft (ebből a fent említett 90 méteres szakasz: 52 M Ft). Az Önkormányzat kísérletet tett a fenti többletforrás előteremtésére, ezidáig sikertelenül. Az érintett szakaszon a következő években meghibásodások prognosztizálhatóak, melyek az útburkolat megbontásával járnának. Ennek tükrében a beruházás közép- és hosszú távú fenntarthatósága érdekében az Önkormányzat felelősen nem végeztetheti el a tervezett útburkolat-felújítást. Mivel a fenti problémával érintett útszakasz az érintett útfelújítás középső szakaszán jelentkezett, illetve az új gyalogátkelőhely is ezen a szakaszon épülne meg, így az eredetileg tervezett útfelújítás lényegi, legfontosabb elemei kerülnének elhagyásra.

A fenti támogatásról szóló Támogatói Okirat 14. pontja alapján lehetőség van a támogatásból a pályázatban megjelölt pályázati céltól eltérő műszaki tartalom megvalósítására, beleértve akár egy másik útszakasz felújítását is.

Ezen indokok alapján az Önkormányzat az elnyert támogatást egy másik városi útszakasz felújítására szeretné felhasználni, ahol hasonló közművel kapcsolatos problémák nem jelentkeztek, illetve a szükséges vízvezeték rekonstrukciót a Vasivíz Zrt. a Gördülő Fejlesztési Keret terhére saját forrásból a felújítást megelőzően el tudja végezni.
A Bajcsy-Zs. Endre utca fontos szerepet tölt be Kőszeg északi városrészének közlekedésében, mivel az a közelben található Árpád-házi Szt. Margit Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Kőszegi Szociális Gondozási Központ dolgozói és látogatói részére is a legrövidebb útvonalat kínálja a város felé. Az út állapota az elmúlt években nagymértékben leromlott. Ebben az utcában az úttesttel szomszédos járda is igen rossz állapotban van, több helyen megsüllyedt, a kiemelt szegély rongálódott. Az út általános rossz állapota esőzések, hóolvadások idején különösen nagy gondot okoz, mivel a burkolaton megálló csapadékvíz a gépjárművek közlekedése során a közelebb álló házak, kerítések falát károsítja, illetve a gyalogosokat is zavarja, veszélyezteti.
A tavalyi évben megvalósult Sziget-Meskó utca felújítása, valamint az idénre tervezett - fenti útszakaszhoz kapcsolódó – Dózsa Gy. utca rekonstrukciója révén az északi városrész fő közlekedési útvonalai együtt újulhatnának meg, az intézmények közlekedési infrastruktúrája jelentősen javulnának.

A tervezett burkolatjavítással az út helyszínrajzi kialakítása nem változik. A tervezett burkolat-felújítás 381,0 m hosszban, 4,5 m szélességben történik, egy oldali 0,50 m széles erősített padkával, egy oldali 322 m új kiemelt szegélyépítéssel. A meglévő aszfalt járda átlag 1,60 m szélességben, 322,0 m hosszban átépítésre kerül. A leromlott útpályaszerkezet a szükséges mélységben fellazításra kerül, majd új kötőanyag és kiegészítő ásványi anyag hozzáadásával egy új homogén útburkolatalap-keverék (REMIX) készül. Az így előállított új burkolatalap felületére két réteg hengerelt aszfalt réteg épül.
Az útfelújítás a Meskó utcától a Felsővárosi Óvodáig tartó - évekkel ezelőtt útburkolat felújításon átesett - szakaszt nem érinti.
A megváltozott – bővült – műszaki tartalom miatt a beruházás becsült összértéke 49 707 648 Ft, így a támogatási igény módosítása esetén az Önkormányzatnak további 9.705.003 Ft önkormányzati saját erőre van szüksége, melyet Kőszeg Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése 5. számú melléklet/I. Beruházások/TOP projektek 2020. évi előkészítési költségei sor terhére javasoljuk biztosítani.


Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa a pályázati cél módosítását, az ezirányú kérelem benyújtását!

Kőszeg, 2020. március 11.

A polgármester nevében:

Fekete Balázs s.k.
fejlesztési irodavezetőI. HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 99/2019. (V.30.) számú határozatát visszavonja.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal


II. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2019. támogatása” pályázaton elnyert vissza nem térítendő állami támogatás (Támogatói okirat száma: BMÖFT/5-21/2019.) felhasználási céljának módosítását az alábbi műszaki tartalom megvalósítására: Kőszeg, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca és járda felújítása. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a módosítási kérelemhez szükséges dokumentumok elkészítésére és benyújtására.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testületete a pályázathoz szükséges további önerőt, 9.705.003 Ft Ft-ot Kőszeg Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében 5. számú melléklet/I. Beruházások/TOP projektek 2020. évi előkészítési költségei terhére biztosítja.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)