2020. Március 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - VASIVÍZ Zrt. Igazgatóságába és Felügyelő Bizottságába tag delegálás.
2. - A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása.
3. - A Kőszegfalvi Sportegyesület támogatási kérelme.
4. - Az önkormányzat új beszerzési szabályzatának elfogadása.
5. - Önkormányzati útfelújítási pályázat módosítási kérelme.
6. - Rekreációs célú földhasználati szerződésekkel kapcsolatos döntések meghozatala.
7. - Döntés kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról, a rendezési terv tárgyalásos eljárás keretében történő módosításának az elrendelése.
8. - A Kelcz-Addelffy u. 5. 1. em. 3. sz. lakás rendeltetésváltozása.
9. - A NIF Zrt. kőszegi, 09/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vízelvezetési kérelme.
10. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ SZMSZ-ének és szakmai programjainak jóváhagyása.
11. - Az óvodai körzetek meghatározása a 2020/2021. nevelési évre.
12. - Egy mappában a 2020. március 26-án meghozott polgármesteri döntések előterjesztései.
4. napirendi pont:
Az önkormányzat új beszerzési szabályzatának elfogadása.

Tisztelt Képviselő-testület!
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 98/2016. (V. 26.) képviselő-testületi határozatával fogadta el Kőszeg Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatát.
A szabályzatot áttekintve megállapítottuk, hogy az időközben bekövetkezett jogszabályi változások miatt annak módosítására van szükség.

A csatolt szabályzat tervezet lényegében a jelenlegi szabályzat rendelkezéseit veszi át, csupán annak III. 5. pontja egészül ki g) alponttal, miszerint eredménytelen a beszerzési eljárás akkor is, ha EU-s forrásból támogatott beszerzés esetén nincs három érvényes ajánlat.

A szabályozás főbb paraméterei változatlanok:

- hatálya kiterjed azon beszerzésekre, ahol a beszerzési érték nettó 500.000,-Ft-ot eléri;
- részletesen tartalmazza a kivételek körét;
- az ajánlatkérések intézéséért és annak dokumentálásáért a közös hivatal a felelős;
- az ajánlattevők személye a polgármester egyetértésével kerül meghatározásra;
- fontos eldöntendő kérdés az, hogy a beérkezett ajánlatok vonatkozásában a döntési jogkör kit illessen meg: a napi működés során életszerűtlen, hogy minden egyes esetben, a legkisebb beszerzésről is a képviselő-testület döntsön, ugyanakkor a tervezet megteremti annak lehetőségét, hogy ilyen beszerzések esetén is a képviselő-testület döntsön.


Célszerűségi okokból módosítás helyett az eddigi szabályzat hatályon kívül helyezését és új szabályzat elfogadását tartjuk indokoltnak.

Fontos tudni, hogy a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal beszerzéseinek szabályozását a jegyző utasítás formájában kiadott szabályzata tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a csatolt Szabályzat tervezetét tekintsék át, és a határozati javaslatot fogadják el.


Kőszeg, 2020. március 12.


A polgármester nevében: Dr. Zalán Gábor s. k.
jegyző
HATÁROZATI JAVASLAT I.

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 98/2016. (V. 26.) képviselő-testületi határozatát 2020. március 31. napjával visszavonja.HATÁROZATI JAVASLAT II.

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: 2020. április 1.

(A beszerzési szabályzat tervezetét lsd. a letölthető formátumban.)