2020. Március 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - VASIVÍZ Zrt. Igazgatóságába és Felügyelő Bizottságába tag delegálás.
2. - A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása.
3. - A Kőszegfalvi Sportegyesület támogatási kérelme.
4. - Az önkormányzat új beszerzési szabályzatának elfogadása.
5. - Önkormányzati útfelújítási pályázat módosítási kérelme.
6. - Rekreációs célú földhasználati szerződésekkel kapcsolatos döntések meghozatala.
7. - Döntés kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról, a rendezési terv tárgyalásos eljárás keretében történő módosításának az elrendelése.
8. - A Kelcz-Addelffy u. 5. 1. em. 3. sz. lakás rendeltetésváltozása.
9. - A NIF Zrt. kőszegi, 09/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vízelvezetési kérelme.
10. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ SZMSZ-ének és szakmai programjainak jóváhagyása.
11. - Az óvodai körzetek meghatározása a 2020/2021. nevelési évre.
12. - Egy mappában a 2020. március 26-án meghozott polgármesteri döntések előterjesztései.
7. napirendi pont:
Döntés kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról, a rendezési terv tárgyalásos eljárás keretében történő módosításának az elrendelése.

Tisztelt Képviselő-testület!

2020. január 29-én kelt levelében a CAYENNE Investment Kft. ügyvezetője Nyitrai Péter megkereste önkormányzatunkat, hogy Kőszegen a 9730 Kőszeg, Űrhajósok útja 2. 3277/29 hrsz-ú telken az egykoron Jurisics Miklós Tiszti Gyógyháznak megépített mintegy 3,3 hektár területén (később SZOT gyermeküdülő) fejlesztést kíván megvalósítani.
A fejlesztés egészségügyi és rekreációs célzatú, magas szolgáltatási színvonalú létesítményt valósít meg, nemzetközi ügyfélkör részére. A meglévő, helyi védettségű épületet és parkot méltóképp rekonstruálni tervezik, figyelembe véve a terület helyi védettségét.
A meglévő 3600 m2 alapterületű épületet 4-500 m2-es esztétikai központtal és 600-700 m2 labor szárnyépülettel kívánják bővíteni, a parkban 5 db villaépület terveznek elhelyezni. A fejlesztés eredményeképp mintegy hatvan-hetven főt kívánnak foglalkozatni és vendégeik évente mintegy 7000 vendégéjszakát vennének igénybe Kőszegen.
Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzata (Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2014 (X.3.) önkormányzati rendelte) - a továbbiakban: HÉSZ - a területet kettő építési övezetbe sorolja; Kb-P és Lk-A2K/5 övezetre osztja, ami a fejlesztés szempontjából kedvezőtlen, mivel a fejlesztést egységesen a meglévő 3277/29 hrsz-ú telken szeretnék megvalósítani.
Ezért kérik a tárgyi területre vonatkozó HÉSZ módosítását, valamint annak figyelembevételével, hogy az építési engedélyezési eljárást 2020 tavaszán meg kívánják valósítani, kérnék a fejlesztés kiemelt beruházássá nyilvánítását Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntésével.
Időközben a Lízing Délhús Ingatlanforgalmazó Kft. 2020. március 3-án kelt levelében szintén jelezte, hogy Kőszeg külterületén a Magyar-Osztrák határátkelőhelyen (Kőszeg 013/4 és 013/6 helyrajzi szám) fejlesztést kíván végezni.
Cégük a határátkelőhely használaton kívüli épületeit 2017-ben vásárolta meg. Ezen ingatlanok már több éve nincsenek hasznosítva, állapotuk jelentősen leromlott, jelen formájukban hosszútávon nem fenntarthatóak.
Szeretnék az épületeket hasznosítani, amelyhez szükséges felújítások egy építészetileg is elfogadható minőséget hoznának létre.
Elképzeléseik szerint egy jól működő MUNKÁS HOTELT szeretnének kialakítani a Kormány által támogatott pályázati forrásból, amely átalakítás és felújítás során az épület energetikailag és esztétikailag is megújulna.
Tudomásuk szerint a határon átnyúló Ausztria-Magyarország Interreg projekt keretében az osztrák és magyar oldal új határmetszési ponttal fog megvalósulni.
Ennek eredményeképpen a tulajdonukat képező 2 db tárgyi ingatlant elválasztó, rendezési tervben kiszabályozott út használaton kívül kerül, a Viafutura Kft által készített terveken megszüntetésre javasolt.
Sajnálatos módon a Rendezési Terv 2017. évi 6. számú módosítása során került kiszabályozásra a 2 telek közötti út, amely módosítás a 87-es út új nyomvonalának kialakítását tartalmazta.
Ennek megfelelően jelen módosítás az eredeti állapot helyreállítását valósítja meg.
Ezen előzmények alapján a beruházó által fejleszteni kívánt telkek összevonhatóak lesznek, amely lehetőség a cég által tervezett fejlesztések megvalósítását jelentősen megkönnyítené.
A HÉSZ a területet kettő építési övezetbe sorolja; Vi-AK/21 és Kö-01. A tervezett fejlesztések szempontjából ez kedvezőtlen, mivel a területek összevonását akadályozza. A Vi-Ak/21 jelű övezet övezeti előírásait is kérik felülvizsgálni, hogy a tervezett fejlesztések megvalósíthatóak legyenek a területen.
Ezért kérik a tárgyi területre vonatkozó HÉSZ módosítását, valamint annak figyelembevételével, hogy az építési engedélyezési eljárást 2020 tavaszán meg kívánják valósítani, kérnék a fejlesztés kiemelt beruházássá nyilvánítását Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntésével.

Tisztelt Képviselő-testület!
Az előterjesztéshez csatolt kérelmekben vázolt beruházások olyan léptékűek, melyek megvalósításának támogatása az Önkormányzatnak is érdeke, mivel általuk új munkahelyek jöhetnek létre a városban.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.rendelet 3.§ (1) bekezdése alapján településrendezési eszközt kell készíteni, ha jogszabály előírja, vagy a települési önkormányzat a település társadalmi, gazdasági, illetve környezeti helyzetében bekövetkezett változások vagy új településfejlesztési szándék miatt indokoltnak tartja. A településrendezési eszköz módosításához szükséges a Képviselő-testület döntése a terület szabályozásának módosításáról.
Ennek megfelelően a Korm.rendelet 32.§ (1) bekezdés c) pontja és ugyanezen szakasz (6) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 42.§ és a 43.§ (1) bekezdés c) pontja és ugyanezen szakasz (2) és (3) bekezdése szerint eljárva kezdeményezem a településrendezi eszközök módosítását.
A rendezési terv módosítása a Kormányrendelet 32.§ (6) bekezdés c) pontja értelmében tárgyalásos eljárás keretében történhet, amennyiben a településrendezési eszköz készítése a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen, beruházás megvalósítása miatt indokolt. A Korm. rendelet 2.§ 4a. pontja szerint kiemelt fejlesztési terület: egy adott fejlesztés megvalósulását biztosító, támogatás elnyerése céljából képviselő-testületi döntésben változásra kijelölt terület. Ezért a képviselő-testületnek a terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról külön határozatot kell hozni.
A Kormányrendelet 42.§ (1) bekezdése értelmében a végső szakmai véleményezési eszköz kezdeményezése előtt a partnerségi szabályzat szerint véleményeztetni a partnerekkel, és a beérkezett véleményeket a Képviselő-testülettel ismertetni szükséges. Az egyeztető tárgyalás jegyzőkönyvét és az állami főépítészi jogkörökben eljáró Megyei Kormányhivatal záró szakmai véleményét a Polgármester a Képviselő-testület elé tárja a településrendezési eszköz elfogadásához.

Az előterjesztéshez mellékeljük a beruházók által küldött kérelmeket, valamint a fejlesztési területekre vonatkozó jelenlegi szabályozási előírásokat.

Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjék.


Kőszeg, 2020. március 10.


A polgármester nevében:

Bertók Sándor s.k.
Kőszeg Város Főépítésze
I. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a CAYENNE Investment Kft. tulajdonában lévő, 9730 Kőszeg, Űrhajósok útja 2., 3277/29 hrsz-ú területet annak érdekében, hogy a beruházó által tervezett fejlesztések költséghatékony megvalósítása érdekében a rendezési terv szükséges módosítása elvégzésre kerülhessen.
Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal

II. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a Lízing Délhús Ingatlanforgalmazó Kft. tulajdonában lévő, Kőszeg külterületén a Magyar-Osztrák határátkelőhelyen Kőszeg 013/4 és 013/6 hrsz-ú területet, valamint az általuk határolt 012/3 hrsz-ú útterületet, annak érdekében, hogy a beruházó által tervezett fejlesztések költséghatékony megvalósítása érdekében a rendezési terv szükséges módosítása elvégzésre kerülhessen.
Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal

III. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42. §-ának megfelelő tárgyalásos eljárás során készíttesse el a településrendezési eszköz módosítását a Kőszeg, Űrhajósok útja 2. 3277/29 hrsz-ú területet, valamint a Kőszeg Hrsz.: 013/4 és 013/6 területet és az általuk határolt 012/3 hrsz-ú útterületet vonatkozásában és a kidolgozott tervet elfogadásra terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: 2020. április 30.

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)