2020. Március 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - VASIVÍZ Zrt. Igazgatóságába és Felügyelő Bizottságába tag delegálás.
2. - A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása.
3. - A Kőszegfalvi Sportegyesület támogatási kérelme.
4. - Az önkormányzat új beszerzési szabályzatának elfogadása.
5. - Önkormányzati útfelújítási pályázat módosítási kérelme.
6. - Rekreációs célú földhasználati szerződésekkel kapcsolatos döntések meghozatala.
7. - Döntés kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról, a rendezési terv tárgyalásos eljárás keretében történő módosításának az elrendelése.
8. - A Kelcz-Addelffy u. 5. 1. em. 3. sz. lakás rendeltetésváltozása.
9. - A NIF Zrt. kőszegi, 09/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vízelvezetési kérelme.
10. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ SZMSZ-ének és szakmai programjainak jóváhagyása.
11. - Az óvodai körzetek meghatározása a 2020/2021. nevelési évre.
12. - Egy mappában a 2020. március 26-án meghozott polgármesteri döntések előterjesztései.
3. napirendi pont:
A Kőszegfalvi Sportegyesület támogatási kérelme.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kőszegfalvi Sportegyesület (9730 Kőszeg, Kőszegfalvi utca 73., képviseli: Kogler Gábor elnök, a továbbiakban: Egyesület) hosszú évek óta közreműködik Kőszegfalva városrészen Kőszeg Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) sportfeladatainak ellátásában.
A közreműködés módjáról és az Egyesület működésének támogatásáról az Önkormányzat és az Egyesület között fennálló Feladatátvállalási megállapodás, míg az Egyesület kezelésében álló Kőszeg, 0377/26 hrsz-ú, Rábai Gábor Sporttelep elnevezésű ingatlan használatáról az Egyesület és az Önkormányzat között fennálló Ingatlanhasználati megállapodás rendelkezik.
Az Egyesület a Rábai Gábor Sporttelep fejlesztése érdekében pályázatot nyújtott be a Magyar Labdarúgó Szövetséghez, mely pályázatot a Szövetség a be/SFP-29528/2019/MLSZ határozatával, 2019. november 4. napján jóváhagyta.
A pályázati összeg 3.070.501.- Ft, a program megvalósításához szükséges önrész pedig 927.644.- Ft. A pályázatból a Sporttelepen található régi öltöző tetőszerkezetének cseréjét kívánják megvalósítani.
Az Egyesület kérése az lenne, hogy a pályázat megvalósításához szükséges önerőt – 927.644.- Ft-ot - az Önkormányzat biztosítsa számukra.
Az Egyesület és az Önkormányzat között fennálló Feladatátvállalási megállapodás értelmében a sportlétesítmény felújítására, bővítésére kiírt pályázatok önrészét az Önkormányzat egyedi döntés alapján biztosítja.
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.

Kőszeg, 2020. március 6.

A polgármester nevében:

Dr. Zalán Gábor s.k.
jegyző



HATÁROZATI JAVASLAT


1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegfalvi Sportegyesület részére 927.644 forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a Magyar Labdarúgó Szövetség be/SFP-29528/2019 számú határozatával jóváhagyott, a Rábai Gábor Sporttelepen (Kőszeg, 0377/26 hrsz.) a sportfejlesztési program keretében tervezett, a régi öltöző tetőszerkezete cseréjének megvalósítására. A Feladatátvállalási megállapodás és annak részét képező Ingatlanhasználati szerződés megszűnése esetén a programból megvalósuló, az ingatlant érintő értéknövelő beruházásokkal kapcsolatban az Egyesület az Önkormányzattal szemben nem támaszthat igényt.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
3. Az 1. pontban megjelölt támogatás fedezetét Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetése fejlesztési tartalékról az egyéb felhalmozási célú támogatások rovatba történő átcsoportosításával biztosítja.


Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: értelemszerű

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)